บทสวดมนต์ วันมาฆบูชา หรือ พระคาถาโอวาทปาฏิโมกข์ พร้อมคำแปล เสริมสิริมงคล

  • 23 กุมภาพันธ์ 2564
  • 1,168

       วันมาฆบูชา หรือ วันจาตุรงคสันนิบาต คือวันสำคัญทางศาสนาที่พุทธศาสนิกชนต่างก็ทำบุญ สวดมนต์ ฟังธรรม และปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างบุญกุศล เพราะเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนต่างระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และความอัศจรรย์ 4 ประการในวันนี้ (คลิกอ่าน ความมหัศจรรย์ 4 ประการในวันมาฆบูชา และความสำคัญของพระโอวาทปาฏิโมกข์) เนื่องในโอกาสนี้ TrueID Horoscope จึงขอนำบทสวดมนต์วันมาฆบูชา หรือ พระคาถาโอวาทปาฏิโมกข์ พร้อมคำแปล มาฝากกัน เพื่อความเข้าใจในแก่นแท้ของพระธรรมคำสอน และเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ทุกท่านค่ะ

คาถา โอวาทปาฏิโมกข์ (โอวาทปาติโมกข์)

สพฺพปาปสฺส อกรณํกุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํเอตํ พุทธาน สาสนํฯ

ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโตฯ

อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาติโมกฺเข จ สํวโร
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตญฺจ สยนาสนํ
อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํฯ

คำแปล :

การไม่ทำความชั่วทั้งปวง, การบำเพ็ญแต่ความดี, การทำจิตของตนให้ผ่องใส นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย


ขันติ คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง,

พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพาน เป็นบรมธรรม,

ผู้ทำร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต,

ผู้เบียดเบียนคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ


การไม่กล่าวร้าย, การไม่ทำร้าย, ความสำรวมในปาฏิโมกข์,

ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร, ที่นั่งนอนอันสงัด, ความเพียรในอธิจิต นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

ที่เข้าใจกันโดยทั่วไป และจำกันได้มาก ก็คือ ความในคาถาแรกที่ว่า
"ไม่ทำชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส"

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

วันมาฆบูชา 2564 ประวัติ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มาฆปูรณมีบูชา วันเพ็ญ เดือน 3

 

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์