TrueID
TH

ตรวจหวย งวดล่าสุด ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล lottery

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

1 กุมภาพันธ์ 2565

ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

------
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
---
---
---
---
--
เลขหน้า 3 ตัว
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
รางวัลละ 4,000 บาท
รางวัลละ 4,000 บาท
รางวัลละ 2,000 บาท

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

17

ม.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

880159
รางวัลที่ 1
731
786
เลขหน้า 3 ตัว
529
119
เลขท้าย 3 ตัว
92
เลขท้าย 2 ตัว
30

ธ.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

819068
รางวัลที่ 1
591
979
เลขหน้า 3 ตัว
547
419
เลขท้าย 3 ตัว
36
เลขท้าย 2 ตัว
16

ธ.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

639235
รางวัลที่ 1
097
629
เลขหน้า 3 ตัว
476
522
เลขท้าย 3 ตัว
83
เลขท้าย 2 ตัว
1

ธ.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

077258
รางวัลที่ 1
740
739
เลขหน้า 3 ตัว
485
401
เลขท้าย 3 ตัว
82
เลขท้าย 2 ตัว
16

พ.ย.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

032761
รางวัลที่ 1
648
471
เลขหน้า 3 ตัว
844
245
เลขท้าย 3 ตัว
57
เลขท้าย 2 ตัว
1

พ.ย.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

045037
รางวัลที่ 1
458
247
เลขหน้า 3 ตัว
755
331
เลขท้าย 3 ตัว
95
เลขท้าย 2 ตัว
16

ต.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

386372
รางวัลที่ 1
602
964
เลขหน้า 3 ตัว
295
798
เลขท้าย 3 ตัว
38
เลขท้าย 2 ตัว
1

ต.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

578171
รางวัลที่ 1
285
361
เลขหน้า 3 ตัว
379
449
เลขท้าย 3 ตัว
83
เลขท้าย 2 ตัว
16

ก.ย.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

070935
รางวัลที่ 1
609
817
เลขหน้า 3 ตัว
379
007
เลขท้าย 3 ตัว
90
เลขท้าย 2 ตัว
1

ก.ย.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

114475
รางวัลที่ 1
278
302
เลขหน้า 3 ตัว
458
123
เลขท้าย 3 ตัว
79
เลขท้าย 2 ตัว
16

ส.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

046750
รางวัลที่ 1
421
666
เลขหน้า 3 ตัว
160
355
เลขท้าย 3 ตัว
23
เลขท้าย 2 ตัว
1

ส.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

910261
รางวัลที่ 1
103
307
เลขหน้า 3 ตัว
004
785
เลขท้าย 3 ตัว
69
เลขท้าย 2 ตัว
16

ก.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

556725
รางวัลที่ 1
174
058
เลขหน้า 3 ตัว
233
927
เลขท้าย 3 ตัว
70
เลขท้าย 2 ตัว
1

ก.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

713517
รางวัลที่ 1
794
073
เลขหน้า 3 ตัว
511
414
เลขท้าย 3 ตัว
29
เลขท้าย 2 ตัว
16

มิ.ย.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

691861
รางวัลที่ 1
054
007
เลขหน้า 3 ตัว
447
668
เลขท้าย 3 ตัว
17
เลขท้าย 2 ตัว
1

มิ.ย.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

292972
รางวัลที่ 1
620
193
เลขหน้า 3 ตัว
978
723
เลขท้าย 3 ตัว
45
เลขท้าย 2 ตัว
16

พ.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

684579
รางวัลที่ 1
843
615
เลขหน้า 3 ตัว
276
970
เลขท้าย 3 ตัว
14
เลขท้าย 2 ตัว
2

พ.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

501272
รางวัลที่ 1
306
018
เลขหน้า 3 ตัว
498
129
เลขท้าย 3 ตัว
18
เลขท้าย 2 ตัว
16

เม.ย.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

100787
รางวัลที่ 1
143
013
เลขหน้า 3 ตัว
478
264
เลขท้าย 3 ตัว
56
เลขท้าย 2 ตัว
1

เม.ย.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

472270
รางวัลที่ 1
755
283
เลขหน้า 3 ตัว
393
577
เลขท้าย 3 ตัว
05
เลขท้าย 2 ตัว
16

มี.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

890422
รางวัลที่ 1
036
902
เลขหน้า 3 ตัว
396
256
เลขท้าย 3 ตัว
19
เลขท้าย 2 ตัว
1

มี.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

835538
รางวัลที่ 1
290
838
เลขหน้า 3 ตัว
051
806
เลขท้าย 3 ตัว
73
เลขท้าย 2 ตัว
16

ก.พ.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

424603
รางวัลที่ 1
861
318
เลขหน้า 3 ตัว
057
817
เลขท้าย 3 ตัว
39
เลขท้าย 2 ตัว
1

ก.พ.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

912307
รางวัลที่ 1
605
248
เลขหน้า 3 ตัว
282
651
เลขท้าย 3 ตัว
97
เลขท้าย 2 ตัว
17

ม.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

384395
รางวัลที่ 1
367
653
เลขหน้า 3 ตัว
566
878
เลขท้าย 3 ตัว
15
เลขท้าย 2 ตัว
30

ธ.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

803628
รางวัลที่ 1
336
804
เลขหน้า 3 ตัว
924
321
เลขท้าย 3 ตัว
19
เลขท้าย 2 ตัว
16

ธ.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

201303
รางวัลที่ 1
377
828
เลขหน้า 3 ตัว
072
517
เลขท้าย 3 ตัว
70
เลขท้าย 2 ตัว
1

ธ.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

100994
รางวัลที่ 1
093
776
เลขหน้า 3 ตัว
984
834
เลขท้าย 3 ตัว
84
เลขท้าย 2 ตัว
16

พ.ย.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

972661
รางวัลที่ 1
368
741
เลขหน้า 3 ตัว
208
255
เลขท้าย 3 ตัว
46
เลขท้าย 2 ตัว
1

พ.ย.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

506404
รางวัลที่ 1
154
598
เลขหน้า 3 ตัว
245
062
เลขท้าย 3 ตัว
40
เลขท้าย 2 ตัว
16

ต.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

286051
รางวัลที่ 1
189
464
เลขหน้า 3 ตัว
980
045
เลขท้าย 3 ตัว
38
เลขท้าย 2 ตัว
1

ต.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

837893
รางวัลที่ 1
757
594
เลขหน้า 3 ตัว
595
110
เลขท้าย 3 ตัว
59
เลขท้าย 2 ตัว
16

ก.ย.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

244083
รางวัลที่ 1
220
127
เลขหน้า 3 ตัว
853
623
เลขท้าย 3 ตัว
57
เลขท้าย 2 ตัว
1

ก.ย.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

999997
รางวัลที่ 1
725
636
เลขหน้า 3 ตัว
957
342
เลขท้าย 3 ตัว
98
เลขท้าย 2 ตัว
16

ส.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

945811
รางวัลที่ 1
712
614
เลขหน้า 3 ตัว
364
733
เลขท้าย 3 ตัว
88
เลขท้าย 2 ตัว
1

ส.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

569391
รางวัลที่ 1
931
575
เลขหน้า 3 ตัว
578
809
เลขท้าย 3 ตัว
92
เลขท้าย 2 ตัว
16

ก.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

873286
รางวัลที่ 1
510
533
เลขหน้า 3 ตัว
682
494
เลขท้าย 3 ตัว
53
เลขท้าย 2 ตัว
1

ก.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

347258
รางวัลที่ 1
362
095
เลขหน้า 3 ตัว
307
094
เลขท้าย 3 ตัว
83
เลขท้าย 2 ตัว
16

มิ.ย.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

516967
รางวัลที่ 1
876
882
เลขหน้า 3 ตัว
625
565
เลขท้าย 3 ตัว
64
เลขท้าย 2 ตัว
1

มิ.ย.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

831567
รางวัลที่ 1
489
264
เลขหน้า 3 ตัว
562
582
เลขท้าย 3 ตัว
24
เลขท้าย 2 ตัว
16

พ.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

051095
รางวัลที่ 1
430
285
เลขหน้า 3 ตัว
191
364
เลขท้าย 3 ตัว
22
เลขท้าย 2 ตัว
16

มี.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

503446
รางวัลที่ 1
258
726
เลขหน้า 3 ตัว
404
661
เลขท้าย 3 ตัว
77
เลขท้าย 2 ตัว
1

มี.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

875938
รางวัลที่ 1
294
328
เลขหน้า 3 ตัว
597
780
เลขท้าย 3 ตัว
98
เลขท้าย 2 ตัว
16

ก.พ.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

781403
รางวัลที่ 1
515
952
เลขหน้า 3 ตัว
030
918
เลขท้าย 3 ตัว
94
เลขท้าย 2 ตัว
1

ก.พ.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

589227
รางวัลที่ 1
552
259
เลขหน้า 3 ตัว
375
927
เลขท้าย 3 ตัว
06
เลขท้าย 2 ตัว
17

ม.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

491774
รางวัลที่ 1
004
132
เลขหน้า 3 ตัว
379
595
เลขท้าย 3 ตัว
68
เลขท้าย 2 ตัว
30

ธ.ค.

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

510541
รางวัลที่ 1
116
382
เลขหน้า 3 ตัว
140
250
เลขท้าย 3 ตัว
81
เลขท้าย 2 ตัว

บทความที่เกี่ยวข้อง