บทสวดเจ้าแม่กวนอิม และ วิธีบูชาเจ้าแม่กวนอิม เสริมสิริมงคล ชีวิตราบรื่น มีโชคลาภ โดย TrueID Horoscope

  • 05 ตุลาคม 2564
  • 128,249 16

     ในช่วงเทศกาลกินเจนี้เรามี บทสวดเจ้าแม่กวนอิม และ วิธีบูชาเจ้าแม่กวนอิม มาฝากกันค่ะ จะเปิดฟังหรือสวดตามก็ล้วนดีทั้งสิ้น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้ นอกจากจะงดทานเนื้อสัตว์เพื่อละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้ว เราควรต้องเสริมบุญบารมีด้วยการ ถือศีล ปฏิบัติธรรม และสวดมนต์ภาวนาเพื่อให้ใจเป็นกุศล ระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อไม่ให้ใจจมอยู่กับความโลภ โกรธ หลง ถือเป็นการทำความดีทั้งกายและใจ ที่จะช่วยส่งผลให้ชีวิตของเรารุ่งเรือง ร่มเย็น ทำกิจการงานสิ่งใดก็คล่องตัว เจริญก้าวหน้า มีโชคลาภเข้ามาโดยง่ายนั่นเองค่ะ 

 

เจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ (อวโลกิเตศวร)

      เป็นที่เคารพอย่างมากสำหรับชาวจีน ไต้หวัน ฮ่องกง ฯ รวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองไทย เพราะท่านทรงมีเมตตาต่อมวลมนุษย์ที่ได้กราบไหว้บูชา ช่วยปัดเป่าทุกข์ภัยต่างๆ และบันดาลพรให้ประสบความสำเร็จได้อย่างน่าอัศจรรย์ สามารถสวดคาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมให้ครบ 108 จบทุกวันโดยตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ สิ่งที่ปรารถนาก็จะสำเร็จได้ดังตั้งใจ และหากรักษาศีล 5 ควบคู่ไปด้วย ก็จะยิ่งประสบความสำเร็จเร็ว เจริญรุ่งเรืองทวีคูณ

 

วิธีไหว้บูชาเจ้าแม่กวนอิม

1.น้ำชาจีน 1 ถ้วย

2.ผลไม้ 2 สิ่ง  (ไม่ควรถวาย ละมุด มังคุด พุทรา)

3.ดอกบัว 5 ดอก

4.ธูป บูชา 5 ดอก (หากสถานที่ไม่อำนวย สามารถเว้นได้)

 

บทสวดมนต์ บูชาเจ้าแม่กวนอิม

 

นำโมกวงซิอิม ผ่อสัก

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

นำโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโคว่ กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต
โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต
ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง เจ็กเฉียก ใจเอียงห่วยอุ่ยติ้ง
นำโมม่อออปวกเยี่ยปอล้อบิ๊ก

 

คำแปล บทสวดมนต์ บูชาเจ้าแม่กวนอิม

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์
พระผู้เปี่ยมล้นด้วยพระมหาเมตตา พระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ไพศาล
ขอได้โปรดบำบัดทุกข์โศก โรคภัยอันตรายทั้งปวง
ข้าพเจ้าขอน้อมถึง พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ
พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์
ขอได้โปรดขจัดปัดเป่าทุกข์โศก โรคภัยทั้งปวงให้หมดสิ้นไป
ขอความสุข สมปรารถนาทุกประการ จงมีแด่ข้าพเจ้า
ขอเทพเจ้าเบื้องบน และเทพเจ้าเบื้องล่างทั้งหมด
ได้โปรดปัดเป่า ให้เวรกรรม และสรรพเคราะห์ทั้งมวล จงหมดสิ้นไป

 

บทสวด เจ้าแม่กวนอิม บทมหากรุณาธารณีสูตร

โชยชิ่ว โชยงั่ง บ่อไหง๋ ไต่ปุยซิมทอลอ นีจิ่ว (๓ จบ)
ปึงซือออนีทอ ยูไล้ (๓ จบ)
นำมอ ฮอลาตัน นอตอลา เหย่ เย
นำมอ ออลีเย ผ่อลูกิดตีซอปอลาเย
ผู่ทีสัตตอพอเย หม่อฮอสัตตอพอเย
หม่อ ฮอเกียลูนี เกียเยงัน สัตพันลาฮัวอี
ซูตัน นอตันเซ
นำมอ สิดกิด ลีตออีหม่งออลีเย
ผ่อลูกิด ตีสิด ฮูลาเลงถ่อพอ
นำมอ นอลา กินซี
ซีลี หม่อฮอพันตอซาเม
สะพอ ออทอ เตาซีพง
ออซีเย็น สะพอ สะตอ นอมอ พอสะตอ
นอมอ พอเค มอฮัว เตอเตา
ตันจิต ทองัน ออพอ ลูซี
ลูเกียตี เกียลอตี อีซีลี
หม่อฮอ ผู่ทีสัตตอ สัตพอ สัตพอ
มอลา มอลา มอซี มอซี ลีทอยิน
กีลูกีลูกิดมง ตูลู ตูลู ฟาเซเยตี
หม่อ ฮอฮัว เซเยตี ทอลา ทอลา
ตีลีนี สิด ฮูลาเย เจลา เจลา มอมอ ฮัวมอลา หมกตีลี
อีซี อีซี สิดนอ สิดนอ ออลาซัน ฮูลาเซลี
ฮัวซอ ฮัวซัน ฮูลา เซเย
ฮูลู ฮูลู มอลา ฮูลู ฮูลู ซีลี ซอลา ซอลา
สิดลี สิดลี ซูลู ซูลู ผู่ถี่เย ผู่ถี่เย ผู่ถ่อเย ผู่ถ่อเย
มีตีลีเย นอลา กินซี ตีลีสิด นีนอ
ผ่อเย มอนอ ซอผ่อฮอ สิดถ่อเย ซอผ่อฮอ
หม่อฮอ สิดถ่อเย ซอผ่อฮอ สิดทอยีอี
สิดพันลาเย ซอผ่อฮอ นอลากินซี ซอผ่อฮอ
มอลานอลา ซอผ่อฮอ สิดลาเซง ออหมกเคเย
ซอผ่อฮอ ซอผ่อหม่อฮอ ออสิดถ่อเย ซอผ่อฮอ
เจกิดลา ออสิดถ่อเย ซอผ่อฮอ ปอทอมอกิดสิดถ่อเย
ซอผ่อฮอ นอลากินซี พันเคลาเย ซอผ่อฮอ
มอพอลี เซงกิดลาเย ซอผ่อฮอ
นำมอห่อลาตัน นอตอลาเยเย
นำมอออลีเย ผ่อลูกิตตี ชอพันลาเย ซอผ่อฮอ
งันสิดตินตู มันตอลา ปัดถ่อเย ซอผ่อฮอ

 

รวมเสียงสวดมนต์เพราะๆ บูชาเจ้าแม่กวนอิม

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

 

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์