รีเซต

บทสวดมนต์วันวิสาขบูชา 2564 เวียนเทียนออนไลน์ ควรสวดบทไหน พร้อมเสียงสวดมนต์และคำแปล

  • 26 พฤษภาคม 2564
  • 180

     วันวิสาขบูชา 2564 ปีนี้ ตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ถึงแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวัง โควิด-19 พุทธศาสนิกชนก็ยังสามารถสวดมนต์ และเวียนเทียนออนไลน์ได้ โดยเฉพาะในปีนี้ เพราะนอกจากเป็นวันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ที่เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็ยังตรงกับวันเพ็ญพุธ หรือวันเป็งปุ๊ด ที่เชื่อกันว่าพระอุปคุตจะขึ้นมาโปรดสัตว์อีกด้วย การสวดมนต์ในวันมหามงคลเช่นนี้จึงถือเป็นสิริมงคลแก่ผู้สวดเป็นอย่างยิ่ง จะมีบทไหนที่นิยมสวดกันในวันนี้บ้าง TrueID Horoscope ได้รวบรวมมาให้แล้วค่ะ 

     หรือหากใครต้องการฟังเสียงสวดมนต์พร้อมกับสวดตามไปด้วย เสมือนได้ไปที่วัดในวันวิสาขบูชาด้วยตัวของท่านเอง ก็สามารถเลื่อนไปที่ท้ายบทความเพื่อฟังเสียงสวดมนต์ได้เลยค่ะ 

     บทความที่คุณอาจสนใจ > คาถาขอลาภพระอุปคุต บูชาขอโชคลาภ วันเพ็ญพุธ เสริมสิริมงคล สวดทุกวันชีวิตรุ่งเรือง

 

1. บทสวดมนต์วันวิสาขบูชา 2564

(หันทะ มะยัง วิสาขะปะณามะคาถาโย ภะณามะ เส)
วิสาขะ ปุณณะมายัง โย
ชาโต อันติมะชาติยา
ปัตโต จะ อะภิสัมโพธิง
อะโถปิ ปะรินิพพุโต
โลเก อะนุตตะโร สัตถา
ทะยาณาณัณณะวาสะโย
นายะโก โมกขะมัคคัสมิ
ติวิธัตถูปะเทสะโก
มะหาการุณิกัง พุทธัง
มะยันตัง สะระณัง คะตา
อามิเสหิ จะ ปูเชนตา
ธัมเม จะ ปะฏิปัตติยา
อิมันทานิ สุนักขัตตัง
อะภิมังคะละสัมมะตัง
วิสาโขฬุกะยุตเตนะ
ปุณณะจันเทนะ ลักขิตัง
สัมปัตตา อะนุกาเลนะ
พุทธานุสสะระณาระหัง
ชาติ สัมโพธิ นิพพานะ
กาละภูตัง สะยัมภุโน
ตัง สัมมานุสสะระมานา
สุจิรัง นิพพุตา มะปิ
ปะสันนาการัง กะโรนตา
สักกาเร อะภิสัชชิยะ
ทัณฑะทีเป ทีปะฆะเร
มาลาวิกะติอาทะโย
ตัสเสวะ ปูชะนัตถายะ
ยะถาสะติ ยะถาพะลัง
สะมาหะริตวา เอกัตถะ
ฐะปะยิมหา ยะถาระหัง
นะรานัญจาปิ สัพเพสัง
สัมธัมเม สัมปะสีทะตัง
ธัมมัสสะวะนัง กะริสสามะ
สัมพุทธะคุณะทีปะนัง
พุทธัสสุโพธิตาทีนัง
ทีปะนัตถัง มะเหสิโนติฯ

 

2. คำบูชาดอกไม้ธูปเทียนในวันวิสาขบูชา


ยะมัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา , โย โน ภะคะวา สัตถา ,
ยัสสะ จะ มะยัง ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ , อะโหสิ โข โส ภะคะวา มัชฌิเมสุ
ชะนะปะเทสุ อะริยะเกสุ มะนุสเสสุ อุปปันโน , ขัตติโย ชาติยา โคตะโม โคตเตนะ ,

สัก๎ยะปุตโต สัก๎ยะกุลา ปัพพะชิโต สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพ๎รัห๎มะเก สัสสะมะณะ-
พ๎ราห๎มะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิ อะภิสัมพุทโธ ,
นิสสังสะยัง โข โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต
โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะ ทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา ,

ส๎วากขาโต โข ปะนะ เตนะ ภะคะวะตา ธัมโม , สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก
โอปะนะยิโก , ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ ,

สุปะฏิปันโน โข ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ , อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ , ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ , สามีจิปะฏิปันโน
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ , ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ
ภะคะวะโต สาวะกะ สังโฆ , อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ ,

อะยัง โข ปะนะ ถูโป (ปะฏิมา) ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ กะโต (กะตา) ยาวะเทวะ
ทัสสะเนนะ ตัง ภะคะวันตัง อะนุสสะริต๎วา ปะสาทะ สังเวคะปะฏิ ลาภายะ , มะยัง โข
เอตะระหิ อิมัง วิสาขะปุณณะมี กาลัง ตัสสะ ภะคะวะโต ชาติสัมโพธินิพพานะกาละสัมมะตัง
ปัต๎วา อิมัง ฐานัง สัมปัตตา , อิเม ทัณฑะทีปะธูปาทิ สักกาเร คะเหต๎วา อัตตะโน กายัง
สักการุปะธานัง กะริต๎วา ตัสสะ ภะคะวะโต ยะถาภุจเจ คุเณ อะนุสสะรันตา , อิมัง ถูปัง
(ปะฏิมัง) ติกขัตตุง ปะทักขิณัง กะริสสามะ อิมัง ยะถา คะหิเตหิ สักกาเรหิ ปูชัง กุรุมานา ,

สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ ญาตัพเพหิ คุเณหิ อะตีตารัมมะณะตายะ
ปัญญายะมาโน , อิเม อัมเหหิ คะหิเต สักกาเร ปะฏิคคัณหาตุ อัม๎หากัง ทีฆะรัตตัง
หิตายะ สุขายะ ฯ

3. คำแปลบทสวดมนต์วันวิสาขบูชา

     เราทั้งหลายถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดว่าเป็นที่พึ่ง, พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นศาสดาของเราทั้งหลาย และเราทั้งหลายชอบซึ่งธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแล ได้อุบัติขึ้นแล้วในหมู่มนุษย์ ชาวอริยกะ ในมัชฌิมชนบท, พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์โดยพระชาติ เป็นโคดม (เหล่ากอแห่งพระอาทิตย์) โดยพระโคตร, เป็นบุตรแห่งศากยะ เสด็จออกบรรพชาแล้วแต่ศากยสกุล เป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ พร้อมเทวดาและมนุษย์ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นพระอรหันต์ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ (ความรู้และความประพฤติ) เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่นแล้ว เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้มีความเจริญจำแนกธรรมสั่งสอนเวไนยสัตว์ โดยไม่ต้องสงสัยแล

     อนึ่ง พระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ดีแล้ว อันผู้บรรลุจะพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้อย่างไม่จำกัดกาลเวลา ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามา อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน และพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วแล เป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด เป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นธรรมที่รู้พึงรู้ได้เฉพาะตน พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว, เป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้ว นี้คือคู่แห่งบุรุษ 4 คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้ 4 บุรุษนั่นแหละคือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่่เขานำมาบูชา เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า พระปฏิมามานี้แล นักปราชญ์ได้อุทิศเฉพาะต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น สร้างไว้แล้วเพียงเพื่อเป็นเครื่องให้ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้วยการเห็นแล้ว ได้ความเลื่อมใส และความระลึกถึง

     บัดนี้เราทั้งหลายถึงวันวิสาขบูชา อันเป็นที่รู้กันทั่วไปว่า เป็นวันที่ประสูติ วันตรัสรู้ แลวันปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น จึงมาประชุมกันแล้วในที่นี้ ถือเครื่องสักการะมีธูปเทียนเป็นต้นเหล่านี้ ทำกายของตนให้เป็นดังภาชนะรองรับเครื่องสักการะ ระลึกถึงพระคุณทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามความเป็นจริง บูชาด้วยเครื่องสักการะตามที่ได้ถือไว้แล้ว จักทำประทักษิณซึ่งพระปฏิมากรนี้สิ้นวาระ 3 รอบ

     ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานมาแล้ว ยังทรงปรากฏอยู่ด้วยพระคุณสมบัติอันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะพึงรู้โดยความเป็นอตีตารมณ์ จงทรงรับซึ่งเครื่องสักการะอันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถือไว้แล้วนี้ เพื่อประโยชน์และุเพื่อความสุข แก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนาน เทอญ

 

4. บทสวดมนต์ขณะเวียนเทียนออนไลน์

 

เวียนเทียนรอบที่ 1 บทสวดมนต์เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

 

เวียนเทียน รอบที่ 2 บทสวดมนต์เพื่อระลึกถึงพระธรรม

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ*

*(ห หีบ ในภาษาบาลีออกเสียงเป็น ฮ นกฮูก)

 

เวียนเทียนออนไลน์ รอบที่ 3 บทสวดระลึกถึงพระสงฆ์

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

 

เสียงสวดมนต์วันวิสาขบูชา ตามวัดต่างๆ

     นอกจากนี้ เรายังได้รวมเสียงสวดมนต์วันวิสาขบูชาแบบฉบับที่สวดตามวัด มาให้ทุกท่านได้ฟังและได้สวดตามกันแบบออนไลน์อีกด้วยค่ะ ลองเปิดฟังและสวดตามเพื่อความเป็นสิริมงคลของคุณและครอบครัวกันนะคะ 

 

บทสวดมนต์วันวิสาขบูชา

 

 

บทสวดมนต์ในวันวิสาขบูชา

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

เวียนเทียนออนไลน์ วันวิสาขบูชา 2564 ทำบุญออนไลน์ ก็ได้บุญ อิ่มใจแบบ New Normal

วิสาขบูชา สักการะ 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล พุทธสถานสำคัญ

 

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์