เชียร์บอลลีกดัง ดูหนังและช่องทีวีพรีเมียมจุใจ

บทบูชาเทพแห่งโชคลาภ งานนวราตรี 2562 วัดแขกสีลม

  • 17 ก.ย. 2562
  • 3,306 18

     หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า นวราตรี กันมาบ้างแต่ความหมายของ นวราตรี คืออะไร และมีอะไรบ้างวันนี้ TrueID Horoscope จะมาเผยให้ได้รู้กันค่ะ

     งานนวราตรี จะถูกจัดขึ้นในทุกๆ 1-9 ค่ำ เดือน 11 ของทุกๆ ปี ซึ่งงานพิธี นวราตรี ในปี 2526 นี้ จะเริ่มในวันที่ 28 กันยายน - 8 ตุลาคม 2562 ที่มีที่ไปของงาน นวราตรี  นั้นเป็นเทศกาลประจำปีของชาวฮินดู เพื่อเป็นการสักการบูชา พระเเม่ทุรคา ส่วนคำว่า นวราตรี นั้นเป็นภาษาสันสกฤต ที่แปลว่า 9 คืน ซึ่งในช่วง 9 คืนนั้นจะมีการบูชาพระแม่ทุรคา และพระแม่ปารวตีในภาคปางต่างๆ

     ซึ่งงานนวราตรี ในเมืองไทยที่ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ในแต่ละวันจะมีพิธีการแห่บูชาเทพตามลำดับพิธีที่สืบต่อกันมา ซึ่งความเป็นสิริมงคล ส่งเสริมโชคลาภ ของแต่ละองค์จะมีดังต่อไปนี้

 

นวราตี วัดแขก

 

นวราตี วัดแขก

พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ เป็นเทพแห่งปัญญา ความสำเร็จ เป็นเทพผู้ขจัดอุปสรรค และเป็นเทพแห่งศิลปวิทยาทุกแขนง

บทบูชาพระพิฆเนศ สามารถเลือกสวดบทใดบทหนึ่งได้

บทบูชาแบบสั้น

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา


บทบูชาของไทย สวดทุกวันเพื่อเป็นสิริมงคล

โอม พระพิฆเณศวร
สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
ทุติยัมปิ พระพิฆเณศวร
สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ
ตะติยัมปิ พระพิฆเณศวร
สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

นวราตี วัดแขก

 

บทบูชาพระพิฆเนศใช้สวดเพื่อขอพรหรือปัดเป่าเหตุร้าย

โองการพินธุ นาถังอุปปันนัง พรหมมะโน จะอินโธ
พิฆฆะเนศโต มหาเทโว อะหังวันทา มิสัพพะทา สิทธิกิจจัง
สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิเม

นวราตี วัดแขก


บทบูชาพระพิฆเนศ เพื่อพ้นจากอุปสรรค ประสบความสำเร็จ

โอม ศรีคะเนศายะนะมะ
ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ ชายะคะเณศะ
เทวา มาตา ชากี ปะระ วะตี ปิตามะหา เทวา ละฑุวัน
กา โกคะ ละเค สันตะ กะเร เสวา เอก ทันตะ
ทะยาวันดะ จาระ ภุชา ธารี มาเถ สินทูระ เสเห
มูเส กี อะสะวารี อันธะนะ โก อางขะ เทตะ
โก กายา พามณะนะ โก กุตรร เทตะ
โกทินะ นิระทะนะ มายาฯ

นวราตี วัดแขกบทบูชาสรรเสริญพระพิฆเนศ (Om Ganesh Mantra)

 

นวราตี วัดแขก

พระแม่มหาทุรคา

พระแม่มหาทุรคา หรือ พระศรีมหาทุรคาเทวี เป็นปางหนึ่งของ พระอุมาเทวี เป็นเทพีแห่ง 
พลังอำนาจ ชัยชนะเหนือศัตรู ความกล้าหาญ สุขภาพที่แข็งแรง

บทบูชาพระแม่มหาทุรคา สามารถเลือดสวดบทใดบทหนึ่งได้

มีหลายบท ให้เลือกสวดบทใดบทหนึ่ง (หรือสวดทั้งหมด)
ก่อนการสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี จะต้องสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศก่อนเสมอ

โอม ไจ มาตา ดี (สามจบ)
โอม ชยะ ศรี ปารวตี มาตา (สามจบ)
โอม ศรี มหา ทุรคาเทวะไย นะมะห์ (สามจบ)
โอม โรคา นะเศษา นะปะหัมสิตุษฎา


รุษตาตุกามาน สะกะลา นะภีษะตาน
ตะวามา ศะริตานาม นะวิปัน นะรานาม
ตะวามา ศะริตายา ศะระยะตาม ประยันติ (หนึ่งจบ)

นวราตี วัดแขก


เพลงบูชาพระแม่ทุรคา

 

นวราตี วัดแขก
พระแม่ลักษมี

พระแม่ลักษมี เป็นเทพีเเห่งความร่ำรวย ความอุดมสมบูรณ์ มีโชคลาภ

บทบูชาพระแม่ลักษมี

ตั้งนะโม 3 จบ
โอม   พระลักษมี   อิตถีเทวะ   เมตตัญจะ   มหาลาโภ
ทุติยัมปิ   พระลักษมี   อิตถีเทวะ   เมตตัญจะ   มหาลาโภ
ตะติยัมปิ   พระลักษมี   อิตถีเทวะ   เมตตัญจะ   มหาลาโภ

(ขอความมั่งคั่งร่ำรวย ความอุดมสมบูรณ์ ความรัก
ขอพระแม่จงช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ยาก ความโศก)


นวราตี วัดแขก

บทเพลงขอพรพระแม่ลักษมี ฟังแล้วถูกหวย ค้าขายร่ำรวยนวราตี วัดแขก

พระศิวะ

พระศิวะ เป็นเทพแห่ง การขับไล่สิ่งชั่วร้าย ช่วยปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ

บทบูชา พระศิวะ

โอม นะมัส ศิวายะ (สามจบ)
โอม กระปูระเคารัม กรุณาวะตารัม
สัมสาระสารัม ภุชะเคน ทระหารัม
สะทาวะสันตัม หะริทะยาระวินเท
ภะวัมภะวาณิ สะหิตัม นะมามิ

นวราตี วัดแขก


บทบูชาสรรเสริญพระศิวะ (Om Namah Shivay Mantra)

 

 

นวราตี วัดแขก

พระแม่สุรัสวดี

พระแม่สุรัสวดี เป็นเทพีแห่งความรู้ นักปราช์ สติปัญญา ความรู้แจ้ง

บทบูชาพระแม่สุรัสวดี

ก่อนการสวดบูชาพระแม่สุรัสวดี จะต้องสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศก่อนเสมอ

โอม ชยะ ศรี สรัสวตี มาตา (สามจบ)
โอม ศรี สรัสวะติไย นะมะห์ (สามจบ)
โอม สรัสวตี นะมัส ตุภะยัม
วาระเท กามะรูปินี
วิทยา รัมภัม กะริชยามิ
สิทธิ ภะวะตุ เม สะทา (หนึ่งจบ)

นวราตี วัดแขก

เพลงบูชา พระแม่สุรัสวดี ( Devi Saraswati )

 

 

นวราตี วัดแขก

พระขันธกุมาร

พระขันธกุมาร เป็นเทพเจ้าแห่งการชาญณรงค์สงคราม 

บทบูชาพระขันธกุมาร

ก่อนการสวดบูชาพระขันธกุมาร จะต้องสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศก่อนเสมอ

โอม สกัณทายะ นะมะห์ (สามจบ)
โอม การติเกยะ นะมะห์ (สามจบ)
โอม สุพรหมมัณยะ นะมะห์ (สามจบ)
โอม ตัตตะปุรุษายะ วิทมะเห มหาเสนายะ ธีมะหิ
ตันโน สะกันทะ ประโจทะยาต 

นวราตี วัดแขก


บทสวดบูชาสรรเสริญพระขันธกุมาร Skanda Guru Kavasam🕉 


นวราตี วัดแขก

พระแม่วาร่าลักษมี

พระแม่วราลักษมี  เป็นเทพีแห่งความมั่งคั่ง ชัยชนะ ร่ำรวย อุดมสมบูณ์

บทบูชาพระแม่วาร่าลักษมี

ตั้งนะโม 3 จบ
โอม   พระลักษมี   อิตถีเทวะ   เมตตัญจะ   มหาลาโภ
ทุติยัมปิ   พระลักษมี   อิตถีเทวะ   เมตตัญจะ   มหาลาโภ
ตะติยัมปิ   พระลักษมี   อิตถีเทวะ   เมตตัญจะ   มหาลาโภ
(ขอความมั่งคั่งร่ำรวย  ความอุดมสมบูรณ์  ความรัก
ขอพระแม่จงช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ยาก  ความโศก)

นวราตี วัดแขก

 

นวราตี วัดแขก

พระกฤษณะ

พระกฤษณะ เป็นเทพแห่ง ความเมตตา ความรัก ความอ่อนโยน

บทบูชาพระกฤษณะ 

หะเร กฤษณะ หะเร กฤษณะ
กฤษณะ กฤษณะ หะเร หะเร
หะเร รามะ หะเร รามะ
รามะ รามะ หะเร หะเร

นวราตี วัดแขก

 

เพลงบูชา พระกฤษณะ ( Lord Krishna )
บทความที่คุณอาจสนใจ

เคล็ดลับไหว้ขอพร พระแม่อุมา ที่วัดแขก สีลม เสริมดวงจัดเต็ม! โดยหมอดู Toktak A4

ไหว้ขอพร พระแม่อุมา วัดแขก สีชม Toktak A4


สักการะ พระแม่อุมา ที่ วัดแขก สีลม วัดฮินดูในไทย
รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์