รีเซต

7 สิ่งที่ควรทำช่วงเข้าพรรษาเพื่อเติมบุญให้กับตนเอง โดยอ.นำ เสขบุคคล

  • 24 กรกฎาคม 2564
  • 348 1

7 สิ่งที่ควรทำช่วงเข้าพรรษาเพื่อเติมบุญใหญ่ให้กับตนเอง โดยอ.นำ เสขบุคคล

          "วันเข้าพรรษา" เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง ซึ่งในพระธรรมวินัยบัญญัติให้พระสงฆ์อยู่ประจำถิ่นฐาน ไม่เที่ยวจาริกไปในสถานที่ต่าง ๆ เพราะเป็นฤดูฝน เนื่องด้วยมีเหตุมาจากการที่ชาวบ้านปลูกข้าวกล้า พระภิกษุสงฆ์เดินจาริกไปย่ำเหยียบต้นไม้ต้นข้าวของชาวบ้านที่ปลูกไว้ จึงเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าบัญญัติพระธรรมวินัยให้สงฆ์อยู่จำพรรษา เพื่อปฏิบัติศาสนธรรมประจำที่ในช่วงฤดูฝนนี้

          สิ่งที่ควรทำบุญหรือถวายในช่วงเข้าพรรษาเพื่อให้ได้อานิสงส์หรือเพื่อเป็นการเติมบุญใหญ่ให้กับตนเอง ได้แก่

1. การถวาย ภัตตาหาร อาหาร น้ำดื่มต่าง ๆ

          โดยอานิสงส์นี้จะช่วยทำให้เป็นผู้เอิบอิ่ม มีความสมบูรณ์ ฐานะร่ำรวย ไม่อดอยาก ไม่อาภัพยากไร้ โดยพระท่านกล่าวไว้ว่า ผู้ใดถวายอาหาร เท่ากับให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ 

  • อายุ เป็นเครื่องบำรุงทำให้ชีวิตอยู่รอด
  • วรรณะ คือให้รูปร่างผิวพรรณดี
  • สุขะ คือบริบูรณ์ด้วยทรัพย์ มีมนุษยสัมพันธ์ 
  • พละ คือให้กำลัง 

          ดังนั้นการใส่บาตรด้วยอาหาร จึงเป็นผลทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นผู้บริบูรณ์ ไม่อดอยาก ไม่สิ้นทรัพย์ไร้ทรัพย์นั่นเอง

2. ถวายหนังสือธรรมะหรือหนังสือสวดมนต์

          ในช่วงก่อนเข้าพรรษา หรือในช่วงเข้าพรรษา พระจะต้องทำกิจ คือ ลงวัดสวดมนต์ ดังนั้นหนังสือสวดมนต์ หรือมนต์พิธี จึงเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับพระหรือผู้มาปฏิบัติธรรม จะได้สวดมนต์ การให้ธรรมะเป็นทานคือให้ปัญญา บุคคลผู้นั้นจะเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ สามารถเอาชนะปัญหาและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เก่ง

3. ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ

          อานิสงส์นี้จะทำให้มีความปลอดโปร่งและราบรื่น 

  • ไฟฟ้า คือการส่องแสงสว่าง ทำให้ชีวิตมีหนทางที่ดี เกิดปัญญาในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
  • ค่าน้ำ เป็นการช่วยแก้ดวงแก้ดาวสำหรับคนที่ดาวธาตุน้ำเสีย

4. ถวายผ้าไตรจีวร

          เป็นผลทำให้บุคคลผู้นั้นบริบูรณ์ สมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ แก้เคราะห์แก้กรรมที่ไม่ดีไปได้อย่างดี มีผลและอานิสงส์มาก

5. ถวายยารักษาโรค

          อานิสงส์นี้จะช่วยให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย หรือหายจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีอายุยืนยาวขึ้น

6. ถวายพระพุทธรูป

          เป็นผลทำให้ชีวิตมีความสุข ช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมทั้งหลาย หรือวิบากกรรมที่ไม่ดี และส่งผลให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

7. ทำบุญเกี่ยวกับการสร้างหรือซ่อมแซมศาสนสถาน

          รวมไปถึงวัตถุต่าง ๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม โดยการทำบุญเกี่ยวกับการสร้างศาสนสถานนั้นมีอานิสงส์ใหญ่ จะส่งผลให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี อยู่ในสถานที่ที่ดี มีทำเลดี