รีเซต

บทสวดภาณยักษ์ สวดสะเดาะเคราะห์ เสริมมงคล ขับไล่สิ่งชั่วร้าย

  • 14 ธันวาคม 2565
  • 4,027

       หลายคนเชื่อกันว่าการ สวดภาณยักษ์ จะสามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย สะเดาะเคราะห์ และเสริมมงคลให้ชีวิตมีสุข คลาดแคล้วจากภัยอันตรายต่างๆ ได้ ซึ่ง บทสวดภาณยักษ์ นั้นก็คือ บทอาฏานาฏิยปริตรตัง นั่นเอง

     โดยพระปริตรนี้ แบ่งเป็น 2 ภาค คือ ภาคภาณพระ และ ภาคภาณยักษ์ มีอานิสงส์ในการสวดเพื่อป้องกันภัยที่เกิดจากเหล่ายักษ์และอมนุษย์ที่เป็นมิจฉาทิฐิ ซึ่งในปัจจุบันนิยมสวดกันอย่างแพร่หลายตามวัดต่างๆ มีทั้งท่วงทำนองที่ดุดันเพื่อตวาดขับไล่สิ่งชั่วร้าย และท่วงทำนองสรภัญญะที่ไพเราะ ซึ่งพิธีของแต่ละที่ก็มีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไป สำหรับผู้ที่สวดอยู่ที่บ้านก็สามารถสวดด้วยเสียงปกติได้ ตามบทสวดด้านล่างนี้ หรือจะเปิดจากคลิปเพื่อฟังเสียงสวดแบบพิธีหลวงก็ได้เช่นกันค่ะ

 

บทสวด ภาณยักษ์ เสียงสวดภาณยักษ์ คาถาภาณยักษ์ ภาณยักษ์ใหญ่ ข้อห้ามสวดภาณยักษ์  สวดภาณยักษ์โบราณ ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี

godsend63 / Shutterstock.com

 

 

บทสวด ภาณยักษ์

(อาฏานาฏิยะสุตตะปาโฐ หรือ อาฏานาฏิยปริตรตัง)

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา ราชะคะเห
วิหะระติ คิชฌะกูเฏ ปัพพะเต ฯ อะถะโข จัตตาโร มะหาราชา
มะหะติยา จะ ยักขะเสนายะ มะหะติยา จะ คันธัพพะเสนายะ
มะหะติยา จะ กุมภัณฑะเสนายะ มะหะติยา จะ นาคะเสนายะ
จะตุททิสัง รักขัง ฐะเปต๎วา จะตุททิสัง คุมพัง ฐะเปต๎วา
จะตุททิสัง โอวะระณัง ฐะเปต๎วา อะภิกกันตายะ รัตติยา
อะภิกกันตะวัณณา เกวะละกัปปัง คิชฌะกูฏัง โอภาเสต๎วา
เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิงสุ อุปะสังกะมิต๎วา ภะคะวันตัง
อะภิวาเทต๎วา เอกะมันตัง นิสีทิงสุ ฯ เตปิ โข ยักขา อัปเปกัจเจ
ภะคะวันตัง อะภิวาเทต๎วา เอกะมันตัง นิสีทิงสุ อัปเปกัจเจ
ภะคะวะตา สัทธิง สัมโมทิงสุ สัมโมทะนียัง กะถัง สาราณียัง
วีติสาเรต๎วา เอกะมันตัง นิสีทิงสุ อัปเปกัจเจ เยนะ ภะคะวา
เตนัญชะลิมปะณาเมต๎วา เอกะมันตัง นิสีทิงสุ อัปเปกัจเจ
นามะโคตตัง สาเวต๎วา เอกะมันตัง นิสีทิงสุ อัปเปกัจเจ
ตุณ๎หีภูตา เอกะมันตัง นิสีทิงสุ ฯ เอกะมันตัง นิสินโน โข
เวสสะวัณโณ มะหาราชา ภะคะวันตัง เอตะทะโวจะ สันติ หิ
ภันเต อุฬารา ยักขา ภะคะวะโต อัปปะสันนา สันติ หิ ภันเต
อุฬารา ยักขา ภะคะวะโต ปะสันนา สันติ หิ ภันเต มัชฌิมา
ยักขา ภะคะวะโต อัปปะสันนา สันติ หิ ภันเต มัชฌิมา ยักขา
ภะคะวะโต ปะสันนา สันติ หิ ภันเต นีจา ยักขา ภะคะวะโต
อัปปะสันนา สันติ หิ ภันเต นีจา ยักขา ภะคะวะโต ปะสันนา
เยภุยเยนะ โข ปะนะ ภันเต ยักขา อัปปะสันนาเยวะ ภะคะวะโต ฯ
ตัง กิสสะ เหตุ ฯ ภะคะวะตา หิ ภันเต ปาณาติปาตา เวระมะณิยา
ธัมมัง เทเสติ อะทินนาทานา เวระมะณิยา ธัมมัง เทเสติ กาเมสุ
มิจฉาจารา เวระมะณิยา ธัมมัง เทเสติ มุสาวาทา เวระมะณิยา
ธัมมัง เทเสติ สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณิยา
ธัมมัง เทเสติ เยภุยเยนะ โข ปะนะ ภันเต ยักขา อัปปะฏิ-
วิระตาเยวะ ปาณาติปาตา อัปปะฏิวิระตา อะทินนาทานา
อัปปะฏิวิระตา กาเมสุ มิจฉาจารา อัปปะฏิวิระตา มุสาวาทา
อัปปะฏิวิระตา สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เตสันตัง โหติ
อัปปิยัง อะมะนาปัง สันติ หิ ภันเต ภะคะวะโต สาวะกา
อะรัญเญ วะนะปัตถานิ ปันตานิ เสนาสะนานิ ปะฏิเสวันติ
อัปปะสัททานิ อัปปะนิคโฆสานิ วิชะนะวาตานิ มะนุสสะราหะ-

เสยยะกานิ ปะฏิสัลลานะสารูปานิ ตัตถะ สันติ อุฬารา ยักขา
นิวาสิโน เย อิมัส๎มิง ภะคะวะโต ปาวะจะเน อัปปะสันนา
เตสัมปะสาทายะ อุคคัณหาตุ ภันเต ภะคะวา อาฏานาฏิยัง รักขัง
ภิกขูนัง ภิกขุนีนัง อุปาสะกานัง อุปาสิกานัง คุตติยา รักขายะ
อะวิหิงสายะ ผาสุวิหารายาติ ฯ อะธิวาเสสิ ภะคะวา ตุณ๎หีภาเวนะ ฯ
อะถะโข เวสสะวัณโณ มะหาราชา ภะคะวะโต อะธิวาสะนัง
วิทิต๎วา ตายัง เวลายัง อิมัง อาฏานาฏิยัง รักขัง อะภาสิ
วิปัสสิสสะ นะมัตถุ จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต
สิขิสสะปิ นะมัตถุ สัพพะภูตานุกัมปิโน
เวสสะภุสสะ นะมัตถุ นะหาตะกัสสะ ตะปัสสิโน
นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ มาระเสนัปปะมัททิโน
โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ พ๎ราห๎มะณัสสะ วุสีมะโต
กัสสะปัสสะ นะมัตถุ วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ
อังคีระสัสสะ นะมัตถุ สัก๎ยะปุตตัสสะ สิรีมะโต
โย อิมัง ธัมมะทะเทเสสิ สัพพะทุกขาปะนูปะทัง
เยจาปิ นิพพุตา โลเก ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง
เต ชะนา อะปิสุณา มะหันตา วีตะสาระทา
หิตัง เทวะมะนุสสานัง ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง
วิชชาจะระณะสัมปันนัง มะหันตัง วีตะสาระทัง ฯ
ยะโต อุคคัจฉะติ สุริโย อาทิจโจ มัณฑะลี มะหา
ยัสสะ จุคคัจฉะมานัสสะ สังวะรีปิ นิรุชฌะติ
ยัสสะ จุคคะเต สุริเย ทิวะโสติ ปะวุจจะติ

ระหะโทปิ ตัตถะ คัมภีโร สะมุทโท สะริโตทะโก
เอวันตัง ตัตถะ ชานันติ สะมุทโท สะริโตทะโก
อิโต สา ปุริมา ทิสา อิติ นัง อาจิกขะตี ชะโน
ยัง ทิสัง อะภิปาเลติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส
คันธัพพานัง อาธิปะติ ธะตะรัฏโฐติ นามะโส
ระมะตี นัจจะคีเตหิ คันธัพเพหิ ปุรักขะโต
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว เอกะนามาติ เม สุตัง
อะสีติ ทะสะ เอโก จะ อินทะมานา มะหัพพะลา
เต จาปิ พุทธัง ทิส๎วานะ พุทธัง อาทิจจะพันธุนัง
ทูระโตวะ นะมัสสันติ มะหันตัง วีตะสาระทัง
นะโม เต ปุริสาชัญญะ นะโม เต ปุริสุตตะมะ
กุสะเลนะ สะเมกขะสิ อะมะนุสสาปิ ตัง วันทันติ
สุตัง เนตัง อะภิณหะโส ตัส๎มา เอวัง วะเทมะ เส
ชินัง วันทะถะ โคตะมัง ชินัง วันทามะ โคตะมัง
วิชชาจะระณะสัมปันนัง พุทธัง วันทามะ โคตะมัง ฯ
เยนะ เปตา ปะวุจจันติ ปิสุณา ปิฏฐิมังสิกา
ปาณาติปาติโน ลุททา โจรา เนกะติกา ชะนา
อิโต สา ทักขิณา ทิสา อิติ นัง อาจิกขะตี ชะโน
ยัง ทิสัง อะภิปาเลติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส
กุมภัณฑานัง อาธิปะติ วิรุฬโห อิติ นามะโส
ระมะตี นัจจะคีเตหิ กุมภัณเฑหิ ปุรักขะโต
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว เอกะนามาติ เม สุตัง

อะสีติ ทะสะ เอโก จะ อินทะมานา มะหัพพะลา
เต จาปิ พุทธัง ทิส๎วานะ พุทธัง อาทิจจะพันธุนัง
ทูระโต วะ นะมัสสันติ มะหันตัง วีตะสาระทัง
นะโม เต ปุริสาชัญญะ นะโม เต ปุริสุตตะมะ
กุสะเลนะ สะเมกขะสิ อะมะนุสสาปิ ตัง วันทันติ
สุตัง เนตัง อะภิณหะโส ตัส๎มา เอวัง วะเทมะ เส
ชินัง วันทะถะ โคตะมัง ชินัง วันทามะ โคตะมัง ฯ
วิชชาจะระณะสัมปันนัง พุทธัง วันทามะ โคตะมัง ฯ
ยัตถะ โจคคัจฉะติ สุริโย อาทิจโจ มัณฑะลี มะหา
ยัสสะ โจคคัจฉะมานัสสะ ทิวะโสปิ นิรุชฌะติ
ยัสสะ โจคคะเต สุริเย สังวะรีติ ปะวุจจะติ
ระหะโทปิ ตัตถะ คัมภีโร สะมุทโท สะริโตทะโก
เอวันตัง ตัตถะ ชานันติ สะมุทโท สะริโตทะโก
อิโต สา ปัจฉิมา ทิสา อิติ นัง อาจิกขะตี ชะโน
ยัง ทิสัง อะภิปาเลติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส
นาคานัง อาธิปะติ วิรูปักโขติ นามะโส
ระมะตี นัจจะคีเตหิ นาเคหิปิ ปุรักขะโต
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว เอกะนามาติ เม สุตัง
อะสีติ ทะสะ เอโก จะ อินทะนามา มะหัพพะลา
เต จาปิ พุทธัง ทิส๎วานะ พุทธัง อาทิจจะพันธุนัง
ทูระโต วะ นะมัสสันติ มะหันตัง วีตะสาระทัง
นะโม เต ปุริสาชัญญะ นะโม เต ปุริสุตตะมะ

กุสะเลนะ สะเมกขะสิ อะมะนุสสาปิ ตัง วันทันติ
สุตัง เนตัง อะภิณหะโส ตัส๎มา เอวัง วะเทมะ เส
ชินัง วันทะถะ โคตะมัง ชินัง วันทามะ โคตะมัง ฯ
วิชชาจะระณะสัมปันนัง พุทธัง วันทามะ โคตะมัง ฯ
เยนะ อุตตะระกุรู รัมมา มะหาเนรุ สุทัสสะโน
มะนุสสา ตัตถะ ชายันติ อะมะมา อะปะริคคะหา
นะ เต พีชัง ปะวัปปันติ นะปิ นียันติ นังคะลา
อะกัฏฐะปากิมัง สาลิง ปะริภุญชันติ มานุสา
อะกะณัง อะถุสัง สุทธัง สุคันธัง ตัณฑุลัปผะลัง
ตุณฑิกิเร ปะจิต๎วานะ ตะโต ภัญชันติ โภชะนัง ฯ
คาวิง เอกะขุรัง กัต๎วา อะนุยันติ ทิโสทิสัง
ปะสุง เอกะขุรัง กัต๎วา อะนุยันติ ทิโสทิสัง
อิตถิง วาหะนัง กัต๎วา อะนุยันติ ทิโสทิสัง
ปุริสัง วาหะนัง กัต๎วา อะนุยันติ ทิโสทิสัง
กุมาริง วาหะนัง กัต๎วา อะนุยันติ ทิโสทิสัง
กุมารัง วาหะนัง กัต๎วา อะนุยันติ ทิโสทิสัง
เต ยาเน อะภิรูหิต๎วา สัพพา ทิสา อะนุปะริยันติ
ปะจะรา ตัสสะ ราชิโน ฯ
หัตถิยานัง อัสสะยานัง ทิพพัง ยานัง อุปัฏฐิตัง
ปาสาทา สิวิกา เจวะ มะหาราชัสสะ ยะสัสสิโน
ตัสสะ จะ นะคะรา อะหุ อันตะลิกเขสุ มาปิตา
อาฏานาฏา กุสินาฏา ปะระกุสินาฏา
นาฏะปะริยา ปะระกุสิตะนาฏา

อุตตะเรนะ กะปีวันโต ชะโนฆะมะปะเรนะ จะ
นะวะนะวะติโย อัมพะระอัมพะระวะติโย
อาฬะกะมัณฑา นามะ ราชะธานี
กุเวรัสสะ โข ปะนะ มาริสะ มะหาราชัสสะ
วิสาณา นามะ ราชะธานี
ตัส๎มา กุเวโร มะหาราชา เวสสะวัณโณติ ปะวุจจะติ
ปัจเจสันโต ปะกาเสนติ ตะโตลา ตัตตะลา ตะโตตะลา
โอชะสี เตชะสี ตะโตชะสี สุโรราชา อะริฏโฐ เนมิ
ระหะโทปิ ตัตถะ ธะระณี นามะ ยะโต เมฆา ปะวัสสันติ
วัสสา ยะโต ปะตายันติ
สะภาปิ ตัตถะ ภะคะละวะตี นามะ ยัตถะ ยักขา ปะยิรุปาสันติ
ตัตถะ นิจจะผะลา รุกขา นานาทิชะคะณายุตา
มะยุระโกญจาภิรุทา โกกิลาภิหิ วัคคุภิ
ชีวัญชีวะกะสัทเทตถะ อะโถ โอฏฐะวะจิตตะกา
กุกกุฏฐะกา กุฬีระกา วะเน โปกขะระสาตะกา
สุกะสาลิกะสัทเทตถะ ทัณฑะมาณะวะกานิ จะ
โสภะติ สัพพะกาลัง สา กุเวระนะฬินี สะทา
อิโต สา อุตตะรา ทิสา อิติ นัง อาจิกขะตี ชะโน
ยัง ทิสัง อะภิปาเลติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส
ยักขานัง อาธิปะติ กุเวโร อิติ นามะโส
ระมะตี นัจจะคีเตหิ ยักเขหิ ปุรักขะโต
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว เอกะนามาติ เม สุตัง
อะสีติ ทะสะ เอโก จะ อินทะมานา มะหัพพะลา
เต จาปิ พุทธัง ทิส๎วานะ พุทธัง อาทิจจะพันธุนัง
ทูระโต วะ นะมัสสันติ มะหันตัง วีตะสาระทัง
นะโม เต ปุริสาชัญญะ นะโม เต ปุริสุตตะมะ
กุสะเลนะ สะเมกขะสิ อะมะนุสสาปิ ตัง วันทันติ
สุตัง เนตัง อะภิณหะโส ตัส๎มา เอวัง วะเทมะ เส
ชินัง วันทะถะ โคตะมัง ชินัง วันทามะ โคตะมัง
วิชชาจะระณะสัมปันนัง พุทธัง วันทามะ โคตะมันติ ฯ
อะยัง โข สา มาริสะ อาฏานาฏิยา รักขา ภิกขูนัง
ภิกขุนีนัง อุปาสะกานัง อุปาสิกานัง คุตติยา รักขายะ อะวิหิงสายะ
ผาสุวิหารายาติ ฯ ยัสสะ กัสสะจิ มาริสะ ภิกขุสสะ วา ภิกขุนิยา
วา อุปาสะกัสสะวา อุปาสิกายะ วา อะยัง อาฏานาฏิยา รักขา
สุคคะหิตา ภะวิสสะติ สะมัตตา ปะริยาปุตา ตัญเจ อะมะนุสโส
ยักโข วา ยักขิณี วา ยักขะโปตะโก วา ยักขะโปติกา วา
ยักขะมะหามัตโต วา ยักขะปาริสัชโช วา ยักขะปะจาโร วา
คันธัพโพ วา คันธัพพี วา คันธัพพะโปตะโก วา คันธัพพะโปติกา
วา คันธัพพะมะหามัตโต วา คันธัพพะปาริสัชโช วา คันธัพพะปะจาโร
วา กุมภัณโฑ วา กุมภัณฑี วา กุมภัณฑะโปตะโก วา กุมภัณ-
ฑะโปติกา วา กุมภัณฑะมะหามัตโต วา กุมภัณฑะปาริสัชโช วา
กุมภัณฑะปะจาโร วา นาโค วา นาคินี วา นาคะโปตะโก วา
นาคะโปติกา วา นาคะมะหามัตโต วา นาคะปาริสัชโช วา
นาคะปะจาโร วา ปะทุฏฐะจิตโต ภิกขุง วา ภิกขุนิง วา อุปาสะกัง

วา อุปาสิกัง วา คัจฉันตัง วา อะนุคัจเฉยยะ ฐิตัง วา อุปะติฏเฐยยะ
นิสินนัง วา อุปะนิสีเทยยะ นิปันนัง วา อุปะนิปัชเชยยะ ฯ นะ
เม โส มาริสะ อะมะนุสโส ละเภยยะ คาเมสุ วา นิคะเมสุ วา
สักการัง วา คะรุการัง วา นะ เม โส มาริสะ อะมะนุสโส
ละเภยยะ อาฬะกะมัณฑายะ นามะ ราชะธานิยา วัตถุง วา
วาสัง วา นะ เม โส มาริสะ อะมะนุสโส ละเภยยะ ยักขานัง
สะมิติง คันตุง อะปิสสุนัง มาริสะ อะมะนุสสา อะนะวัยหัมปิ
นัง กะเรยยุง อะวิวัยหัง อะปิสสุนัง มาริสะ อะมะนุสสา
อัตตาหิปิ ปะริปุณณาหิ ปะริภาสาหิ ปะริภาเสยยุง อะปิสสุนัง
มาริสะ อะมะนุสสา ริตตัมปิ ปัตตัง สีเส นิกกุชเชยยุง อะปิสสุนัง
มาริสะ อะมะนุสสา สัตตะธาปิสสะ มุทธัง ผาเลยยุง สันติ
หิ มาริสะ อะมะนุสสา จัณฑา รุทธา ระภะสา เต เนวะ
มะหาราชานัง อาทิยันติ นะ มะหาราชานัง ปุริสะกานัง อาทิยันติ
นะ มะหาราชานัง ปุริสะกานัง ปุริสะกานัง อาทิยันติ เต โข เต
มาริสะ อะมะนุสสา มะหาราชานัง อะวะรุทธา นามะ วุจจันติ
เสยยะถาปิ มาริสะ รัญโญ มาคะธัสสะ วิชิเต โจรา เต เนวะ
รัญโญ มาคะธัสสะ อาทิยันติ นะ รัญโญ มาคะธัสสะ ปุริสะกานัง
อาทิยันติ นะ รัญโญ มาคะธัสสะ ปุริสะกานัง ปุริสะกานัง
อาทิยันติ เต โข เต มาริสะ มะหาโจรา รัญโญ มาคะธัสสะ
อะวะรุทธา นามะ วุจจันติ เอวะเมวะ โข มาริสะ สันติ หิ
อะมะนุสสา จัณฑา รุทธา ระภะสา เต เนวะ มะหาราชานัง
อาทิยันติ นะ มะหาราชานัง ปุริสะกานัง อาทิยันติ นะ มะหาราชานัง

ปุริสะกานัง ปุริสะกานัง อาทิยันติ เต โข เต มาริสะ อะมะนุสสา
มะหาราชานัง อะวะรุทธา นามะ วุจจันติ โย หิ โกจิ มาริสะ
อะมะนุสโส ยักโข วา ยักขินี วา ยักขะโปตะโก วา ยักขะโปติกา
วา ยักขะมะหามัตโต วา ยักขะปาริสัชโช วา ยักขะปะจาโร วา
คันธัพโพ วา คันธัพพี วา คันธัพพะโปตะโก วา คันธัพพะโปติกา
วา คันธัพพะมะหามัตโต วา คันธัพพะปาริสัชโช วา คันธัพพะปะจาโร
วา กุมภัณโฑ วา กุมภัณฑี วา กุมภัณฑะโปตะโก วา กุมภัณฑะโปติกา
วา กุมภัณฑะมะหามัตโต วา กุมภัณฑะปาริสัชโช วา กุมภัณฑะ-
ปะจาโร วา นาโค วา นาคินี วา นาคะโปตะโก วา นาคะโปติกา
วา นาคะมะหามัตโต วา นาคะปาริสัชโช วา นาคะปะจาโร วา
ปะทุฏฐะจิตโต ภิกขุง วา ภิกขุนิง วา อุปาสะกัง วา อุปาสิกัง
วา คัจฉันตัง วา อะนุคัจเฉยยะ ฐิตัง วา อุปะติฏเฐยยะ นิสินนัง
วา อุปะนิสีเทยยะ นิปันนัง วา อุปะนิปัชเชยยะ อิเมสัง
ยักขานัง มะหายักขานัง เสนาปะตีนัง มะหาเสนาปะตีนัง
อุชฌาเปตัพพัง วิกกันทิตัพพัง วิระวิตัพพัง อะยัง ยักโข
คัณหาติ อะยัง ยักโข อาวีสะติ อะยัง ยักโข เหเฐติ อะยัง
ยักโข วิเหเฐติ อะยัง ยักโข หิงสะติ อะยัง ยักโข วิหิงสะติ
อะยัง ยักโข นะ มุญจะตีติ ฯ กะตะเมสัง ยักขานัง มะหายักขานัง
เสนาปะตีนัง มะหาเสนาปะตีนัง ฯ
อินโท โสโม วะรุโณ จะ ภารัท๎วาโช ปะชาปะติ
จันทะโน กามะเสฏโฐ จะ กินนุฆัณฑุ นิฆัณฑุ จะ
ปะนาโท โอปะมัญโญ จะ เทวะสูโต จะ มาตะลิ
จิตตะเสโน จะ คันธัพโพ นะโฬราชา ชะโนสะโภ

สาตาคิโร เหมะวะโต ปุณณะโก กะระติโย คุโฬ
สิวะโก มุจจะลินโท จะ เวสสามิตโต ยุคันธะโร
โคปาโล สุปปะเคโธ จะ หิริเนตติ จะ มันทิโย
ปัญจาละจันโท อาฬะวะโก ปะชุนโน
สุมะโน สุมุโข ทะธิมุโข
มะณิ มาณิจะโร ทีโฆ อะโถ เสริสะโก สะหะ ฯ
อิเมสัง ยักขานัง มะหายักขานัง เสนาปะนีตัง มะหาเสนา-
ปะตีนัง อุชฌาเปตัพพัง วิกกันทิตัพพัง วิระวิตัพพัง อะยัง ยักโข
คัณหาติ อะยัง ยักโข อาวีสะติ อะยัง ยักโข เหเฐติ อะยัง ยักโข
วิเหเฐติ อะยัง ยักโข หิงสะติ อะยัง ยักโข วิหิงสะติ อะยัง
ยักโข นะ มุญจะตีติ ฯ อะยัง โข สา มาริสะ อาฏานาฏิยา
รักขา ภิกขูนัง ภิกขุนีนัง อุปาสะกานัง อุปาสิกานัง คุตติยา
รักขายะ อะวิหิงสายะ ผาสุวิหารายาติ ฯ หันทะ จะทานิ มะยัง
มาริสะ คัจฉามะ พะหุกิจจา มะยัง พะหุกะระณียาติ ฯ ยัสสะทานิ
ตุม๎เห มะหาราชาโน กาลัง มัญญะถาติ ฯ
อะถะโข จัตตาโร มะหาราชา อุฏฐายาสะนา ภะคะวันตัง
อะภิวาเทตะวา ปะทักขิณัง กัต๎วา ตัตเถวันตะระธายิงสุ ฯ เตปิ
โข ยักขา อุฏฐายาสะนา อัปเปกัจเจ ภะคะวันตัง อะภิวาเทตะวา
ปะทักขิณัง กัต๎วา ตัตเถวันตะระธายิงสุ อัปเปกัจเจ ภะคะวะตา
สัทธิง สัมโมทิงสุ สัมโทะนียัง กะถัง สาราณียัง วีติสาเรตะวา
ตัตเถวันตะระธายิงสุ อัปเปกัจเจ เยนะ ภะคะวา เตนัญชะลิมปะ-
ณาเมตะวา ตัตเถวันตะระธายิงสุ อัปเปกัจเจ นามะโคตตัง สาเวตะวา
ตัตเถวันตะระธายิงสุ อัปเปกัจเจ ตุณ๎หีภูตา ตัตเถวันตะระธายิงสุ ฯ

 

ขอบคุณที่มาจาก วัดป่ามะไฟ  

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

---------------------------------------

 

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์