รีเซต

เวลามงคล เวลาดี ปี 2566 เวลาไหนดีทำการมงคล โดยฤกษ์มงคล TrueID Horoscope

  • 08 กุมภาพันธ์ 2566
  • 3,804

     เวลาไหน เหมาะกับการมงคลในปี 2566 เวลามงคล นั้นในแต่ละเดือนนั้นมีเวลาไหนบ้าง และควรทำเรื่องมงคลในเวลาใด   ถึงจะเป็นเวลาที่ดี นั้นตรงกับวันไหนบ้างในแต่ละเดือนมาดูกันค่า

 

เวลามงคล เวลาดี ปี 2566 เวลาไหนดีทำการมงคล 

 

เวลาดีเวลามงคล เดือนมกราคม 2566

วันข้างขึ้น- ข้างแรมเวลามงคล
1 มกราคม 2566วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนยี่(๒) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 20.30 น.
2 มกราคม 2566

วันจันทร์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒) ปีขาล

ทำการมงคลได้
เวลา 10.31 - 12.00 น.
3 มกราคม 2566วันอังคาร ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 13.01 - 17.30 น.
4 มกราคม 2566วันพุธ ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒) ปีขาล
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
5 มกราคม 2566วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 11.01 - 13.30 น.
6 มกราคม 2566วันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 07.01 - 09.00 น.
7 มกราคม 2566วันเสาร์ แรม ๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 14.30- 16.00น.
8 มกราคม 2566วันอาทิตย์ แรม ๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 8.30- 14.00น.
9 มกราคม 2566วันจันทร์ แรม ๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒) ปีขาล
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
10 มกราคม 2566วันอังคาร แรม ๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒) ปีขาล
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
11 มกราคม 2566วันพุธ แรม ๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 10.30- 14.00น.
14 มกราคม 2566วันเสาร์ แรม ๘ ค่ำ
เดือนยี่(๒) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 13.30 น.
15 มกราคม 2566วันอาทิตย์ แรม ๙ ค่ำ
เดือนยี่(๒) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 10.30- 15.55น.
16 มกราคม 2566วันจันทร์ แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนยี่(๒) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 10.31 - 12.00 น.
17 มกราคม 2566วันอังคาร แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนยี่(๒) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 7.31 - 11.00 น.
18 มกราคม 2566วันพุธ แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนยี่(๒) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 06.01 - 07.30 น.
19 มกราคม 2566วันพฤหัสบดี แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนยี่(๒) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 07.31 - 09.00 น.
20 มกราคม 2566วันศุกร์ แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนยี่(๒) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 07.01 - 09.00 น.
21 มกราคม 2566วันเสาร์ แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนยี่(๒) ปีขาล
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
22 มกราคม 2566วันอาทิตย์ ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 10.30 น.
23 มกราคม 2566วันจันทร์ ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 10.31 - 12.00 น.
24 มกราคม 2566วันอังคาร ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 06.01 - 07.30 น.
25 มกราคม 2566วันพุธ ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 10.00-13.59 น.
27 มกราคม 2566วันศุกร์ ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสาม(๓) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 07.01 - 09.00 น.
28 มกราคม 2566วันเสาร์ ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสาม(๓) ปีขาล
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
29 มกราคม 2566วันอาทิตย์ ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสาม(๓) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 9.01 - 11.00 น.
30 มกราคม 2566วันจันทร์ ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสาม(๓) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 10.31 - 12.00 น.
31 มกราคม 2566วันอังคาร ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสาม(๓) ปีขาล
ทำการมงคลได้เวลา 06.01 - 07.30 น.

 

เวลาดีเวลามงคล เดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันข้างขึ้น- ข้างแรมเวลามงคล
1 กุมภาพันธ์ 2566วันพุธ ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓) ปีขาล
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
3 กุมภาพันธ์ 2566วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 07.01 - 09.00 น.
4 กุมภาพันธ์ 2566วันเสาร์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 13.30 น.
5 กุมภาพันธ์ 2566วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 15.01 - 16.30 น.
6 กุมภาพันธ์ 2566วันจันทร์ แรม ๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 10.31 - 12.00 น.
7 กุมภาพันธ์ 2566วันอังคาร แรม ๒ ค่ำ
เดือนสาม(๓) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 06.01 - 9.30 น.
8 กุมภาพันธ์ 2566วันพุธ แรม ๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 06.01 - 17.30 น.
9 กุมภาพันธ์ 2566วันพฤหัสบดี แรม ๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 12.30- 19.00 น.
10 กุมภาพันธ์ 2566วันศุกร์ แรม ๕ ค่ำ
เดือนสาม(๓) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 07.01 - 09.00 น.
12 กุมภาพันธ์ 2566วันอาทิตย์ แรม ๗ ค่ำ
เดือนสาม(๓) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 10.00-14.00 น.
13 กุมภาพันธ์ 2566วันจันทร์ แรม ๘ ค่ำ
เดือนสาม(๓) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 14.00-22.00 น.
14 กุมภาพันธ์ 2566วันอังคาร แรม ๙ ค่ำ
เดือนสาม(๓) ปีขาล
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
15 กุมภาพันธ์ 2566วันพุธ แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสาม(๓) ปีขาล
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
16 กุมภาพันธ์ 2566วันพฤหัสบดี แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสาม(๓) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 10.00-11.30 น.
18 กุมภาพันธ์ 2566วันเสาร์ แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสาม(๓) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 10.30 น.
19 กุมภาพันธ์ 2566วันอาทิตย์ แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสาม(๓) ปีขาล
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
21 กุมภาพันธ์ 2566วันอังคาร ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 09.00- 11.30น.
22 กุมภาพันธ์ 2566วันพุธ ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 06.01 - 07.30 น.
23 กุมภาพันธ์ 2566วันพฤหัสบดี ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 06.01 - 14.30 น.
24 กุมภาพันธ์ 2566วันศุกร์ ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 07.01 - 09.00 น.
25 กุมภาพันธ์ 2566วันเสาร์ ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสี่(๔) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 -10.30 น.
26 กุมภาพันธ์ 2566วันอาทิตย์ ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสี่(๔) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 10.30 น.
27 กุมภาพันธ์ 2566วันจันทร์ ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสี่(๔) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 13.00- 18.00น.
28 กุมภาพันธ์ 2566วันอังคาร ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสี่(๔) ปีขาล
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง

 

 

เวลาดีเวลามงคล เดือนมีนาคม 2566

วันข้างขึ้น- ข้างแรมเวลามงคล
1 มีนาคม 2566วันพุธ ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสี่(๔) ปีขาล
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
2 มีนาคม 2566วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 15.00-17.00 น.
3 มีนาคม 2566วันศุกร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 06.31 - 11.30 น.
4 มีนาคม 2566วันเสาร์ ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔) ปีขาล
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
5 มีนาคม 2566วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 09.00-14.30 น.
6 มีนาคม 2566วันจันทร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 06.15-10.59 น.
8 มีนาคม 2566วันพุธ แรม ๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 06.31-16.20 น.
9 มีนาคม 2566วันพฤหัสบดี แรม ๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 15.15-18.25 น.
10 มีนาคม 2566วันศุกร์ แรม ๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 13.31 - 15.00 น.
11 มีนาคม 2566วันเสาร์ แรม ๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔) ปีขาล
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
12 มีนาคม 2566วันอาทิตย์ แรม ๖ ค่ำ
เดือนสี่(๔) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 10.30 น.
13 มีนาคม 2566วันจันทร์ แรม ๗ ค่ำ
เดือนสี่(๔) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 06.01 - 13.30 น.
14 มีนาคม 2566วันอังคาร แรม ๘ ค่ำ
เดือนสี่(๔) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 06.01 - 07.30 น.
15 มีนาคม 2566วันพุธ แรม ๙ ค่ำ
เดือนสี่(๔) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 12.01 - 13.30 น.
16 มีนาคม 2566วันพฤหัสบดี แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสี่(๔) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 07.31 - 14.49 น.
17 มีนาคม 2566วันศุกร์ แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสี่(๔) ปีขาล
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
18 มีนาคม 2566วันเสาร์ แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสี่(๔) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 13.00 น.
19 มีนาคม 2566วันอาทิตย์ แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสี่(๔) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 15.01 - 16.30 น.
20 มีนาคม 2566วันจันทร์ แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสี่(๔) ปีขาล
ทำการมงคลได้
เวลา 10.31 - 12.00 น.
21 มีนาคม 2566วันอังคาร แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสี่(๔) ปีขาล
ทำการมงคลได้วลา 06.01 - 09.30 น.
22 มีนาคม 2566วันพุธ ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.01 - 13.30 น.
24 มีนาคม 2566วันศุกร์ ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 18.00 - 24.00 0 น.
25 มีนาคม 2566วันเสาร์ ขึ้น 4 ค่ำ
เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
26 มีนาคม 2566วันอาทิตย์ ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 10.30 น.
27 มีนาคม 2566วันจันทร์ ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.31 - 12.00 น.
28 มีนาคม 2566วันอังคาร ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้เวลา 06.01 - 07.30 น.
29 มีนาคม 2566วันพุธ ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 12.01 - 13.30 น.
30 มีนาคม 2566วันพฤหัสบดี ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 07.31 - 09.00 น.
31 มีนาคม 2566วันศุกร์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง

 

เวลาดีเวลามงคล เดือนเมษายน 2566

วันข้างขึ้น- ข้างแรมเวลามงคล
1 เมษายน 2566วันเสาร์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 7.01 - 10.30 น.
2 เมษายน 2566วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 15.00- 6.30 น.
3 เมษายน 2566วันจันทร์ ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 9.01 - 14.30 น.
4 เมษายน 2566วันอังคาร ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 06.30-14.00 น.
5 เมษายน 2566วันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 12.15-20.00 น.
8 เมษายน 2566วันเสาร์ แรม ๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 14.01-18.30 น.
9 เมษายน 2566วันอาทิตย์ แรม ๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 15.01-16.30 น.
10 เมษายน 2566วันจันทร์ แรม ๕ ค่ำ
เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.31-15.00 น.
11 เมษายน 2566วันอังคาร แรม ๖ ค่ำ
เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.01 - 17.30 น.
12 เมษายน 2566วันพุธ แรม ๗ ค่ำ
เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
14 เมษายน 2566วันศุกร์ แรม ๙ ค่ำ
เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 07.01 - 11.00 น.
15 เมษายน 2566วันเสาร์ แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา14.01-17.30 น.
16 เมษายน 2566วันอาทิตย์ แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
17 เมษายน 2566วันจันทร์ แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา16.01-21.50 น.
18 เมษายน 2566วันอังคาร แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01-13.00 น.
19 เมษายน 2566วันพุธ แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนห้า(๕) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.31 -12.00 น.
22 เมษายน 2566วันเสาร์ ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนหก(๖) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
24 เมษายน 2566วันจันทร์ ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนหก(๖) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.00 -16.00 น.
25 เมษายน 2566วันอังคาร ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนหก(๖) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 15.01 - 16.30 น.
26 เมษายน 2566วันพุธ ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนหก(๖) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา10.10 - 13.30 น.
27 เมษายน 2566วันพฤหัสบดี ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนหก(๖) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 06.01 - 07.30 น.
28 เมษายน 2566วันศุกร์ ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนหก(๖) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.31 -11.00 น.
29 เมษายน 2566วันเสาร์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนหก(๖) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 07.31 -09.00 น.
30 เมษายน 2566วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนหก(๖) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง

 

เวลาดีเวลามงคล เดือนพฤษภาคม 2566

วันข้างขึ้น- ข้างแรมเวลามงคล
1 พฤษภาคม 2566วันจันทร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนหก(๖) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 6.31 - 14.50 น.
2 พฤษภาคม 2566วันอังคาร ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนหก(๖) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 15.45 - 19.00 น.
3 พฤษภาคม 2566วันพุธ ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนหก(๖) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
4 พฤษภาคม 2566วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนหก(๖) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 06.01 - 15.30 น.
5 พฤษภาคม 2566วันศุกร์ แรม ๑ ค่ำ
เดือนหก(๖) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
6 พฤษภาคม 2566วันเสาร์ แรม ๒ ค่ำ
เดือนหก(๖) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 9.40 - 19.00 น.
7 พฤษภาคม 2566วันอาทิตย์ แรม ๓ ค่ำ
เดือนหก(๖) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 13.31 - 15.00 น.
8 พฤษภาคม 2566วันจันทร์ แรม ๔ ค่ำ
เดือนหก(๖) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 10.30 น.
9 พฤษภาคม 2566วันอังคาร แรม ๕ ค่ำ
เดือนหก(๖) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 11.01 - 16.30 น.
10 พฤษภาคม 2566วันพุธ แรม ๖ ค่ำ
เดือนหก(๖) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.31 - 12.00 น.
11 พฤษภาคม 2566วันพฤหัสบดี แรม ๗ ค่ำ
เดือนหก(๖) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 13.31 - 15.00 น.
12 พฤษภาคม 2566วันศุกร์ แรม ๘ ค่ำ
เดือนหก(๖) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 11.00 - 14.00 น.
13 พฤษภาคม 2566วันเสาร์ แรม ๙ ค่ำ
เดือนหก(๖) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 07.31 -09.00 น.
14 พฤษภาคม 2566วันอาทิตย์ แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนหก(๖) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 13.31 -15.00 น.
15 พฤษภาคม 2566วันจันทร์ แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนหก(๖) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 -10.30 น.
16 พฤษภาคม 2566วันอังคาร แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนหก(๖) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 14.30 -19.00 น.
17 พฤษภาคม 2566วันพุธ แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนหก(๖) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.31 - 12.00 น.
18 พฤษภาคม 2566วันพฤหัสบดี แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนหก(๖) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
20 พฤษภาคม 2566วันเสาร์ ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 07.31 - 09.00 น.
21 พฤษภาคม 2566วันอาทิตย์ ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 13.31 - 17.00 น.
22 พฤษภาคม 2566วันจันทร์ ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
24 พฤษภาคม 2566วันพุธ ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.31 - 12.00 น.
25 พฤษภาคม 2566วันพฤหัสบดี ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 06.01 -07.30 น.
26 พฤษภาคม 2566วันศุกร์ ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 1.001 - 13.30 น.
27 พฤษภาคม 2566วันเสาร์ ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 07.31 - 14.00 น.
28 พฤษภาคม 2566วันอาทิตย์ ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 13.31 - 15.00 น.
29 พฤษภาคม 2566วันจันทร์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 10.30 น.
30 พฤษภาคม 2566วันอังคาร ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 15.01 - 16.30 น.
31 พฤษภาคม 2566วันพุธ ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง

 

เวลาดีเวลามงคล เดือนมิถุนายน 2566

วันข้างขึ้น- ข้างแรมเวลามงคล
1 มิถุนายน 2566วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 06.01 - 17.30 น.
3 มิถุนายน 2566วันเสาร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.00 - 18.00 น.
4 มิถุนายน 2566วันอาทิตย์ แรม ๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 13.31 - 15.00 น.
5 มิถุนายน 2566วันจันทร์ แรม ๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 10.30 น.
6 มิถุนายน 2566วันอังคาร แรม ๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้เวลา 05.01 - 16.30 น.
7 มิถุนายน 2566วันพุธ แรม ๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
10 มิถุนายน 2566วันเสาร์ แรม ๗ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 07.31 - 09.00น.
11 มิถุนายน 2566วันอาทิตย์ แรม ๘ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา13.00 - 21.00น.
12 มิถุนายน 2566วันจันทร์ แรม ๙ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 10.30 น.
13 มิถุนายน 2566วันอังคาร แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 15.01 -16.30 น.
14 มิถุนายน 2566วันพุธ แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
15 มิถุนายน 2566วันพฤหัสบดี แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 06.01 - 07.30 น.
16 มิถุนายน 2566วันศุกร์ แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 9.01 - 17.30 น.
17 มิถุนายน 2566วันเสาร์ แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
18 มิถุนายน 2566วันอาทิตย์ ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 13.31 - 15.00 น.
19 มิถุนายน 2566วันจันทร์ ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 -10.30 น.
20 มิถุนายน 2566วันอังคาร ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 15.01 - 16.30 น.
21 มิถุนายน 2566วันพุธ ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
22 มิถุนายน 2566วันพฤหัสบดี ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 06.01 - 09.30 น.
24 มิถุนายน 2566วันเสาร์ ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.01 - 24.30 น.
25 มิถุนายน 2566วันอาทิตย์ ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 8.30 - 18.00 น.
26 มิถุนายน 2566วันจันทร์ ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 10.30 น.
27 มิถุนายน 2566วันอังคาร ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 15.01 - 16.30 น.
28 มิถุนายน 2566วันพุธ ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.31 -12.00 น.
29 มิถุนายน 2566วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง

 

เวลาดีเวลามงคล เดือนกรกฎาคม 2566

วันข้างขึ้น- ข้างแรมเวลามงคล
1 กรกฎาคม 2566วันเสาร์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 07.31 - 15.00 น.
2 กรกฎาคม 2566วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.31 - 13.00 น.
3 กรกฎาคม 2566วันจันทร์ แรม ๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 10.31 น.
4 กรกฎาคม 2566วันอังคาร แรม ๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 15.01 - 16.30 น.
5 กรกฎาคม 2566วันพุธ แรม ๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.31 - 12.00 น.
6 กรกฎาคม 2566วันพฤหัสบดี แรม ๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
7 กรกฎาคม 2566วันศุกร์ แรม ๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 9.31 - 12.00 น.
8 กรกฎาคม 2566วันเสาร์ แรม ๖ ค่ำ
เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 11.00 - 17.00 น.
10 กรกฎาคม 2566วันจันทร์ แรม ๘ ค่ำ
เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 14.00 - 19.00 น.
11 กรกฎาคม 2566วันอังคาร แรม ๙ ค่ำ
เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
12 กรกฎาคม 2566วันพุธ แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
13 กรกฎาคม 2566วันพฤหัสบดี แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้วลา 06.01 - 09.30 น.
14 กรกฎาคม 2566วันศุกร์ แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 13.01 - 19.30 น.
15 กรกฎาคม 2566วันเสาร์ แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 07.31 - 09.00 น.
16 กรกฎาคม 2566วันอาทิตย์ แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
17 กรกฎาคม 2566วันจันทร์ แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 10.30 น.
18 กรกฎาคม 2566วันอังคาร ขึ้น ๑ ค่ำ เ
ดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 15.01 - 16.30 น.
19 กรกฎาคม 2566วันพุธ ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
20 กรกฎาคม 2566วันพฤหัสบดี ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 06.01 - 7.30 น.
21 กรกฎาคม 2566วันศุกร์ ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.31 - 20.30 น.
22 กรกฎาคม 2566วันเสาร์ ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
24 กรกฎาคม 2566วันจันทร์ ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.01 - 14.30 น.
25 กรกฎาคม 2566วันอังคาร ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 15.01 - 16.30 น.
26 กรกฎาคม 2566วันพุธ ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.31 - 12.00 น.
27 กรกฎาคม 2566วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้เวลา 06.01 - 07.30 น.
28 กรกฎาคม 2566วันศุกร์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 12.01 - 13.30 น.
29 กรกฎาคม 2566วันเสาร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 07.31 - 09.00 น.
30 กรกฎาคม 2566วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.30 - 14.30 น.
31 กรกฎาคม 2566วันจันทร์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 10.30 น.

 

เวลาดีเวลามงคล เดือนสิงหาคม 2566

วันข้างขึ้น- ข้างแรมเวลามงคล
1 สิงหาคม 2566วันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 15.01 - 16.30 น.
2 สิงหาคม 2566วันพุธ แรม ๑ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
3 สิงหาคม 2566วันพฤหัสบดี แรม ๒ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
5 สิงหาคม 2566วันเสาร์ แรม ๔ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
6 สิงหาคม 2566วันอาทิตย์ แรม ๕ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 11.00 - 14.30 น.
9 สิงหาคม 2566วันพุธ แรม ๘ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.31 - 12.00 น.
10 สิงหาคม 2566วันพฤหัสบดี แรม ๙ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.31 - 12.00 น.
11 สิงหาคม 2566วันศุกร์ แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
12 สิงหาคม 2566วันเสาร์ แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
13 สิงหาคม 2566วันอาทิตย์ แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 13.31 - 22.00 น.
14 สิงหาคม 2566วันจันทร์ แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 10.30 น.
15 สิงหาคม 2566วันอังคาร แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
16 สิงหาคม 2566วันพุธ แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.31 - 12.00 น.
17 สิงหาคม 2566วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 06.01 - 07.30 น.
19 สิงหาคม 2566วันเสาร์ ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.00 - 16.30 น.
20 สิงหาคม 2566วันอาทิตย์ ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 14.00 - 21.00 น.
21 สิงหาคม 2566วันจันทร์ ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.00 - 11.40 น.
22 สิงหาคม 2566วันอังคาร ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 15.01 - 16.30 น.
23 สิงหาคม 2566วันพุธ ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 8.01 - 10.30 น.
24 สิงหาคม 2566วันพฤหัสบดี ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 06.01 - 07.30 น.
26 สิงหาคม 2566วันเสาร์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 07.31 - 11.00 น.
27 สิงหาคม 2566วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
28 สิงหาคม 2566วันจันทร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.40 - 15.00 น.
29 สิงหาคม 2566วันอังคาร ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 13.00 - 19.00 น.
30 สิงหาคม 2566วันพุธ ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.31 - 12.00 น.
31 สิงหาคม 2566วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 06.01 - 07.30 น.

 

เวลาดีเวลามงคล เดือนกันยายน 2566

วันข้างขึ้น- ข้างแรมเวลามงคล
1 กันยายน 2566วันศุกร์ แรม ๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 07.01 - 14.30 น.
2 กันยายน 2566วันเสาร์ แรม ๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.01 - 13.30 น.
4 กันยายน 2566วันจันทร์ แรม ๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 10.30 น.
6 กันยายน 2566วันพุธ แรม ๖ ค่ำ
เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.31 - 14.00 น.
7 กันยายน 2566วันพฤหัสบดี แรม ๗ ค่ำ
เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
8 กันยายน 2566วันศุกร์ แรม ๘ ค่ำ
เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 07.31 - 19.00 น.
9 กันยายน 2566วันเสาร์ แรม ๙ ค่ำ
เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้เวลา 09.00 - 14.00 น.
10 กันยายน 2566วันอาทิตย์ แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 13.00 - 15.00 น.
11 กันยายน 2566วันจันทร์ แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 10.30 น.
12 กันยายน 2566วันอังคาร แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 15.01 - 16.30 น.
13 กันยายน 2566วันพุธ แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.31 - 12.00 น.
14 กันยายน 2566วันพฤหัสบดี แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนเก้า(๙) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
15 กันยายน 2566วันศุกร์ ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.31 - 12.00 น.
16 กันยายน 2566วันเสาร์ ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 11.31 - 14.00 น.
17 กันยายน 2566วันอาทิตย์ ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 13.00 - 17.00 น.
18 กันยายน 2566วันจันทร์ ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 10.30 น.
19 กันยายน 2566วันอังคาร ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 14.01 - 18.30 น.
20 กันยายน 2566วันพุธ ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.31 - 12.00 น.
21 กันยายน 2566วันพฤหัสบดี ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
22 กันยายน 2566วันศุกร์ ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.31 - 12.00 น.
23 กันยายน 2566วันเสาร์ ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 07.31 - 09.00 น.
24 กันยายน 2566วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 13.31 - 15.00 น.
25 กันยายน 2566วันจันทร์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 10.30 น.
27 กันยายน 2566วันพุธ ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.31 - 12.00 น.
28 กันยายน 2566วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 06.01 - 07.30 น.
30 กันยายน 2566วันเสาร์ แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 06.01 - 07.30 น.

 

เวลาดีเวลามงคล เดือนตุลาคม 2566

วันข้างขึ้น- ข้างแรมเวลามงคล
2 ตุลาคม 2566วันจันทร์ แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
3 ตุลาคม 2566วันอังคาร แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 7.01 - 16.30 น.
4 ตุลาคม 2566วันพุธ แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.31 - 12.00 น.
5 ตุลาคม 2566วันพฤหัสบดี แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 06.01 - 17.30 น.
7 ตุลาคม 2566วันเสาร์ แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 9.01 - 14.30 น.
8 ตุลาคม 2566วันอาทิตย์ แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 13.31 - 15.00 น.
9 ตุลาคม 2566วันจันทร์ แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 10.30 น.
10 ตุลาคม 2566วันอังคาร แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
11 ตุลาคม 2566วันพุธ แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.31 - 18.00 น.
12 ตุลาคม 2566วันพฤหัสบดี แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 06.01 - 10.30 น.
13 ตุลาคม 2566วันศุกร์ แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 14.01 - 16.30 น.
14 ตุลาคม 2566วันเสาร์ แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบ(๑๐) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
15 ตุลาคม 2566วันอาทิตย์ ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 13.31 - 15.00 น.
16 ตุลาคม 2566วันจันทร์ ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 10.30 น.
17 ตุลาคม 2566วันอังคาร ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 15.01 - 16.30 น.
18 ตุลาคม 2566วันพุธ ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
19 ตุลาคม 2566วันพฤหัสบดี ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 06.01 - 15.30 น.
21 ตุลาคม 2566วันเสาร์ ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 07.31 - 13.00 น.
22 ตุลาคม 2566วันอาทิตย์ ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
23 ตุลาคม 2566วันจันทร์ ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 10.30 น.
24 ตุลาคม 2566วันอังคาร ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 15.01 - 16.30 น.
25 ตุลาคม 2566วันพุธ ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.31 - 12.00 น.
28 ตุลาคม 2566วันเสาร์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 12.30 น.
29 ตุลาคม 2566วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 15.01 - 20.30 น.
30 ตุลาคม 2566วันจันทร์ แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 10.30 น.
31 ตุลาคม 2566วันอังคาร แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 15.01 - 18.30 น.

 

เวลาดีเวลามงคล เดือนพฤศจิกายน 2566

วันข้างขึ้น- ข้างแรมเวลามงคล
1 พฤศจิกายน 2566วันพุธ แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.31 - 12.00 น.
2 พฤศจิกายน 2566วันพฤหัสบดี แรม ๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
4 พฤศจิกายน 2566วันเสาร์ แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 07.31 - 15.00 น.
5 พฤศจิกายน 2566วันอาทิตย์ แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 13.31 - 15.00 น.
6 พฤศจิกายน 2566วันจันทร์ แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
7 พฤศจิกายน 2566วันอังคาร แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
8 พฤศจิกายน 2566วันพุธ แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.31 - 15.00 น.
9 พฤศจิกายน 2566วันพฤหัสบดี แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 06.01 - 07.30 น.
11 พฤศจิกายน 2566วันเสาร์ แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 10.30 น.
12 พฤศจิกายน 2566วันอาทิตย์ แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
13 พฤศจิกายน 2566วันจันทร์ ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 14.30 น.
14 พฤศจิกายน 2566วันอังคาร ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 11.01 - 13.30 น.
15 พฤศจิกายน 2566วันพุธ ขึ้น ๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 6.01 - 14.30 น.
16 พฤศจิกายน 2566วันพฤหัสบดี ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
18 พฤศจิกายน 2566วันเสาร์ ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 07.31 - 09.00 น.
19 พฤศจิกายน 2566วันอาทิตย์ ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 13.31 - 15.00 น.
20 พฤศจิกายน 2566วันจันทร์ ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 11.30 น.
21 พฤศจิกายน 2566วันอังคาร ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.01 - 17.30 น.
22 พฤศจิกายน 2566วันพุธ ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 9.00 - 13.30 น.
23 พฤศจิกายน 2566วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
25 พฤศจิกายน 2566วันเสาร์ ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
26 พฤศจิกายน 2566วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 10.30 น.
27 พฤศจิกายน 2566วันจันทร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 10.30 น.
28 พฤศจิกายน 2566วันอังคาร แรม ๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
29 พฤศจิกายน 2566วันพุธ แรม ๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
30 พฤศจิกายน 2566วันพฤหัสบดี แรม ๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 15.01 - 16.30 น.

 

เวลาดีเวลามงคล เดือนธันวาคม 2566

วันข้างขึ้น- ข้างแรมเวลามงคล
2 ธันวาคม 2566วันเสาร์ แรม ๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
3 ธันวาคม 2566วันอาทิตย์ แรม ๖ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 13.31 - 15.00 น.
4 ธันวาคม 2566วันจันทร์ แรม ๗ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 21.30 น.
5 ธันวาคม 2566วันอังคาร แรม ๘ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 15.01 - 16.30 น.
6 ธันวาคม 2566วันพุธ แรม ๙ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.31 - 12.00 น.
7 ธันวาคม 2566วันพฤหัสบดี แรม ๑๐ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 06.01 - 07.30 น.
8 ธันวาคม 2566วันศุกร์ แรม ๑๑ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 06.01 - 07.30 น.
9 ธันวาคม 2566วันเสาร์ แรม ๑๒ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 17.30 น.
10 ธันวาคม 2566วันอาทิตย์ แรม ๑๓ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 13.31 - 15.00 น.
11 ธันวาคม 2566วันจันทร์ แรม ๑๔ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 18.30 น.
12 ธันวาคม 2566วันอังคาร แรม ๑๕ ค่ำ
เดือนสิบสอง(๑๒) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 15.01 - 16.30 น.
13 ธันวาคม 2566วันพุธ ขึ้น ๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
14 ธันวาคม 2566วันพฤหัสบดี ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 06.01-17.30 น.
16 ธันวาคม 2566วันเสาร์ ขึ้น ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
17 ธันวาคม 2566วันอาทิตย์ ขึ้น ๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 07.31 - 19.00 น.
18 ธันวาคม 2566วันจันทร์ ขึ้น ๖ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 10.30 น.
19 ธันวาคม 2566วันอังคาร ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 15.01 - 16.30 น.
20 ธันวาคม 2566วันพุธ ขึ้น ๘ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.31 - 12.00 น.
21 ธันวาคม 2566วันพฤหัสบดี ขึ้น ๙ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 06.01 - 16.30 น.
22 ธันวาคม 2566วันศุกร์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
25 ธันวาคม 2566วันจันทร์ ขึ้น ๑๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 09.01 - 11.30 น.
26 ธันวาคม 2566วันอังคาร ขึ้น ๑๔ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 05.01 - 16.30 น.
27 ธันวาคม 2566วันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 10.31 - 12.00น.
28 ธันวาคม 2566วันพฤหัสบดี แรม ๑ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 06.01 - 09.30 น.
30 ธันวาคม 2566วันเสาร์ แรม ๓ ค่ำ
เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้ทุกอย่าง
31 ธันวาคม 2566วันอาทิตย์ แรม ๔ ค่ำ
เดือนอ้าย (๑) ปีเถาะ
ทำการมงคลได้
เวลา 8.31 - 15.00 น.

 

ปฏิทินฤกษ์ดีวันดี ปี 2566 ที่คุณอาจสนใจ