รีเซต

รวมบทสวดมนต์ให้หายป่วย บทสวดโพชฌังคปริตร พร้อมบทแผ่เมตตา เสริมดวงผู้ป่วยให้หายไว จิตใจสงบเป็นสุข

  • 30 พฤศจิกายน 2565
  • 124,280 7

     เมื่อเจ็บป่วย นอกจากรักษาทางกายแล้ว การสวดมนต์ถือเป็นการรักษาทางใจที่ได้ผลดี ซึ่งมีบทสวดมนต์ให้หายป่วยอยู่มากมายหลายบทด้วยกัน ทั้งบทสวดมนต์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก และบทสวดมนต์อื่นๆ หลายคนอาจสงสัยว่าสวดมนต์แล้วหายป่วยจริงหรือ ช่วยผู้ป่วยได้จริงไหม หากจริงทำไมการสวดมนต์จึงทำให้หายป่วยได้ และหากป่วยควรสวดมนต์บทไหนดี เราได้รวบรวมมาให้แล้วค่ะ

 

 

สวดมนต์แล้วหายป่วยจริงหรือไม่

     หลายคนคงเคยได้ยินได้ฟังต่อกันมาว่า หากเจ็บไข้ได้ป่วยให้สวดมนต์บท โพชฌงคปริตร หรือ โพชฌงค์ 7 ประการ แล้วอาการจะบรรเทาจนถึงหายป่วยได้อย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งมีที่มาปรากฏในพระไตรปิฎกว่า ในสมัยพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมพระมหากัสสปะที่กำลังอาพาธ และทรงแสดงสัมโพชฌงค์แก่พระมหากัสสปะ ผลปรากฏว่าพระมหากัสสปะหายจากอาการอาพาธได้ 

     อีกครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมบทนี้แก่พระโมคคัลลานะซึ่งกำลังอาพาธ ก็พบว่าพระโมคคัลลานะหายจากอาพาธได้  และเมื่อพระพุทธองค์เองทรงอาพาธ ก็ได้ตรัสให้พระจุนทะเถระแสดงโพชฌงค์ถวาย และน่าอัศจรรย์ยิ่งที่พระพุทธองค์ก็ทรงหายจากอาการอาพาธเช่นกัน

     พุทธศาสนิกชนจึงพากันเชื่อว่า การสวด โพชฌงคปริตร หรือ โพชฌงค์ 7 ประการ นั้นช่วยให้หายจากการเจ็บป่วยได้

     

ทำไมสวดมนต์แล้วหายป่วยได้

     หากวิเคราะห์กันในแง่มุมต่างๆ แล้ว การสวดมนต์ หรือฟังเสียงสวดมนต์นั้น มีผลวิจัยรองรับและยืนยันตรงกันมากมายว่า ช่วยให้อาการเจ็บปวดลดลง ช่วยให้แผลหายไวขึ้น และช่วยลดความเครียดได้ ซึ่งส่งผลดีต่อโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและความดัน เป็นต้น 

     ส่วนในทางธรรม เมื่อวิเคราะห์แล้วก็จะพบว่า หลักสำคัญที่ทำให้หายป่วยได้ คือ การพิจารณาธรรมในบทสวดมนต์นั้นๆ ทำให้เกิดปีติในธรรม มีความอิ่มเอิบ เป็นสุข และทำให้หายจากโรคได้ เพราะจิตและกายนั้นสัมพันธ์กันนั่นเอง

     ดังนั้นนอกจากการสวดมนต์หรือฟังเสียงสวดมนต์แล้ว สิ่งสำคัญก็คือ การพิจารณาธรรมในบทสวดมนต์นั้นควบคู่กันไปด้วยนั่นเองค่ะ

 

รวมบทสวดมนต์ให้หายป่วย

บทสวดโพชฌังคปริตร เพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บ

   


โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา

โพชฌงค์ 7 ประการ คือ สติสัมโพชฌงค์ ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์

วิริยัมปีติ ปัสสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
วิริยะสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์

สะมาธุเปกขะโพชฌังคา
สมาธิสัมโพชฌงค์ และอุเบกขาสัมโพชฌงค์

สัตเตเต สัพพะทัสสินา มุนินา สัมมะทักขาตา
7 ประการเหล่านี้ เป็นธรรมอันพระมุนีเจ้า ผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงตรัสไว้ชอบแล้ว

ภาวิตา พะหุลีกะตา
อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว

สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา
ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ และเพื่อนิพพาน

จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปตวานะ สาทะรัง
รับสั่งให้พระจุนทะเถระ กล่าวโพชฌงค์นั้นนั่นแลถวายโดยเคารพ

สัมโมทิตวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
ก็ทรงบันเทิงพระหฤทัย หายจากพระประชวรนั้นได้โดยพลัน

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้

โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา
ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ

ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง
ก็อาพาธทั้งหลายนั้น ของพระผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ทั้ง 3 องค์นั้น หายแล้วไม่กลับเป็นอีก

มัคคาหะตะกิเลสาวะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
ดุจดังกิเลส ถูกอริยมรรคกำจัดเสียแล้ว ถึงซึ่งความไม่เกิดอีกเป็นธรรมดา

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้

โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา
ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ.

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้

โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา
ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ

เอกัสมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง คิลาเน ทุกขิเต ทิสวา
ในสมัยหนึ่ง พระโลกนาถเจ้า ทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะ และพระมหากัสสปะเป็นไข้ ได้รับความลำบาก

โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
จึงทรงแสดงโพชฌงค์ 7 ประการ ให้ท่านทั้งสองฟัง

เต จะ ตัง อะภินันทิตวา
ท่านทั้งสองนั้น ชื่นชมยินดียิ่ง ซึ่งโพชฌงคธรรม

โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
โรคก็หายได้ในบัดดล

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้

โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา
ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อ

เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต
ในครั้งหนึ่ง องค์พระธรรมราชาเอง (พระพุทธเจ้า) ทรงประชวรเป็นไข้หนัก

 

บทสวดมนต์ชนะโรค บทอื่นๆ 

     


และที่สำคัญอีกอย่างก็คือ การแผ่เมตตาให้ตนเองและผู้อื่น เพื่อให้ใจสงบเป็นสุขทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะ

 

บทแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง


อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์
อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร
อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด


บทแผ่เมตตาให้ผู้อื่น

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ นิททุกขา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงถึงความสุข ปราศจากความทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีความคับแค้นใจ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิดฯ


บทแผ่เมตตาทั่วไป

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพยาปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

7 ที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเรื่องสุขภาพ ขอพรให้หายป่วย สุขภาพดี เพื่อความสบายใจ สิริมงคล

 

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์