รีเซต

บทบูชาพระประจำวันเกิด พระประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน พร้อมพิกัดไหว้เสริมมงคล

 • 12 ธันวาคม 2565
 • 34,225 8

       ผู้ที่เกิดทั้ง 7 วันนอกจากจะมีสีประจำวันเกิดแล้ว ยังมีผู้พระประจำวันเกิดในแต่ละวันด้วย แต่ทั้งนี้บทบูชาของพระประจำวันเกิดก็จะแตกต่างกันไป วันนี้ TrueID Horoscope จะมาบอกถึงพระพุทธรูปปางประจำวันเกิดพร้อมบทบูชา และพิกัดไหว้เสริมดวงกันค่ะ


บทบูชาพระประจำวันเกิด พร้อมพิกัดไหว้เสริมมงคล

พระประจำวันเกิด ผู้ที่เกิดทั้ง 7 วัน

 • ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ พระพุทธรูปปางถวายเนตร
 • ผู้ที่เกิดวันจันทร์ พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร
 • ผู้ที่เกิดวันอังคาร พระพุทธรูปปางไสยาสน์
 • ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร
 • ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน พระพุทธรูปปางพระป่าเลไลย์
 • ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี พระพุทธรูปปางสมาธิ
 • ผู้ที่เกิดวันวันศุกร์ พระพุทธรูปปางรำพึง
 • ผู้ที่เกิดวันวันเสาร์ พระพุทธรูปปางนาคปรก

 

บทสวดมนต์ เสริมดวง ดวงวันเกิด บทบูชาพระประจำวันเกิด ไหว้พระวันเกิด

พระพุทธรูปตามวันเกิด คนเกิดวันอาทิตย์

พระพุทธรูปปางถวายเนตร

ลักษณะพระพุทธรูปปางถวายเนตร

 • พระพุทธรูปปางถวายเนตรเป็นพระยืน พระหัตถ์ทั้งสองข้างประสานทับอยู่ด้านหน้าพระเพลา พระหัตถ์ขวาทับซ้าย 

พิกัดไหว้ขอพรพระพุทธรูปปางถวายเนตร


บทบูชาพระประจำวันอาทิตย์

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ
หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา
เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะมัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ
โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา จะระติ เอสะนาฯ
(สวด 6 จบ)

 

บทสวดประจำวันเกิด วันอาทิตย์

 

พระพุธรูปตามวันเกิด คนเกิดวันจันทร์

พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร

ลักษณะพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร

 • พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร มีลักษณะอยู่ในพระอิริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ข้างซ้าย และขวา เสมอพระอุระ

พิกัดไหว้ขอพรพระพุทธปางห้ามสมุทร

บทบูชาพระประจำวันจันทร์

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย
จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห
ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ 
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย
จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห
ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ 
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย
จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห
ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

(สวด 15 จบ)

บทสวดประจำวันเกิดวันจันทร์ 

 

พระพุธรูปตามวันเกิด คนเกิดวันอังคาร

พระพุทธรูปปางไสยาสน์

ลักษณะพระพุทธรูปปางไสยาสน์

 • พระพุทธรูปปางไสยาสน์มีลักษณะเอนนอนตะแคงขวา พระหัตถ์ซ้ายแนบไปกับพระวรกาย ส่วนอุ้งพระหัตถ์ขวาประคองพระเศียร

พิกัดไหว้ขอพรพระพุทธรูปปางไสยาสน์ 

บทบูชาพระประจำวันอังคาร

ยัสสานุภาวะโต ยักขา
เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง
ยัมหิ เจวานุยุญชันโต  รัตตินทิวะมะตันทิโต
สุขัง สุปะติ สุตโต จะ  ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ
เอวะมาทิคุณูเปตัง  ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

(สวด 8 จบ)

บทสวดประจำวันเกิดวันอังคาร 

 

พระพุธรูปตามวันเกิด คนเกิดวันพุธกลางวัน

พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร

ลักษณะพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร

 • พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร มีลักษณะอยู่ในพระอิริยาบถยืน  พระหัตถ์  2 ข้างยกประคองบาตรตรงสะเอว

พิกัดไหว้ขอพรพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร

 

บทบูชาพระประจำวันพุธกลางวัน

สัพพาสีวิสะชาตีนัง  ทิพพะมันตาคะทัง
วิยะ ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง  เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง
อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ  สัพพะทา สัพพะปาณินัง
สัพพะโสปิ นิวาเรติ  ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

(สวด 17 จบ)

บทสวดประจำวันเกิดวันพุธกลางวัน

 

พระพุธรูปตามวันเกิด คนเกิดวันพุธกลางคืน

พระพุทธรูปปางพระป่าเลไลย์

ลักษณะพระพุทธรูปปางพระป่าเลไลย์

 • พระพุทธรูปปางพระป่าเลไลย์  มีลักษณะอยู่ในอิริยาบถนั่งบนก้อนศิลาพระบาททั้งสองข้างห้อยลง พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำบนพระชานุ พระหัตถ์ขวาหงาย

พิกัดไหว้ขอพรพระพุทธรูปปางพระป่าเลไลย์

บทบูชาพระประจำวันพุธกลางคืน

กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ  กินนุ ภีโตวะ ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา
ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ 
โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ  กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ
สุริยัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ  กินนุ ภีโตวะ
ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ
สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ  โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติฯ

(สวด 12 จบ)

บทสวดประจำวันเกิดวันพุธ กลางคืน
พระพุธรูปตามวันเกิด คนเกิดวันพฤหัสบดี

พระพุทธรูปปางสมาธิ

ลักษณะพระพุทธรูปปางสมาธิ

 • พระพุทธรูปปางสมาธิ มีลักษณะอยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย

พิกัดไหว้ขอพรพระพุทธรูปปางสมาธิ

บทบูชาพระประจำวันพฤหัสบดี

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง
เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะรา จิรัสสัง
วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง พรัหมะมันตันติ
อักขาตัง  ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

(สวด 19 จบ)

บทสวดประจำวันเกิดวันพฤหัสบดีพระพุธรูปตามวันเกิด คนเกิดวันศุกร์

พระพุทธรูปปางรำพึง

ลักษณะพระพุทธรูปปางรำพึง

 • พระพุทธรูปปางรำพึง มีลักษณะอยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองข้างยกขึ้นประสานประทับที่พระอุระ พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย

พิกัดไหว้ขอพรพระพุทธรูปปางรำพึง

บทบูชาพระประจำวันศุกร์

อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ  สาสะเน
สาธุสัมมะเต อะมะนุสเสหิ
จัณเฑหิ  สะทา กิพพิสะการิภิ
ปะริสานัญจะตัสสันนะ มะหิงสายะ
จะ คุตติยา ยันเทเสสิ มะหาวีโร 
ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

(สวด 21 จบ)

บทสวดประจำวันเกิดวันศุกร์พระพุธรูปตามวันเกิด คนเกิดวันเสาร์

พระพุทธรูปปางนาคปรก

ลักษณะพระพุทธรูปปางนาคปรก

 • พระพุทธรูปปางนาคปรก มีอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ หงายพระหัตถ์ทั้งสองวางบซ้อนกันบนพระเพลา มีพญานาคแผ่พังพานปกคลุมเบื้องบนพระเศียร

พิกัดไหว้ขอพรพระพุทธรูปปางนาคปรก

บทบูชาพระประจำวันเสาร์

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต
นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา
เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะฯ

(สวด 10 จบ)

 

บทสวดประจำวันเกิดวันเสาร์


บทความที่คุณอาจสนใจ