รีเซต

รวมคาถาบูชาพระพิฆเนศ สวดบูชาและไหว้ขอพรอย่างไร ให้สมหวัง

 • 25 มีนาคม 2564
 • 7,120

      รวมคาถาบูชาพระพิฆเนศ สำหรับผู้ศรัทธา ควรสวดบทไหน และควรไหว้หรือมีวิธีขอพรอย่างไรให้สมหวัง ไม่ว่าจะเพื่อเสริมสิริมงคล ค้าขายร่ำรวย ปลดหนี้ หรือเพื่อบูชาท่านด้วยศรัทธาก็ตาม ลองมาศึกษารายละเอียดจากสยามคเณศกันเลยค่ะ

 

 

      บทสวดมนต์ หรือ คาถา สำหรับบูชาพระพิฆเนศนั้นในแบบดั้งเดิมโบราณ มีเป็นร้อยๆ กว่าบท..และแบบสมัยใหม่ที่มีการดัดแปลงความหมายให้เหมาะสม ก็มีอีกหลายพันบทตามแต่ละประเทศ ลัทธิ และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไป (เช่นในประเทศไทย ก็มีการประพันธ์บทสวดพระพิฆเนศขึ้นมาใหม่หลายบทเช่นกัน)

     ท่านสามารถเลือกสวดบทใดๆได้ตามความสะดวก หรือเท่าที่จำได้ ควรเริ่มต้นจากการสวดบทเดียว จากนั้นให้ท่องจำและศึกษาเพิ่มเติมจนสามารถสวดได้หลายๆ บท ในแต่ละบทสวด จะสวดบูชาแค่รอบเดียวหรือสวด 3 , 5 , 7 , 9 จบก็สามารถทำได้ แต่ชาวฮินดูไม่มีการกำหนดตายตัวว่า มนต์บทใดจะต้องสวดกี่รอบ สามารถเลือกสวดมนต์บทใดๆ ก่อน-หลัง ได้ด้วยตนเอง จากนั้นจึงขอพร

     ชาวพุทธสามารถตั้งนะโม 3 จบแล้วค่อยสวดมนต์บูชาเทพทางพราหมณ์ได้ แต่ผู้นับถือศาสนาพราหมณ์จะเริ่มสวดบูชาพระพิฆเนศเป็นอันดับแรก แล้วต่อด้วยการสวดบูชาเทพองค์อื่นๆที่นับถือเพิ่มเติม

 

คาถา บทสวดบูชาพระพิฆเนศที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุด

อันได้แก่

 • โอม ศรี คเณศายะ นะมะหะ (เป็นบทสวดหลัก)

 • โอม คัง คะณะปัตตะเย นะมะหะ
  (บทสวดของอินเดียเหนือ)

 • โอม เหรัมภายะ นะมะหะ
  (หมายถึง ขอบูชามหาเทพผู้ยิ่งใหญ่)

 • โอม เอกะทันตายะ นะมะหะ
  (หมายถึง ขอบูชาเทพผู้มีงาข้างเดียว)

 • โอม ชยะคเณศะ / ชยะคเณศะ / ชยะคเณศะ เทวา
  ออกเสียงตาม ไจยกาเนช มนตรา ได้ว่า - โอม ไจย กาเนชา ไจย กาเนชา ไจย กาเนชา เดวา
  (หมายถึง ขอชัยชนะจงมีแด่องค์พระพิฆเนศ)

 • โอม ศรี มหา คณาธิ ปัตเย นะมะหะ

 • โอม พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
  ทุติยัมปิ พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
  ตะติยัมปิ พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ (บทสวดของไทย)

 • โอม นะโม พระคเณศายะ / นะโมนะมะ คันธะมาละ
  สิทธาหะนัง กะพะมะนะ / สัมมาอะระหัง วันทามิ (บทสวดของศิลปากร)

 • โองการพินทุ นาถัง อุปปันนัง
  พรหมมะโน จะอินโท พิฆเณศวรโต มหาเทโว
  อะหัง วันทามิ สัพพะทา / สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิเมฯ
  (บทสวดของไทยและที่ปรากฎ ณ ศาลพระพิฆเนศ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์)

 • มหาเทวะ มหาสลัม มหาวะศะการัม
  พระพิฆเณวา สะวะลัม พรหมมานัง
  วิญญานัง โอม ทูปัง ทีปัง / มะนะสะการัม บุปผัง ญะลา ผลังนิล
  (บทสวดของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ)

 • โอมปารวตี ปัตตเย ฮารา ฮารา ฮารา มหาเทวา
  คาชานะนัม ภูตะคะณาธิเสวิตัม / กะปิตะชัมพู ผะละจารุภักษะณัม
  อุมาสุตัม โศกะวินาศะ การะกัม / นะมามิ วิฆะเนศวะระ ปาทะปังกะชัม
  ฟังสำเนียงต้นตำรับได้ที่นี่ >>> คเณศา มนตรา (บทสวดดั้งเดิมของอินเดียโบราณ)
  ความหมาย : พระพิฆเนศทรงเป็นสิ่งสูงสุด ทรงมีเศียรเป็นช้าง
  ทรงมีสาวกมากมาย พระองค์ทรงโปรดผลมะขวิดและผลหว้า (บางตำราว่าผลชมพู่)
  พระองค์ทรงเป็นบุตรแห่งพระแม่ปารวตี
  ทรงเป็นผู้ทำลายความทุกข์ยากและความเจ็บปวด
  ข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการ เทพผู้ทรงมีพระบาทดั่งดอกบัว

 • วักกระตุณทะ มหากายา
  สุริยาโกติ สมาปราภา / นิรวิฆนัม คุรุเมเทวะ
  สาระวะการะ เยสุ สาระวะทา
  (บทอัญเชิญพระพิฆเนศ นิยมสวดกันมาก โดยเฉพาะในขณะถวายเครื่องสังเวยบูชา)
  ความหมาย : ขอน้อมบูชามหาเทพ ผู้มีงวงอันโค้งยาว งดงามยิ่ง
  พระองค์มีพระวรกายอันแข็งแกร่ง
  บารมีของพระองค์ได้แผ่ออกดั่งแสงอาทิตย์เจิดจ้านับล้านดวง
  ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานความผาสุขและชี้นำข้าพเจ้าไปสู่สิ่งที่ดีงามด้วยเถิด

 • โอม เอกทันตายะ วิทมาเห
  วักระตุณทายะ ทีมะหิ / ตันโน ตันติ ประโจทะยาต
  (บทสวดคเณศาคายตรี)
  ความหมาย : เราพร่ำสวดสรรเสริญแด่พระพิฆเนศผู้ยิ่งใหญ่
  เราทำสมาธิเพื่อน้อมระลึกถึงท่าน ผู้ซึ่งมีงาข้างเดียว ขอพระองค์โปรดนำทางเราไปสู่สิ่งที่ดีงามด้วยเถิด

 • โอม ตัด ปุรุษยา วิทมาเห
  วักระตุณทายะ ทีมะหิ / ตันโน ตันติ ประโจทะยาต
  (บทสวดพระพิฆเนศ จาก คัมภีร์คณปติอุปนิษัท)
  ความหมาย : เราพร่ำสวดสรรเสริญแด่พระพิฆเนศผู้ยิ่งใหญ่
  เราทำสมาธิเพื่อน้อมระลึกถึงท่าน ผู้ซึ่งมีงวงอันโค้งสวยงาม ขอพระองค์โปรดนำทางเราไปสู่สิ่งที่ดีงามด้วยเถิด

 • โอม ตัต การาตายะ วิทมาเห
  หัสติมุขายะ ทีมะหิ / ตันโน ตันติ ประโจทะยาต
  (บทสวดพระพิฆเนศ จาก นารายณ์อุปนิษัท)

 • โอม คัง คะณะปัตตะเย นะโมนะมะห์
  ศรี สิทธิวินายัก นะโมนะมะห์
  อัสตะ วินายัก นะโมนะมะห์
  กันนะปติ บัปปา โมรายา
  บทสวดบูชาองค์ สิทธิวินายัก พระพิฆเนศองค์สำคัญของโลก
  และบูชาเทวรูป อัสตะวินายัก พระพิฆเนศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 8 แห่ง ณ ประเทศอินเดีย
  เพลงบูชาจะร้องวนซ้ำไปเรื่อยๆ สามารถเปิดฟังขณะถวายของหรือทำสมาธิ

 

เสียงบทสวดบูชาองค์สิทธิวินายัก และบูชาเทวรูป อัสตะวินายัก

 

บทสวดบูชาพระพิฆเนศแบบโบราณ 17 บท


สามารถเลือกบทใดบทหนึ่ง หรือจะสวดบูชาทั้ง 17 บทเรียงต่อกันก็จะเป็นสิริมงคล

 1. โอม สุมุ-ขายะ นมัช
  ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีพระพักตร์งดงามดั่งดวงจันทร์

 2. โอม เอกทันตะ ยะ นมัช
  ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีงาข้างเดียว

 3. โอม กาปิ ลายะ นมัช
  ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีผิวกายสีแดง

 4. โอม คัชกรัณ กายะ นมัช
  ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีรูปร่างเป็นช้าง

 5. โอม ลัมโพ ทะรายะ นมัช
  ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีท้องอันใหญ่โต

 6. โอม วิกฏายะ นมัช
  ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงประทานความผาสุข

 7. โอม วิฆนะ รายะ นมัช
  ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงเป็นเทพเจ้าแห่งอุปสรรคทั้งปวง

 8. โอม วินายะ กายะ นมัช
  ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงเป็นเทพเจ้าสูงสุด

 9. โอม ธูมระ เกตะเว นมัช
  ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีกายดั่งเปลวไฟร้อนแรง

 10. โอม คณาธยักษากะ นมัช
  ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งคณะบริวารแห่งพระศิวะเทพ

 11. โอม ภาละ จันทรายะ นมัช
  ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีพระจันทร์เสี้ยวเป็นมงกุฎ

 12. โอม คชานะ นายะ นมัช
  ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีพระพักตร์เป็นช้าง
 13. โอม วักระ ตุณ ดายะ นมัช
  ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีงวงอันใหญ่โค้ง

 14. โอม ศุรปะ กรณายะ นมัช
  ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงมีใบหูอันกว้างใหญ่

 15. โอม เหรัมภายะ นมัช
  ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงอำนาจสูงสุด

 16. โอม สกันทะ ปูรวชายะ นมัช
  ขอน้อมบูชาต่อเทพผู้ทรงเป็นน้องชายพระขัณฑกุมาร

 17. โอม มหาคณะปัตเย นมัช
  ขอน้อมบูชาต่อพระพิฆเณศผู้ยิ่งใหญ่

 

บทสวดขอพรพระพิฆเนศ 8 บท

(สวดพร้อมคำขอพรภาษาไทย)

 1. โอม พูตายะ นะมะหะ
  ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานความบริสุทธิ์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

 2. โอม ภัคตะวิฆนะ วินาศิเน นะมะหะ
  ขอพระพิฆเนศวรโปรดทำลายความทุกข์ร้อนแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

 3. โอม วิฆะณะราชายะ นะมะฮหะ
  ขอพระพิฆเนศวรโปรดขจัดอุปสรรคทั้งปวงอันจะเกิดแก่ชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเถิด

 4. โอม ศุธิปริยายะ นะมะหะ
  ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานสติปัญญาในการประกอบอาชีพแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

 5. โอม ศริษายะ นะมะหะ
  ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานทรัพย์สมบัติและความอุดมสมบูรณ์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

 6. โอม สธิรายะ นะมะหะ
  ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานความมั่นคงแก่ชีวิตข้าพเจ้าด้วยเถิด

 7. โอม สมาหิตายะ นะมะหะ
  ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

 8. โอม สมุยายะ นะมะหะ
  ขอพระพิฆเนศวรโปรดประทานความสงบสุขแก่ชีวิตข้าพเจ้าด้วยเถิด

 

บทแผ่เมตตา

สามารถเลือกมาสวดเป็นบทต่อท้ายเมื่อเสร็จสิ้นพิธีการบูชา (บทสวดเหล่านี้ใช้ได้กับเทพทุกพระองค์)

โอม การายะ มนตรา
(บทสวดเครื่องหมายโอม)
โอม การัม พินทุสัมยุกตัม
นิตยัม ทะยายันติ โยคินา
กามะทัม โมกะษะทัม ไจวะ
โอม การายะ นะโม นะมะ
ความหมาย : อักขระโอม อันศักดิ์สิทธิ์ ย่อมปรากฎพร้อมเครื่องหมายพินทุ
อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จดั่งใจปรารถนาทุกประการ
ชี้นำเหล่าโยคีไปสู่โมกษธรรมอันสูงสุดและช่วยทำลายพันธนาการทั้งหลาย
ข้าพเจ้าขอน้อมสักการะแด่เครื่องหมายโอมอันศักดิ์สิทธิ์นี้

คายตรี มนตรา
(บทสวดแด่องค์พระแม่คายตรี พระพรหม และสุริยะเทพ)
โอม บูร์ บูวาส สวาฮา
ตัธ สาวิธูเร วาเรนยัม
บฮาร โก เดวาสยา ดีมาฮี
ดิโย โยนาฮา ปราโจดะยาธ
ความหมาย : โอม ขอนอบน้อมแด่เทพผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง
พระองค์ทรงประทานความสว่างสดใสไปทุกหนแห่ง
พระองค์ทรงประทานปัญญาและเป็นผู้ขจัดบาปแก่สรรพชีวิต
ขอประทีปแห่งพระองค์จงส่องสว่างไปชั่วกาลนานด้วยเทอญ

ศานติ มนตรา
(บทแผ่เมตตาของศาสนาพราหมณ์)
ทุกสรรพชีวิตในโลกนี้ ทั้งมนุษย์ สัตว์ และพืช
ต่างถือกำเนิดมาจากน้ำมือของพระผู้เป็นเจ้า (พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ พระกฤษณะ ฯลฯ)
การมอบความเมตตาและสื่อสันติภาพไปยังสรรพชีวิตทั้งหลาย ถือเป็นการให้เกียรติสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมา
ศานติมนตรา คือคำแผ่เมตตาของศาสนาพราหมณ์
เมื่อสวดมนต์และขอพรแล้ว ควรสวดศานติมนตราพร้อมคำแปล
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์และความห่วงใยไปยังทุกๆสรรพชีวิตบนโลกนี้

โอม ศานติ อันตะริกษัม ศานติ
ปฤถิวี ศานติ
อาปาศะ ศานติ
โอสะธะยะษะ ศานติ
วนัสสะปัตตะยะษะ ศานติ
วิศศะเวเทวะ ศานติ
พรหมมะ ศานติ
สะระวะ ศานติ
ศานติ เรวะ ศานติ
โอม ศานติ ศานติ ศานติฮีฯ

ความหมาย : ขอความสงบจงเกิดแก่ผืนดิน ขอความสงบจงเกิดแก่ผืนน้ำ
ขอความสงบจงเกิดแก่พืชพรรณ
ขอความสงบจงเกิดแก่สรรพชีวิต
ขอความสงบจงเกิดแก่พรหม
ขอความสงบจงเกิดแก่เหล่าเทวะ
ขอความสงบจงเกิดแก่ทุกๆสิ่ง
ขอจงมีแต่ความสงบ ความสงบ และความสงบเท่านั้น

(ศานติมนตรานี้ สามารถกล่าวอย่างสั้นๆได้ว่า โอม ศานติ..ศานติ..ศานติ อันหมายถึง ขอความสงบสุขจงบังเกิด)

 

ต้องอ่าน!! ความรู้เรื่องการสวดมนต์ขอพร

     การสวดบูชาพระพิฆเนศนั้น เราสามารถสวดด้วยบทใดก็ย่อมได้ตามที่ได้ลงไว้ให้ศึกษาในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์สยามคเณศนี้ ไม่ว่าจะเป็นบทสวดสั้นๆ เพียงบรรทัดเดียว (เช่น โอม ศรี คเณศายะนะมะฮา, โอม เอกทันตะ ยะนะมะฮา, โอม เหรัมภะ ยะนะมะฮา ฯลฯ) หรือจะเป็นบทสวดยาวๆ (ที่เริ่มต้นด้วย โองการพินทุ นาถังอุปปันนัง....หรือ โอมปารวตีปัตเย...) ก็สามารถทำให้องค์พระพิฆเนศท่านพึงพอใจได้เช่นเดียวกัน

     การบทสวดสั้นๆเพียงท่อนเดียว ก็เพื่อการสะดวกเมื่อต้องเร่งรีบหรือเดินทางไปไหน แล้วเดินผ่านเทวาลัยหรือศาลพระพิฆเนศ เพียงยกมือไหว้แสดงความเคารพ แล้วกล่าวบทสวดเพียงท่อนเดียวก็เสร็จพิธี (หรือจะสวด 3 จบ 5 จบ 9 จบก็ตามสะดวก)

     สำหรับการสวดบทยาวๆ ก็เพื่อให้เกิดสมาธิในการตั้งจิต หรือใช้สวดเนื่องในโอกาสพิเศษหรือขอพร แต่ผู้ศรัทธาหลายท่านก็ใช้บทสวดแบบสั้นที่มีท่อนเดียว แต่สวดท่องซ้ำๆกัน เป็นร้อยเที่ยว พันเที่ยว เพื่อการนั่งสมาธิให้เข้าถึงญาณและบารมีแห่งองค์ท่าน

 

-----------------------------------------------------------------

 

     ไม่สำคัญว่าจะสวดบทไหน หรือสวดกี่เที่ยว เพราะบทสวดทุกบทนั้น ต่างก็มีความหมายที่ดี ล้วนแปลความได้ว่าเป็นการยกย่องพระพิฆเนศ
และเป็นการสื่อให้องค์พระพิฆเนศได้รับรู้ถึงความศรัทธาของเราที่มีต่อองค์ท่าน

 • ผลดีจะเกิดกับผู้สวดก็ต่อเมื่อปฏิบัติการสวดบูชาเป็นประจำ และสวดให้ได้ทุกวัน
 • ก่อนตัดสินใจกระทำการสิ่งใด ก็ให้สวดมนต์ต่อองค์ท่านก่อน เพื่อขอเปิดทางไปสู่ความสำเร็จ
 • หากพบทางตันแม้ได้ทดลองทุกวิถีทางแล้ว ก็ให้สวดบูชาต่อองค์ท่าน เพื่อขอประทานสติปัญญาและทางออก
 • เมื่อเกิดความเครียด กระวนกระวาย สับสนในจิตใจ ก็สวดบูชาต่อองค์ท่านเพื่อขอประทานสมาธิ
 • ก่อนออกเดินทางไกล ก่อนไปเจรจาต่อรอง ก่อนกระทำการใดๆ อันเป็นการเสี่ยง ฯลฯ ก็สวดบูชาต่อองค์ท่าน เพื่อขอให้บารมีองค์พระพิฆเนศได้คุ้มครองให้ปลอดภัยและประสบแต่โชคดี

     การสวดมนต์นั้น ไม่ว่าจะสวดบูชาต่อพระพุทธรูปในศาสนาพุทธ หรือสวดบูชาต่อเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูก็ตาม ไม่สำคัญว่าเราจะรู้ความหมายหรือไม่ เนื่องด้วยการสวดมนต์แม้เราไม่ทราบความหมาย ก็ยังก่อให้เกิดสมาธิและความศรัทธา และหากสวดอย่างทราบความหมาย ก็ก่อให้เกิดปัญญา สื่อถึงองค์เทพเจ้าได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น (หากมีโอกาสได้ศึกษาความหมายของบทสวดก็จะเป็นการพัฒนาสติปัญญาของตน)

    ฉะนั้น อานิงสงส์จากการสวดบูชาภาษาบาลี-สันสกฤตและภาษาโบราณต่างๆ นั้นมีอยู่จริง!! ขอเพียงตั้งใจสวด ไม่วอกแวก สวดด้วยใจบริสุทธิ์ สวดให้เกิดสมาธิ ก็ย่อมเกิดผลดีแก่ทุกคน

 

--- การเลือกบทสวดมนต์ ---

     การสวดมนต์ต่อเทพเจ้าก็เพื่อแสดงความเคารพศรัทธาต่อพระองค์ เป็นการยอมรับว่าพระองค์อยู่เหนือชีวิตและชะตากรรมของเรา และยอมรับโดยดุษฎีว่าเราไม่มีทางรอดอื่นใดนอกจากการหันหน้าเข้าหาองค์เทพและพระผู้เป็นเจ้า เราจึงเลือกการสวดมนต์เป็นการแสดงความใส่ใจและสำนึกในบุญคุณของพระองค์ สำหรับการสวดมนตราต่างๆนั้น จะเลือกสวดบทใดก็แล้วแต่ใจปรารถนา

     มนต์บทต่างๆนั้น ล้วนแล้วแต่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวทุกบท ไม่ว่าจะเป็นบทสั้นบรรทัดเดียว หรือบทยาวแบบโศลก ฉันท์ ไปจนถึงบทเพลงต่างๆ ก็มีความหมายที่ดีและนอบน้อมต่อทวยเทพ

     สำหรับบทสวดที่แยกตามพระนาม เช่น พระนาม "สมาหิตายะ" เป็น 1 ใน 108 พระนามของพระพิฆเนศ พระนามนี้มีความหมายว่า มหาเทพผู้ประทานพลามัยที่ดี และมีบทสวดประจำพระนามนี้ว่า "โอม สมาหิตายะ นะมะห์" ก็สามารถใช้สวดต่อองค์พระพิฆเนศของเรา เพื่อสรรเสริญว่าพระองค์คือมหาเทพผู้ประทานพลานามัยที่ดี และขอพรให้เรามีพลานามัยที่ดี หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วย

     ดั้งเดิมแล้วพระพิฆเนศมี 108 พระนาม แต่ในหลายตำราก็ยกย่องว่าพระองค์มีมากถึง 1,080 พระนาม และพระองค์ยังมีปางแยกย่อยไปอีก เป็นหมื่นๆ ปาง ซึ่งแล้วแต่นิมิตและจินตนาการของผู้สร้างสรรค์เทวรูปและภาพเขียนจะแสดงออกมา จึงไม่จำกัดเพียงแค่ไม่กี่ปางที่คนไทยรู้จักและไม่จำกัดเพียงว่าพระองค์จะมี 108 พระนามเท่านั้น

     มหาเทพ มหาเทวีองค์อื่นๆก็มีปางและพระนามที่มากมายหลากหลาย เช่น พระศิวะ ทรงมีพระนามถึง 8,640 พระนาม พระวิษณุ นอกจากจะอวตาร 10 ปางเพื่อช่วยเหลือมนุษย์และเหล่าเทวดาแล้วยังมีปางเฉพาะกิจที่ระบุไว้ในตำราต่างๆอีกเป็นร้อยๆปาง พระแม่อุมาเทวี นอกจาก นวทุรคา หรือพระแม่อุมาเทวี กาลี ทุรคา 9 ปางแล้ว ยังมีปางปราบมารอีกนับไม่ถ้วนปรากฎในปุราณะต่างๆ

     ฉะนั้น การเลือกสวดมนต์บทใด จะบทเดียวหรือ 108 บทก็สุดแล้วแต่ความปรารถนาของผู้ศรัทธาจะศึกษาและจดจำมาสวด เราจึงสามารถเลือกบทสวดมาเพียงบทเดียว แล้วสวดถึง 108 รอบ หรือสวดพระนามที่แตกต่างกันถึง 108 พระนามในรอบเดียว

     เว็บไซต์สยามคเณศแห่งนี้จะเน้นย้ำอยู่เสมอว่า การสวดมนต์หรือการถวายของนั้น สิ่งสำคัญอยู่ที่ใจที่ตั้งมั่นและเคารพรักในมหาเทพมหาเทวี
บทสรรเสริญต่างๆ แนะนำให้ศึกษาคำแปล ความหมายแฝงต่างๆ เพื่อเพิ่มความลึกซึ้งเมื่อเอ่ยวาจาสรรเสริญ

     การสวดมนต์บทใดก็ย่อมมีอานุภาพสูงส่งและแรงกล้าอยู่เสมอ อย่างไรก็ดี หากจำบทสวดต่างๆไม่ได้ บทสวดพระพิฆเนศที่ว่า "โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา" หรือบทสวดสั้นๆของเทพพระองค์อื่น ก็ยังคงศักดิ์สิทธิ์ตลอดกาล

 

--- การระบายเรื่องต่างๆให้เทพได้รับฟัง ---

     มหาเทพ มหาเทวี ทุกๆพระองค์มองเห็นชีวิตของเราที่ดำเนินไปในแต่ละวัน แต่พระองค์ต้องการความสำนึกต่อบาป และความจริงใจที่เรามีต่อพระองค์ ควรแสดงความรู้สึกผิดบาปในสิ่งที่ทำลงไปทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ บอกกล่าวความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์รอบข้างด้วยใจที่เป็นกลาง ตลอดจนความปรารถนาดีที่เรามีต่อผู้อื่นก็ควรบอกกล่าวแก่ท่านด้วย

     เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีในชีวิต หรือมีผู้ใดทำร้าย เอาเปรียบ ใส่ร้าย กล่าวป้ายสี จงอย่าเอ่ยวาจาในลักษณะ ฟ้อง ต่อพระองค์ เพราะมหาเทพหรือพระผู้เป็นเจ้าย่อมมองเห็นทุกเหตุการณ์เสมอ พระเจ้าสูงสุดย่อมมองเห็นทุกสรรพสิ่ง ไม่มีสิ่งใดเล็ดรอดจากสายตาของพระองค์ได้ สิ่งที่เกิดขึ้น ถ้าเรายอมรับว่าเป็น กรรม และชะตาที่เราต้องพบเจออยู่แล้ว จะทำให้เราสบายใจ ควรหมั่นสร้างกุศล เพื่อภายภาคหน้าจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายๆอีก

     มหาเทพ มหาเทวี ทุกพระองค์พร้อมจะเป็น "เพื่อน" ของผู้ศรัทธา เพราะนอกจากฐานะพระผู้เป็นเจ้า หรือ เทพเจ้าผู้สูงศักดิ์แล้ว เรายังสามารถเปรียบพระองค์ให้มีฐานะเป็นเพื่อน ผู้ร่วมทาง ที่ปรึกษา ครูอาจารย์ เจ้านาย สหายผู้ทรงเกียรติ ฯลฯ พระองค์ยินดีรับฟังปัญหาและสิ่งอัดอั้นตันใจของผู้ศรัทธาทุกคน พระองค์เป็นผู้ฟังที่ดี เป็นที่ปรึกษาที่ยอดเยี่ยม

     พระองค์ไม่เคยรู้จักเหน็ดเหนื่อย รำคาญ หรือรังเกียจเลย ในทางกลับกันพระองค์ก็เมตตาต่อผู้ศรัทธาเสมอ หากมีสิ่งใดที่เราไม่สามารถระบายหรืออธิบายกับใครได้ ขอจงบอกกล่าว พูดคุยกับมหาเทพ มหาเทวี ที่เราศรัทธา เมื่อถึงกาลเวลาที่เหมาะสม พระองค์จะประทานพร ปัดเป่าความโชคร้าย ขจัดศัตรูและมอบสิ่งดีๆแก่เราเอง ทั้งนี้อยู่ที่การกระทำของเราด้วยว่าเราได้ประพฤติตนอย่างเหมาะสมหรือไม่ ความดีที่เราได้ทำลงไปจะเป็นส่วนสำคัญที่พระองค์จะพิจารณาเมตตาและตอบรับคำอธิษฐานของเรา

 

--- การขอพรจากทวยเทพ ---

     ควรตั้งจิตให้มีสมาธิแน่วแน่ ทูลขอพรจากพระองค์เกี่ยวกับความปรารถนาและความตั้งใจในเรื่องต่างๆ มหาเทพ มหาเทวีทุกพระองค์ย่อมมองเห็นความลำบากของผู้ศรัทธา ทุกวัน ทุกชั่วโมง ทุกวินาที พระองค์มองเห็นและเข้าใจในการกระทำของผู้ศรัทธา ในทุกกิจกรรม ทุกฝีก้าว การขอพรด้วยความสำนึกในบุญคุณที่พระองค์มอบชีวิตอันมีค่าแก่เราและขอพรด้วยจิตใจที่ไม่โลภ พระองค์ย่อมเมตตาเราเสมอ

     ไม่ควรขอพรด้วยวิธีบนบาน เนื่องจากการติดสินบนเทพ (การบน-แก้บน) ถือเป็นการกระทำที่ไม่ให้เกียรติ มหาเทพจะประทานพรหรือมอบความสำเร็จใดๆ แก่เราก็แล้วแต่ความประสงค์ของพระองค์จะพิจารณาเอง หากต้องการถวายของ ควรถวายด้วยใจบริสทธิ์ โดยไม่เอ่ยวาจาว่า..หากได้อย่างนั้น จะถวายของอย่างนี้..หรือถ้าไม่ได้ก็ไม่ถวาย

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สยามเคณศ www.siamganesh.com

 

บทความอื่นๆ เกี่ยวกับพระพิฆเนศที่คุณอาจสนใจ

วิธีขอพร พระพิฆเนศ ตามวันเกิด พร้อมคาถาบูชาพระพิฆเนศ ปางต่างๆ

บูชาพระพิฆเนศตามอาชีพ เสริมมงคล เพิ่มความร่ำรวย

สายมูต้องรู้ไว้! | วิธีไหว้ ขอพร พระพิฆเนศ ห้วยขวาง by หมอดู Toktak A4

 

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์