รีเซต

ฤกษ์ยาม เวลาเฮง ทิศมงคล คนเกิดปีมะเมีย ปี 2564 โดย Lee Tai Fu

 • 22 ตุลาคม 2563
 • 4,971

     ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคลปี 2564 เป็นสิ่งมงคลที่ควรให้ความสำคัญในการทำกิจต่างๆ นอกเหนือจากการดูฤกษ์ดี  วันดี แบบรายวัน และรายเดือนแล้วยัง มีฤกษ์ดีในรูปแบบ ชาว 12 นักษัตร ที่ประกอบไปด้วย  วันสมพงศ์  วันถูกโฉลก วันชง (ปะทะ)  วันให้ร้าย  และเวลามงคล ทั้ง 12 เดือน ที่ชาว 12 นักษัตร ไม่ควรพลาดอีกทั้งยังมีทิศมงคล ประจำปี 2564 ส่วนผู้ที่เกิดปีมะเมียวันไหนดี เวลาไหนเฮง ทิศไหนจะมงคลครั้งนี้ Lee Tai Fu จะมาบอกกันแบบละเอียดไปเลยค่า

คนเกิดปีมะเมีย (ปีม้า) : ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2461, 2473, 2485, 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557

ฤกษ์มงคล เวลาสมพงษ์สำหรับคนเกิดปีมะเมีย

 • ทิศมงคลของคนเกิดปีมะเมีย คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศใต้
 • ทิศอัปมงคลของคนเกิดปีมะเมีย คือ ทิศเหนือ

ฤกษ์ยามที่เป็นมงคลสำหรับคนเกิดปีมะเมียคือ

 • 11.00 – 11.59 น.     13.00 – 14.59 น.     19.00 – 20.59 น.

ฤกษ์ยามที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนเกิดปีมะเมียคือ

 • 05.00 – 06.59 น.     09.00 – 10.59 น.     23.00 – 00.59 น

ฤกษ์ดี วันดีเดือนมกราคม คนเกิดปีมะเมีย

 • วันสมพงศ์    2 ม.ค.   6 ม.ค.   10 ม.ค.   14 ม.ค.   18 ม.ค.   22 ม.ค.   26 ม.ค.   30 ม.ค.
 • วันถูกโฉลก   11 ม.ค.   23 ม.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   4 ม.ค.   16 ม.ค.   28 ม.ค.
 • วันให้ร้าย     5 ม.ค.   7 ม.ค.   17 ม.ค.   19 ม.ค.   29 ม.ค.   31 ม.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนกุมภาพันธ์ คนเกิดปีมะเมีย

 • วันสมพงศ์    4 ก.พ.   8 ก.พ.   12 ก.พ.   16 ก.พ.    20 ก.พ.   24 ก.พ.   28 ก.พ.
 • วันถูกโฉลก   5 ก.พ.   17 ก.พ.
 • วันชง (ปะทะ)   10 ก.พ.   22 ก.พ.   
 • วันให้ร้าย   1 ก.พ.   11 ก.พ.   13 ก.พ.   23 ก.พ.   25 ก.พ.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนมีนาคม คนเกิดปีมะเมีย

 • วันสมพงศ์    4 มี.ค.   8 มี.ค.   12 มี.ค.   16 มี.ค.   20 มี.ค.   24 มี.ค.   28 มี.ค.   
 • วันถูกโฉลก   1 มี.ค.   13 มี.ค.   25 มี.ค.   
 • วันชง (ปะทะ)   6 มี.ค.   18 มี.ค.   30 มี.ค.   
 • วันให้ร้าย     7 มี.ค.   9 มี.ค.   19 มี.ค.     21 มี.ค.   31 มี.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนเมษายน คนเกิดปีมะเมีย

 • วันสมพงศ์    1 เม.ย.   5 เม.ย.   9 เม.ย.   13 เม.ย.   17 เม.ย.   21 เม.ย.   25 เม.ย.   29 เม.ย.
 • วันถูกโฉลก   6 เม.ย.   18 เม.ย.   30 เม.ย.
 • วันชง (ปะทะ)   11 เม.ย.   23 เม.ย.   
 • วันให้ร้าย     2 เม.ย.   12 เม.ย.   14 เม.ย.   24 เม.ย.   26 เม.ย.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนพฤษภาคม คนเกิดปีมะเมีย

 • วันสมพงศ์    3 พ.ค.   7 พ.ค.   11 พ.ค.   15 พ.ค.   19 พ.ค.   23 พ.ค.   27 พ.ค.   31 พ.ค.
 • วันถูกโฉลก   12 พ.ค.   24 พ.ค.   
 • วันชง (ปะทะ)   5 พ.ค.   17 พ.ค.   29 พ.ค.   
 • วันให้ร้าย     6 พ.ค.   8 พ.ค.   18 พ.ค.   20 พ.ค.   30 พ.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนมิถุนายน คนเกิดปีมะเมีย

 • วันสมพงศ์    4 มิ.ย.   8 มิ.ย.   12 มิ.ย.   16 มิ.ย.   20 มิ.ย.   24 มิ.ย.   28 มิ.ย.   
 • วันถูกโฉลก    5 มิ.ย.   17 มิ.ย.   29 มิ.ย.
 • วันชง (ปะทะ)   10 มิ.ย.   22 มิ.ย.   
 • วันให้ร้าย     1 มิ.ย.   11 มิ.ย.   13 มิ.ย.   23 มิ.ย.   25 มิ.ย.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนกรกฎาคม คนเกิดปีมะเมีย

 • วันสมพงศ์    2 ก.ค.   6 ก.ค.   10 ก.ค.   14 ก.ค.   18 ก.ค.   22 ก.ค.   26 ก.ค.   30 ก.ค.
 • วันถูกโฉลก   11 ก.ค.   23 ก.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   4 ก.ค.   16 ก.ค.   28 ก.ค.   
 • วันให้ร้าย     5 ก.ค.   7 ก.ค.   17 ก.ค.   19 ก.ค.    29 ก.ค.   31 ก.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนสิงหาคม คนเกิดปีมะเมีย

 • วันสมพงศ์    3 ส.ค.   7 ส.ค.   11 ส.ค.   15 ส.ค.   19 ส.ค.   23 ส.ค.   27 ส.ค.   31 ส.ค.
 • วันถูกโฉลก   4 ส.ค.   16 ส.ค.   28 ส.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   9 ส.ค.   21 ส.ค.   
 • วันให้ร้าย    10 ส.ค.   12 ส.ค.   22 ส.ค.   24 ส.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนกันยายน คนเกิดปีมะเมีย

 • วันสมพงศ์    4 ก.ย.   8 ก.ย.   12 ก.ย.   16 ก.ย.   20 ก.ย.   24 ก.ย.   28 ก.ย.
 • วันถูกโฉลก   9 ก.ย.   21 ก.ย.
 • วันชง (ปะทะ)   2 ก.ย.   14 ก.ย.   26 ก.ย.
 • วันให้ร้าย     3 ก.ย.   5 ก.ย.   15 ก.ย.   17 ก.ย.    27 ก.ย.   29 ก.ย.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนตุลาคม คนเกิดปีมะเมีย

 • วันสมพงศ์    2 ต.ค.   6 ต.ค.   10 ต.ค.   14 ต.ค.    18 ต.ค.   22 ต.ค.   26 ต.ค.   30 ต.ค.
 • วันถูกโฉลก   3 ต.ค.   15 ต.ค.   27 ต.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   8 ต.ค.   20 ต.ค.   
 • วันให้ร้าย    9 ต.ค.   11 ต.ค.   21 ต.ค.   23 ต.ค.

ฤกษ์ดี วันดีเดือนพฤศจิกายน คนเกิดปีมะเมีย

 • วันสมพงศ์    3 พ.ย.   7 พ.ย.   11 พ.ย.   15 พ.ย.   19 พ.ย.   23 พ.ย.   27 พ.ย.   
 • วันถูกโฉลก   8 พ.ย.   20 พ.ย.
 • วันชง (ปะทะ)   1 พ.ย.   13 พ.ย.   25 พ.ย.
 • วันให้ร้าย     2 พ.ย.   4 พ.ย.   14 พ.ย.   16 พ.ย.     26 พ.ย.     28 พ.ย.


ฤกษ์ดี วันดีเดือนธันวาคม คนเกิดปีมะเมีย

 • วันสมพงศ์    1 ธ.ค.   5 ธ.ค.   9 ธ.ค.   13 ธ.ค.  17 ธ.ค.   21 ธ.ค.   25 ธ.ค.   29 ธ.ค.
 • วันถูกโฉลก   2 ธ.ค.   14 ธ.ค.   26 ธ.ค.
 • วันชง (ปะทะ)   7 ธ.ค.   19 ธ.ค.   31 ธ.ค.
 • วันให้ร้าย     8 ธ.ค.   10 ธ.ค.   20 ธ.ค.   22 ธ.ค.

 

คลิกดูฤกษ์ยาม เวลาเฮง 12 นักษัตร ปี 2564

ปีชวดปีฉลูปีขาลปีเถาะ

ปีมะโรง

ปีมะเส็ง

ปีมะเมีย

ปีมะแม

ปีวอกปีระกาปีจอปีกุน

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก
leetaifu.com

บทความที่คุณอาจสนใจ

เปิดดวงปี 2564 ชาว 12 นักษัตร พร้อมเครื่องราง ของเสริมดวงแก้ชง โดย Lee Tai Fu