รีเซต

บทสวดรัตนสูตร หรือ บทสวดระตะนะสุตตัง พร้อมคำแปล เสียง และคำอ่าน ปัดเป่าโรคร้ายและภัยพิบัติ

  • 10 พฤษภาคม 2564
  • 21,698 15

     บทสวดมนต์ รัตนสูตร หรือ รตนสูตร หรือ บทสวดระตะนะสุตตัง  เป็นพระสูตรว่าด้วยการน้อมระลึกถึงพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้พระอานนท์ เพื่อนำสวดโปรดชาวเมืองเวสาลี ซึ่งในขณะนั้นต้องเผชิญกับโรคระบาด ภัยพิบัติ ความอดอยากยากแค้น และภูติผีปีศาจทั้งหลาย ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแนะนำให้พระอานนท์ระลึกถึงคุณพระรัตนะ คือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ก่อนประพรมน้ำพระพุทธมนต์ทั่วเมืองเวสาลี

     พระอานนท์ได้ทำเช่นนี้ 3 วัน 3 คืน ซึ่งปรากฏว่าบังเกิดอานุภาพทำให้สิ่งร้ายๆ ในเมืองเวสาลี ได้แก่ โรคภัย (โรคระบาด) อมนุษย์ภัย (ภูต ผี ปีศาจ) และทุพภิกขภัย (ภัยแล้ง) สงบระงับลงเป็นที่น่าอัศจรรย์ จึงถือเป็นบทสวดมนต์ที่นิยมสวดเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่บ้านเมืองนับแต่นั้นมา 

     กล่าวได้ว่าบทสวดนี้ มีความหมายอันเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง และสวดโดยพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างแท้จริง จึงบังเกิดพลานุภาพเป็นที่ประจักษ์ 

     สำหรับในยุคปัจจุบัน ที่มีโรคภัยใหม่ๆ ระบาดเป็นระยะนั้น นอกจากการป้องกันและการรักษาโรคอย่างถูกวิธีแล้ว (คลิกอ่านเพิ่มเติม ที่นี่) การสวดมนต์ ก็เป็นอีกวิธีดีๆ ที่ช่วยเสริมสุขภาพได้อีกทางหนึ่ง เพราะมีผลวิจัยมากมายที่ยืนยันว่า การสวดมนต์ส่งผลดีต่อสุขภาพ ทั้งในด้านป้องกัน และบรรเทาอาการของโรค รวมถึงช่วยให้จิตใจผ่อนคลายขึ้นอีกด้วย 

บทสวดรัตนสูตร หรือบทสวดระตะนะสุตตัง พร้อมเสียงและคำอ่าน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ

ภุมมานิ วา ยานิวะอันตะลิกเข
สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ

อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง

ตัสะมา หิ ภูตา นิสาเมถะ สัพเพ

เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ

ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง

ตัสะมา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา ฯ

 

ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา

สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง

นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ

อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 

ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง

ยะทัชฌะคา สักะยะมุนี สะมาหิโต

นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ

อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 

ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง

สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ

สะมาธินา เตนะ สะโมนะ วิชชะติ

อิทัมปิ ธัมเม ระตะนังปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิโหตุ ฯ

 

เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา

จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ

เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา

เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 

เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ

นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ

เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ

ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 

ยะถินทะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิยา

จะตุพภิ วาเตภิ อะสัมปะกัมปิโย

ตะถูปะมัง สัปปุริสัง วะทามิ

โย อะริยะสัจจานิ อะเวจจะ ปัสสะติ

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 

เย อะริยะสัจจานิ วิภาวะยันติ

คัมภีระปัญเญนะ สุเทสิตานิ

กิญจาปิ เต โหนติ ภุสัปปะมัตตา

นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมาทิยันติ

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 

สะหาวัสสะ ทัสสะนะสัมปะทายะ

ตะยัสสุ ธัมมา ชะหิตา ภะวันติ

สักกายะทิฏฐิ วิจิกิจฉิตัญจะ

สีลัพพะตัง วาปิ ยะทัตถิ กิญจิ

จะตูหะปาเยหิ จะ วิปปะมุตโต

ฉะ จาภิฐานานิ อะภัพโพ กาตุง

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 

กิญจาปิ โส กัมมัง กะโรติ ปาปะกัง

กาเยนะ วาจายุทะ เจตะสา วา

อะภัพโพ โส ตัสสะ ปะฏิจฉะทายะ

อะภัพพะตา ทิฏฐะปะทัสสะ วุตตา

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 

วะนัปปะคุมเพ ยะถา ผุสสิตัคเค

คิมหานะมาเส ปะฐะมัสะมิง คิมเห

ตะถูปะมัง ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ

นิพพานะคามิง ปะระมัง หิตายะ

อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 

วะโร วะรัญญู วะระโท วะราหะโร

อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ

อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 

ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง

วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสะมิง๒

เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา

นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ

ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข

ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง

พุทธัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ

ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข

ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง

ธัมมัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ

ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข

ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง

สังฆัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 

๑ อ่านว่า ปะ - ฐะ– มัด- สะ – หมิง

๒ อ่านว่า ภะ – วัด – สะ – หมิง

 

คำแปล บทสวดรัตนสูตร หรือบทสวดระตะนะสุตตัง

เหล่าภูตทั้งหลาย ทั้งที่อยู่ ณ ภาคพื้นก็ดี ทั้งที่อยู่ในอากาศก็ดี ที่มาชุมนุมกันอยู่ ณ สถานที่นี้ก็ดี

ขอหมู่ภูตทั้งปวงนั้น จงเป็นผู้มีใจดีเถิด

และเชิญฟังคำสดุดีพระรัตนตรัย อันข้าพเจ้ากล่าว โดยเคารพเถิด

ดูก่อนภูตทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล ท่านทั้งหลายทั้งปวงจงฟังข้าพเจ้า

ขอท่านทั้งหลาย จงกระทำเมตตาจิต ในประชาชาวมนุษย์เถิด

ซึ่งเขาทั้งหลาย ทำเทวตาพลีอยู่ ทั้งกลางวันกลางคืน

เพราะเหตุนั้นแล ท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่ประมาท ช่วยคุ้มครองรักษาเขาเหล่านั้นด้วยเถิด

ทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้ หรือในโลกอื่น

หรือรัตนะอันใดอันสูงค่า ในสรวงสวรรค์

ทรัพย์หรือรัตนะนั้นๆ ที่จะเสมอด้วยพระตถาคตเจ้า ไม่มีเลย

ข้อนี้ จัดเป็นรัตนะคุณอันสูงส่ง ในพระพุทธเจ้า

ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีเถิด

พระศากยมุนีเจ้า ทรงมีพระหฤทัยดำรงมั่น ได้บรรลุธรรมอันใด เป็นที่สิ้นกิเลส เป็นที่สิ้นราคะ เป็นอมตะอย่างแท้จริง

สิ่งใดๆที่เสมอด้วยพระธรรมนั้น ย่อมไม่มี

ข้อนี้ จัดเป็นรัตนะคุณอันสูงส่ง ในพระธรรม

ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีเถิด

พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงสรรเสริญสมาธิว่าเป็นธรรมอันสะอาด

บัณฑิตทั้งหลาย กล่าวว่าสมาธิเป็นคุณธรรมอันให้ผลโดยลำดับสม่ำเสมอ

คุณธรรมอื่น ที่เสมอด้วยสมาธินั้น ย่อมไม่มี

ข้อนี้ จัดเป็นรัตนะคุณอันสูงส่ง ในพระธรรม

ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีเถิด

บุคคลเหล่าใด นับเรียงองค์ได้เป็น 8

นับเป็นคู่ได้ 4 คู่ อันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้ว

บุคคลเหล่านั้น เป็นสาวกของพระสุคตเจ้า เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน

ทานทั้งหลาย ที่บุคคลถวายในท่านเหล่านั้น ย่อมมีผลเป็นอันมาก

ข้อนี้ จัดเป็นรัตนะคุณอันสูงส่ง ในพระสงฆ์

ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีเถิด

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

บทสวดมนต์ก่อนนอน แบบสั้น พร้อมคำแปล สวดง่ายๆ แค่วันละ 5 นาที ชีวิตเปลี่ยน! (มีคลิป)

รวมบทสวดมนต์ตอนเช้า พร้อมคำอ่าน เปิดฟังทุกเช้าช่วยเสริมดวงชีวิต ปัดเป่าอุปสรรค (มีคลิป)

บทสวดมนต์ก่อนนอน พร้อมเสียงและคำอ่าน เปิดฟังแล้วหลับสบาย

รวมบทสวดมนต์ คาถาชินบัญชร บทสวดอิติปิโส บทแผ่เมตตา และบทสวดมนต์ต่างๆ สวดแล้วชีวิตเปลี่ยน!

บทแผ่เมตตา แบบเต็มและแบบย่อ พร้อมคำแปล เสริมพลังด้านบวก สวดทุกวันชีวิตดี

รวมบทสวดมนต์ คาถาเรียกเงิน เรียกทรัพย์ มีโชคลาภ นับเงินรัวๆ! (มีคลิป)

 

ปัดเป่าโควิด วัดอรุณราชวราราม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บทรัตนสูตร เรียกขวัญ กำลังใจ

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์