TrueID
TH

บทบูชาพระประจำวันเกิด พร้อมพิกัดไหว้เสริมมงคล โดย TrueID Horoscope

 • 30 กันยายน 2562
 • 31,482 8

       ผู้ที่เกิดทั้ง 7 วันนอกจากจะมีสีประจำวันเกิดแล้ว ยังมีผู้พระประจำวันเกิดในแต่ละวันด้วย แต่ทั้งนี้บทบูชาของพระประจำวันเกิดก็จะแตกต่างกันไป วันนี้ TrueID Horoscope จะมาบอกถึงพระพุทธรูปปางประจำวันเกิดพร้อมบทบูชา และพิกัดไหว้เสริมดวงกันค่ะ


 

วันอาทิตย์

พระพุทธรูปปางถวายเนตร

ลักษณะพระพุทธรูปปางถวายเนตร

 • พระพุทธรูปปางถวายเนตรเป็นพระยืน พระหัตถ์ทั้งสองข้างประสานทับอยู่ด้านหน้าพระเพลา พระหัตถ์ขวาทับซ้าย 

พิกัดไหว้ขอพรพระพุทธรูปปางถวายเนตร

 • วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เสาชิงช้า พิกัดอยู่ในเก๋งจีนฝั่งกำแพงวัด
 • วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร พระอารามหลวง ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง สมุทรปราการ
 • วัดเกริ่นกฐิน ตำบล บ้านชี อำเภอ บ้านหมี่ ลพบุรี 


บทบูชาพระประจำวันอาทิตย์

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ
หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา
เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะมัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ
โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา จะระติ เอสะนาฯ
(สวด 6 จบ)

 

บทสวดประจำวันเกิด วันอาทิตย์

 

วันจันทร์

พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร

ลักษณะพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร

 • พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร มีลักษณะอยู่ในพระอิริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ข้างซ้าย และขวา เสมอพระอุระ

พิกัดไหว้ขอพรพระพุทธปางห้ามสมุทร

 • วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว กรุงเทพ
 • วัดพิชัยญาติการาม หรือ วัดพิชัยญาติ
 • วัดขุนสมุทรจีน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
 • วัดเขาตะเกียบ ตำบล หนองแก อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์


บทบูชาพระประจำวันจันทร์

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ 
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ 
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

(สวด 15 จบ)

บทสวดประจำวันเกิดวันจันทร์ 

 

วันอังคาร

พระพุทธรูปปางไสยาสน์

ลักษณะพระพุทธรูปปางไสยาสน์

 • พระพุทธรูปปางไสยาสน์มีลักษณะเอนนอนตะแคงขวา พระหัตถ์ซ้ายแนบไปกับพระวรกาย ส่วนอุ้งพระหัตถ์ขวาประคองพระเศียร

พิกัดไหว้ขอพรพระพุทธรูปปางไสยาสน์ 

บทบูชาพระประจำวันอังคาร

ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง ยัมหิ เจวานุยุญชันโต  รัตตินทิวะมะตันทิโต สุขัง สุปะติ สุตโต
จะ  ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ เอวะมาทิคุณูเปตัง   ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

(สวด 8 จบ)

บทสวดประจำวันเกิดวันอังคาร 

 

วันพุธกลางวัน

พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร

ลักษณะพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร

 • พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร มีลักษณะอยู่ในพระอิริยาบถยืน  พระหัตถ์  2 ข้างยกประคองบาตรตรงสะเอว

พิกัดไหว้ขอพรพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร

 

บทบูชาพระประจำวันพุธกลางวัน

สัพพาสีวิสะชาตีนัง  ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง  เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง
อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ  สัพพะทา สัพพะปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ  ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

(สวด 17 จบ)

บทสวดประจำวันเกิดวันพุธกลางวัน

 

วันพุธกลางคืน

พระพุทธรูปปางพระป่าเลไลย์

ลักษณะพระพุทธรูปปางพระป่าเลไลย์

 • พระพุทธรูปปางพระป่าเลไลย์  มีลักษณะอยู่ในอิริยาบถนั่งบนก้อนศิลาพระบาททั้งสองข้างห้อยลง พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำบนพระชานุ พระหัตถ์ขวาหงาย

พิกัดไหว้ขอพรพระพุทธรูปปางพระป่าเลไลย์

บทบูชาพระประจำวันพุธกลางคืน

กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ  กินนุ ภีโตวะ ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา
ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ  โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ  กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ
สุริยัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ  กินนุ ภีโตวะ ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ
สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ  โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติฯ

(สวด 12 จบ)

บทสวดประจำวันเกิดวันพุธ กลางคืน
วันพฤหัสบดี

พระพุทธรูปปางสมาธิ

ลักษณะพระพุทธรูปปางสมาธิ

 • พระพุทธรูปปางสมาธิ มีลักษณะอยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย

พิกัดไหว้ขอพรพระพุทธรูปปางสมาธิ

 • วัดไชโยวรวิหาร ตำบล ไชโย อำเภอไชโย อ่างทอง
 • วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • วัดพะเยาว์ ตำบล ศาลารีไทย อำเภอ เสาไห้ จังหวัดสระบุรี
 • วัดพนัญเชิงวรวิหาร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

บทบูชาพระประจำวันพฤหัสบดี

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะรา จิรัสสัง วายะมันตาปิ
เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง พรัหมะมันตันติ อักขาตัง  ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

(สวด 19 จบ)

บทสวดประจำวันเกิดวันพฤหัสบดีวันศุกร์

พระพุทธรูปปางรำพึง

ลักษณะพระพุทธรูปปางรำพึง

 • พระพุทธรูปปางรำพึง มีลักษณะอยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองข้างยกขึ้นประสานประทับที่พระอุระ พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย

พิกัดไหว้ขอพรพระพุทธรูปปางรำพึง

บทบูชาพระประจำวันศุกร์

อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ  สาสะเน สาธุสัมมะเต อะมะนุสเสหิ จัณเฑหิ  สะทา
กิพพิสะการิภิ ปะริสานัญจะตัสสันนะ มะหิงสายะ จะ คุตติยา ยันเทเสสิ มะหาวีโร 
ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

(สวด 21 จบ)

บทสวดประจำวันเกิดวันศุกร์วันเสาร์

พระพุทธรูปปางนาคปรก

ลักษณะพระพุทธรูปปางนาคปรก

 • พระพุทธรูปปางนาคปรก มีอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ หงายพระหัตถ์ทั้งสองวางบซ้อนกันบนพระเพลา มีพญานาคแผ่พังพานปกคลุมเบื้องบนพระเศียร

พิกัดไหว้ขอพรพระพุทธรูปปางนาคปรก

บทบูชาพระประจำวันเสาร์

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะฯ

(สวด 10 จบ)

 

บทสวดประจำวันเกิดวันเสาร์


บทความที่คุณอาจสนใจ

รวมบทสวดมนต์ คาถาเรียกเงิน เรียกทรัพย์ มีโชคมีลาภ นับเงินรัวๆ! (มีคลิป)

รวมบทสวดมนต์ สุดยอดพระคาถาเสริมดวงการเงิน มีโชคลาภไม่ขาดมือ (มีคลิป)

 

 

 

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์