รีเซต

แคปชั่นภาษาบาลี พุทธศาสนสุภาษิต ธรรมะสอนใจให้ข้อคิด เสริมมงคลชีวิต

  • 24 พฤศจิกายน 2566
  • 86,906 1

     มาเตือนสติ สอนใจด้วยแคปชั่นภาษาบาลี พุทธศาสนสุภาษิตที่สามารถนำมาส่งต่อความปรารถนาดี ให้ธรรมมะนำทาง หรือใช้ในการปฎิบัติตนได้ค่ะ โดยพุทธศาสนสุภาษิตนี้หากนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นับเป็นความมงคลแก่ชีวิตทุกท่านค่ะ

 

แคปชั่นภาษาบาลี พุทธศาสนสุภาษิต
ธรรมะสอนใจให้ข้อคิด เสริมมงคลชีวิต

พุทธศาสนสุภาษิต หมวดกรรม

คำบาลีคำอ่านคำแปล
ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏํปัดฉา ตับปะติ ทุกกะตังกรรมไม่ดี ย่อมเผาผลาญในภายหลัง
ยานิ กโรติ ปุริโส
ตานิ ปสฺสติ
ยานิ กะโรติ ปุริโส
ตานิ ปัดสะติ
คนทำกรรมใดไว้
ย่อมเห็นกรรมนั้นในตนเอง
ปาปานิ ปริวชฺชเยปาปานิ ปะริวัดชะเยพึงละเว้นบาปกรรมทั้งหลายเสีย
นตฺถิ กมฺมสมํ พลํนัดถิ กัมมะสะมัง พะลังไม่มีแรงใด เสมอด้วยแรงกรรม

 

พุทธศาสนสุภาษิต หมวดกิเลส

คำบาลีคำอ่านคำแปล
อิจฺฉา โลกสฺมิ ทุชฺชหาอิดฉา โลกัดสะมิ ทุดชะหาความอยาก ละได้ยากในโลก
อิจฺฉา หิ อนนฺตโคจราอิดฉา หิ อะนันตะโคจะราความอยาก หาที่สุดไม่ได้เลย
น เว อนตฺถกุสเลน อตฺถจริยานะ เว อะนัดถะกุสะเลนะ อัดถะจะริยาคนฉลาดไม่ถูกเรื่อง แม้พยายามทำประโยชน์ ก็ไม่สัมฤทธิ์ผลให้เกิดสุข
ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโยทุกโข ปาปัดสะ อุดจะโยผู้สั่งสมบาป ย่อมเป็นทุกข์

 

พุทธศาสนสุภาษิต หมวดโกรธ

คำบาลีคำอ่านคำแปล
โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติโกทัง คัดตะวา สุขัง เสติขจัดความโกรธได้ ย่อมอยู่เป็นสุข
โกธํ ฆตฺวา น โสจติโกธัง คัดตะวา นะ โสจะติข่มความโกรธได้ ย่อมไม่เศร้าโศก
ทุฏฺฐสฺส ผรุสา วาจาทุดถัดสะ ผะรุสา วาจาคนโกรธ มักมีวาจาหยาบ
สมฺมา วุตฺโต ปกุปฺปติสัมมา วุดโต ปะกุปปะติคนพาลแม้พูดดีๆ ก็โกรธ
วฑฺฒเต โส อกฺขนฺติโกวัดทะเต โส อักขันติโกความโกรธเกิดจากความไม่อดทน
น หิ สาธุ โกโธนะ หิ สาธุ โกโทความโกรธ ไม่ดีเลย
อนตฺถชนโน โกโธอะนัดถะชะนะโน โกโทความโกรธ ย่อมก่อความพินาศ
อกฺโกเธน ชิเน โกธํอักโกเธนะ ชิเน โกธังจงชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธตอบ
โกธาภิภูโต กุสลํ ชหาติโกทาภิภูโต กุสะลัง ชะหาติผู้ถูกความโกรธครอบงำแล้ว
ย่อมละเลยความดี
กุทฺโธ ธมฺมํ น ปสฺสติกุดโท ธัมมัง นะ ปัดสะติผู้ที่โกรธ มักมองไม่เห็นธรรม
ทนฺตา โกธํ ปหตฺวานทันตา โกธัง ปะหัดตะวานะผู้ฝึกตนแล้ว ย่อมละความโกรธได้
นตฺถิ โทสสโม คโหนัดถิ โทสะสะโม คะโหไม่มีเคราะห์ร้ายใดเสมอด้วยความโกรธ
มา โกธสฺส วสํ คมิมา โกทัดสะ วะสัง คะมิอย่าลุอำนาจความโกรธ

 

พุทธศาสนสุภาษิตหมวดคบหา

คำบาลีคำอ่านคำแปล
น สงฺคโม ปาปชเนน เสยฺโยนะ สังคะโม ปาปะชะเนนะ เสยโยการคบหากับคนพาล ไม่ดีเลย
สาธุ ตสฺส อทสฺสนํสาธุ ตัดสะ อะทัดสะนังการไม่พบเห็นคนพาล เป็นความดี
อนยํ นยติ ทุมฺเมโธอะนะยัง นะยะติ ทุมเมโธคนพาลชอบชักนำในทางที่ผิด
อธุรายํ นิยุญฺชติอะธุรายัง นิยุนชะติคนพาลมักทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ
ทุนฺนโย เสยฺยโส โหติทุนนะโย เสยยะโส โหติคนพาลมักเห็นผิดเป็นชอบ
ทุพฺภึ กโรติ ทุมฺเมโธทุบพิง กะโรติ ทุมเมโทคนมีปัญญาทราม
ย่อมทำความประทุษร้าย
ทุกฺโข พาเลหิ สงฺคโมทุกโข พาเลหิ สังคะโมคบกับคนพาล ย่อมนำทุกข์มาให้
ทุกฺโขปิ ปณฺฑิโต น ชหาติทุกโขปิ ปันดิโต นะ ชะหาติบัณฑิต แม้ประสบทุกข์ ก็ไม่ทิ้งธรรม
ททํ มิตฺตานิ คนฺถติทะทัง มิดตานิ คันถะติผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้
นาสมฺเส กตปาปมฺหินาสัมเส กะตะปาปัมหิไม่ควรไว้ใจคนที่ทำบาป

 

พุทธศาสนสุภาษิตหมวดความสัตย์

คำบาลีคำอ่านคำแปล
สจฺเจน กิตฺตึ ปปฺโปติสัดเจนะ กิตติง ปัปโปติคนได้รับเกียรติ เพราะความซื่อสัตย์
สจฺจาธิฏฺฐาโนสัดจาทิดถาโนควรมีสัจจะเป็นหลักมั่นอยู่ในใจ
สจฺจมนุรกฺเขยฺยสัดจะมะนุรักเขยยะควรรักษาสัจจะ
เอกํ หิ สจฺจํ น ทุติยมตฺถิเอกัง หิ สัดจัง นะ ทุติยะมัดถิสัจจะมีเพียงหนึ่งเดียว ไม่มีสอง

 

พุทธศาสนสุภาษิตหมวดจิต

คำบาลีคำอ่านคำแปล
มนสา สํวโร สาธุมะนะสา สังวะโร สาธุการสำรวมทางใจเป็นการดี
ทุกเข สุขานิ วินฺทติทุกเข สุขานิ วินทะติคนมีปัญญา ถึงคราวทุกข์ ก็ยังหาสุขได้
ปาปา จิตฺตํ นิวารเยปาปา จิตตัง นิวาระเยควรยับยั้งใจไม่ให้ยินดีในความชั่ว
สจิตฺตมนุรกฺขถสะจิดตะมะนุรักขะถะจงตามรักษาจิตของตน
ทุกฺขิโน จิตฺตํ น สมาธิยติทุกขิโน จิดตัง นะ สะมาธิยะติจิตของผู้ที่มีความทุกข์
ย่อมไม่เป็นสมาธิ
อนุฏฺฐานมลา ฆราอะนุดถานะมะลา ฆะราบ้านเรือนที่ไม่หมั่นดูแลรักษา
ย่อมเกิดมลทิน
อตฺตานํ อุปมํ กเรอัดตานัง อุปะมัง กะเรพึงเอาใจเขา มาใส่ใจเรา

 

พุทธศาสนสุภาษิตหมวดตน

คำบาลีคำอ่านคำแปล
กาเยน สํวโร สาธุกาเยนะ สังวะโร สาธุการสำรวมทางกาย เป็นการดี
สาธุ สพฺพตฺถ สํวโรสาธุ สับพัดถะ สังวะโรการสำรวมในที่ทั้งปวงเป็นการดี
นาลโส วินฺทเต สุขํนาละโส วินทะเต สุขังคนเกียจคร้าน ย่อมไม่ประสบความสุข
นาญฺโญ อญฺญํ วิโสธเยนานโย อันยัง วิโสทะเยคนอื่นจะทำให้คนอื่นบริสุทธิ์ไม่ได้
อตฺตโน ว อเวกฺเขยฺยอัดตะโน วะ อะเวกเขยยะควรตั้งใจทำธุระของตน
ผาตึ กยิรา อวิเหฐยํ ปรํผาติง กะยิรา
อะวิเหถะยังปะรัง
ควรทำแต่ความเจริญ
ไม่ควรเบียดเบียนกัน
จาคาธิฏฺฐาโนจาคาทิดถาโนควรมีความเสียสละ
เป็นหลักมั่นอยู่ในใจ
สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํสุดทิ อะสุดทิ ปัดจัดตังความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตน
อตฺตานุรกฺขี ภว มา อฑยฺหิอัดตานุรักขี ภะวะ มา อะทัยหิจงเป็นผู้ตามรักษาตน อย่าได้เดือดร้อน
อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโยอัดตา หะเว ชิตัง เสยโยชนะตนนั่นแหละดีกว่า
ปริภูโต มุทุ โหติปะริพูโต มุทุ โหติเป็นคนอ่อนแอเกินไป มักถูกดูหมิ่น
อสาธุ สาธุนา ชิเนอะสาทุง สาทุนา ชิเนพึงชนะคนไม่ดี ด้วยความดี
อนุมชฺฌํ สมาจเรอะนุมัดชัง สะมาจะเรพึงประพฤติให้พอเหมาะพอดี
น ปรํ นาปิ อตฺตานํ วิหึสตินะ ปะรัง นาปิ อัดตานัง วิหิงสะติไม่ควรเบียดเบียนคนอื่น
และแม้แต่ตนเอง
ขลิตญฺจ จ คาหเยขะลิตันจะ จะ คาหะเยไม่ควรยึดถือในความผิดพลาด
นาญฺญํ นิสฺสาย ชีเวยฺยนานยัง นิดสายะ ชีเวยยะไม่ควรอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีวิต
นตฺถิ อตฺตมํ เปมํนัดถิ อัตตะสะมัง เปมังไม่มีความรักใด เสมอด้วยความรักตน
ปฏิกจฺเจว กยิรา หิตมตฺตโนปะติกัดเจวะ กะยิรา หิตะมัดตะโนรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์แก่ตน ควรรีบทำ
กึ กริสฺสนฺติ ตารกากิง กะริดสันติ ตาระกาอิทธิพลดวงดาว ช่วยอะไรใครไม่ได้
ครุ โหติ สคารโวคะรุ โหติ สะคาระโวผู้เคารพ ย่อมได้รับการเคารพตอบ

 

พุทธศาสนสุภาษิต หมวดทาน

คำบาลีคำอ่านคำแปล
ทุกฺขิตสฺส สกฺกจฺจ กโรติทุกขิตัดสะ สักกัดจะ กะโรติช่วยเหลือคนตกทุกข์ยาก
ด้วยความตั้งใจ
จเช มตฺตาสุขํ ธีโรจะเช มัดตาสุขัง ทีโรผู้กล้าสละสุขส่วนตน
เพื่อสุขของส่วนรวม
ยาจกํ อททนปฺปิโยยาจะกัง อะทะทะนับปิโยผู้ถูกขอ เมื่อไม่ให้
ก็ไม่เป็นที่รักของผู้ขอ
ปิยทายิโน เทว ปิยํ ลภนฺติปิยะทายิโน เทวะ ปิยัง
ละพันติ
ผู้ให้สิ่งอันเป็นที่รัก
ย่อมได้สิ่งอันเป็นที่รัก
ทีปโท โหติ จกฺขุโททีปะโท โหติ จักขุโทผู้ให้แสงสว่าง ได้ชื่อว่าให้ดวงตา
ชิเน กทริยํ ทาเนนชิเน กะทะริยัง ทาเนนะพึงชนะความตระหนี่ ด้วยการให้
ทินฺนํ โหติ สุนิพฺภตํทินนัง โหติ สุนิบพะตังสิ่งของที่ให้ ชื่อว่าเป็นการนำออกไปอย่างดีแล้ว
อปฺปํ วา ยทิวา พหุอับปัง วา ยะทิวา พะหุเป็นคนควรแบ่งปัน แม้จะมากหรือน้อย

 

พุทธศาสนสุภาษิต หมวดทุกข์

คำบาลีคำอ่านคำแปล
อกิญฺจนํ นานุปตนฺติ ทุกฺขาอะกิญจะนัง นานุปะตันติ
ทุกขา
ความทุกข์ ไม่เกิดแก่ผู้ไม่กังวล
น ตํ กมฺมํ กตํ สาธุนะ ตัง กัมมัง กะตัง สาธุสิ่งที่ทำแล้วเดือดร้อนในภายหลัง
สิ่งนั้นไม่ดีพุทธศาสนสุภาษิต หมวดบาป

คำบาลีคำอ่านคำแปล
วินยํ โส น ชานาติวินะยัง โส นะ ชานาติคนพาลไม่ยอมรับรู้ระเบียบวินัย
อกตํ ทุกกฏํ เสยฺโยอะกะตัง ทุกกะตัง เสยโยความชั่ว ไม่ทำเสียเลยดีกว่า
อรติ โลกนาสิกาอะระติ โลกะนาสิกาความริษยา ทำให้โลกพินาศ
อติโลโภ หิ ปาปโกอะติโลโภ หิ ปาปะโกความละโมบโลภมาก เป็นบาป
โลโภ ธมฺมานํ ปริปนฺโถโลโภ ธัมมานัง ปะริปันโถความโลภ เป็นอันตรายต่อทุกสิ่ง
อนุปาเยน อตฺถํ อิจฺฉติ โส
วิหญฺญติ
อะนุปาเยนะ อัดถัง อิดฉะติ โส วิหันยะติผู้ปรารถนาผลด้วยวิธีที่ผิด
ย่อมเดือดร้อน

 

พุทธศาสนสุภาษิต หมวดบุคคล

คำบาลีคำอ่านคำแปล
อติติกฺโข จ เวรวาอะติติกโข จะ เวระวาเป็นคนแข็งกระด้าง ก็มักจะมีเวร
ยาจโก อปฺปิโย โหติยาจะโก อับปิโย โหติผู้ขอ ย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ถูกขอ

 

พุทธศาสนสุภาษิต หมวดบุญ

คำบาลีคำอ่านคำแปล
ธมฺเม ฐิตํ น วิชหาติ กิตฺติธัมเม ฐิตัง นะ วิชะหาติ กิตติเกียรติ ย่อมไม่ทิ้งผู้ตั้งอยู่ในธรรม
ปุญฺญานิ กยิราถ สุขาวหานิปุนยานิ กะยิราถะ สุขาวะหานิควรทำบุญอันนำมาซึ่งความสุข
ททโต ปุญฺญํ ปวฑฺฒติทะทะโต ปุนยัง ปะวัดทะติเมื่อให้ บุญก็เพิ่มขึ้น

 

พุทธศาสนสุภาษิต หมวดประมาท

คำบาลีคำอ่านคำแปล
ปมาทา ชายเต ขโยปะมาทา ชายะเต ขะโยจากความประมาท ย่อมเกิดความเสื่อม
มทา ปมาโท ชาเยถมะทา ปะมาโท ชาเยถะจากความมัวเมา ย่อมเกิดความประมาท
มา มโท ภรตูสภมา มะโท ภะระตูสะภะผู้ที่ปกครอง จงอย่าได้ประมาทเลย

 

พุทธศาสนสุภาษิต หมวดปัญญา

คำบาลีคำอ่านคำแปล
สุตํ ปญฺญาย วฑฺฒนํสุตัง ปัญญายะ วัดทะนังการฟังเป็นเหตุให้ปัญญาเพิ่มพูน
หาเปติ อตฺถํ ทุมฺเมโธหาเปติ อัตถัง ทุมเมโทคนมีปัญญาทราม
ย่อมทำลายซึ่งประโยชน์
อินฺทริยานิ รกฺขนฺติ ปณฺฑิตาอินทะริยานิ รักขันติ ปันดิตาคนมีปัญญาย่อมควบคุมการแสดงออก
นตฺถิ ปญฺญา อฌายิโนนัดถิ ปันยา อะชายิโนคนไม่พินิจ เพราะไม่มีปัญญา
ปญฺญาย ปริสุชฺฌติปันยายะ ปะริสุดชะติคนย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา
นตฺถิ ฌานํ อปญฺญสฺสนัดถิ ชานัง อะปันยัดสะคนไร้ปัญญา ย่อมไม่มีความพินิจ
ปญฺญาธิฏฺฐาโนปัญญาทิดถาโนควรมีปัญญาเป็นหลักมั่นอยู่ในใจ
ปญฺญาปมาณํ กถิตวากฺยํปัญญาปะมานัง
กะถิตะวาก-กะยัง
คำพูด
ย่อมบ่งบอกถึงสติปัญญาของผู้พูด
สุขํ ปปฺโปติ ปณฺฑิโตสุขัง ปัปโปติ ปันดิโตทำงานอย่างฉลาดแยบคาย
ผลย่อมสำเร็จสมหมาย
อตฺโถ อตฺถสฺส นกฺขตฺตํอัดโถ อัดถัดสะ นักขัดตังประโยชน์ คือฤกษ์ดีในตัวมันเอง
ปญฺญา หิ เสฎฺฐา กุสลา วทนฺติปันยา หิ เสดถา กุสะลา วะทันติปราชญ์ว่า ปัญญาประเสริฐที่สุด
ปญฺญา เจนํ ปสาสติปันยา เจนัง ปะสาสะติปัญญาเป็นเครื่องปกครองคน
โยคา เว ชายเต ภูริโยคา เว ชายะเต ภูริปัญญา ย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน
ปญฺญายตฺถํ วิปสฺสติปันยายัดถัง วิปัดสะติผู้ฉลาดย่อมเห็นแจ้งความจริง
ด้วยปัญญา
อปฺปตฺโต โน จ อุลฺลเปอัปปัตโต โน จะ อุลละเปเมื่อความสำเร็จยังไม่มาถึง
ไม่พึงพูดโอ้อวด
อนตฺเถ น ยุตฺโต สิยาอะนัดเถ นะ ยุดโต สิยาไม่พึงขวนขวายในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์

 

พุทธศาสนสุภาษิต หมวดเพียร

คำบาลีคำอ่านคำแปล
ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขาขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขาขันติคือความอดทนเป็น ความเพียรอย่างยิ่ง
ตํ เว ภทฺเทกรตฺโตติตัง เว พัดเทกะรัดโตติคนที่ขยัน วันแต่ละวันคือวันโชคดี
หิยฺโยติ หิยฺยติ โปโส ปเรติหิยโยติ หิยยะติ โปโส ปะเรติคนที่ผัดวันประกันพรุ่ง มีแต่ความเสื่อม
น หิยติ สจฺจปรกฺกโม มุนินะ หิยะติ
สัดจะปะรักกะโม มุนิ
คนมีความรู้ บากบั่นและจริงจัง
ย่อมไม่ตกต่ำ
กมฺมํ ทฬฺห กินฺติ กโรมิทานิกัมมัง ทันหะ กินติ กะโรมิทานิควรตั้งใจให้มั่นว่า
เดี๋ยวนี้เราจะทำการงานอะไร
วายมสฺสุ สกิจฺเจสุวายะมัดสุ สะกิดเจสุจงพยายามในหน้าที่ของตน
อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํอัดเชวะ กิดจะมาตับปังจงรีบทำความเพียรเสียแต่ในวันนี้
กยิรา เจ กริยาเถนํกะยิรา เจ กะริยาเถนังถ้าจะทำ ก็ควรทำให้จริง
อนิพฺพินฺทิยการิสฺส สมฺมทตฺโถ วิปจฺจติอะนิบพินทิยะการิดสะ
สัมมะทัดโถ วิปัดจะติ
ทำเรื่อยไป ไม่ท้อถอย
ย่อมสำเร็จสมหมาย
นิปฺผนฺนโสภิโน อตฺถานิบผันนะโสภิโน อัดถาประโยชน์จะงดงาม
ต่อเมื่อประสบผลสำเร็จ
อตฺถา อจฺเจนฺติ มาณเวอัดถา อัดเจนติ มานะเวประโยชน์ย่อมล่วงเลยผู้ที่ละทิ้งการงาน
วายเมเถว ปุริโส ยาว นิปฺปทาวายะเมเถวะ ปุริโส
ยาวะ นิปปะทา
เป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าประสบผล
สกมฺมุนา โหติ ผลูปปตฺติสะกัมมุนา โห-ติ ผะลูปะปัดติผลสำเร็จ
ย่อมมีได้ด้วยการกระทำของตน
อตฺตานํ ทมยนฺติ สุพฺพตาอัดตานัง ทะมะยันติ สุบพะตาผู้ประพฤติดีย่อมฝึกตน
กาลานุรูปํว ธุรํ นิยุญเชกาลานุรูปังวะ ทุรัง นิยุนเชพึงทำการงาน ให้เหมาะสมกับเวลา
อโมฆํ ทิวสํ กยิราอะโมคัง ทิวะสัง กะยิราเวลาแต่ละวัน อย่าให้ผ่านไปเปล่า
รตฺโย อโมฆา คจฺฉนฺติรัดโย อะโมคา คัดฉันติอย่าให้คืนวันผ่านไปเปล่า

 

พุทธศาสนสุภาษิต หมวดมิตร

คำบาลีคำอ่านคำแปล
อาปทาสุ ถาโม เวทิตพฺโพอาปะทาสุ ถาโม เวทิตับโพกำลังใจจะรู้ได้เมื่อมีอันตราย
สนฺโต สตฺตหิเต รตาสันโต สัดตะหิเต ระตาคนดี ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่น
สพฺเพสํ สหิโต โหติสับเพสัง สะหิโต โหติคนดีบำเพ็ญประโยชน์แก่คนทั้งปวง
สพฺเพ ตรติ มิตฺตานํ น ทุพฺภติสับเพ ตะระติ มิดตานัง
นะ ทุบพะติ
ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร
ย่อมผ่านพ้นศัตรูทั้งปวงได้
สพฺพตฺถ ปูชิโต มิตฺตานํ น ทุพฺภติสับพัดถะ ปูชิโต มิดตานัง
นะ ทุบพะติ
ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร
ย่อมมีผู้ยกย่องในทุกๆ ที่
นตฺถิ วิชฺชาสมํ มิตฺตํนัดถิ วิดชาสะมัง มิดตังไม่มีมิตรใดเสมอด้วยวิชาความรู้

 

 

พุทธศาสนสุภาษิตหมวดไม่ประมาท

คำบาลีคำอ่านคำแปล
น กิเรว สาธุ อติเวลภาณีนะ กิเรวะ สาธุ อะติเวละพานีการพูดเกินขอบเขต ไม่เกิดผลดี
ขยา ปโทสา ชายนฺติขะยา ปะโทสา ชายันติจากความเสื่อม ย่อมเกิดโทษ
กิจฺจกโร สิยา น จ มชฺเชกิดจะกะโร สิยา นะ จะ มัดเชทุกคนควรทำหน้าที่ของตน
และไม่ควรประมาท
ปุริสกิจฺจานิ น ปจฺฉานุตปฺปติปุริสะกิดจานิ นะ
ปัดฉานุตัปปะติ
เมื่อทำหน้าที่สมบูรณ์แล้ว
ไม่ควรร้อนใจในภายหลัง
กาลาคตญฺจ น หาเปติ อตฺถํกาลาคะตันจะ
นะ หาเปติ อัดถัง
เมื่อประโยชน์มาถึงแล้ว
อย่าปล่อยให้ล่วงไปเปล่า
กตสฺส นตฺถิ ปฏิการํกะตัดสะ นัดถิ ปะติการังสิ่งที่ทำแล้ว จะทำกลับคืนไม่ได้

 

พุทธศาสนสุภาษิตหมวดวาจา

คำบาลีคำอ่านคำแปล
โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุโมกโข กัลยานิยา สาทุกล่าววาจางาม
ย่อมทำประโยชน์ให้สำเร็จ
สาธุ วาจาย สํวโรสาธุ วาจายะ สังวะโรการสำรวมทางวาจาเป็นการดี
ยถาวาที ตถาการียะถาวาที ตะถาการีคนจริงพูดอย่างใด ทำอย่างนั้น
นาภาสมาเน ชานนฺติ
พาเลหิ ปณฺฑิตํ
นาภาสะมาเน ชานันติ
พาเลหิ ปันดิตัง
คนเราเมื่อยังไม่พูด ก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นพาลหรือบัณฑิต
วาจํ มุญเจยฺย กลฺยาณึวาจัง มุนเจยยะ กัลยานิงควรกล่าวแต่วาจามีประโยชน์
สณฺหํ คิรํ อตฺถวตึ ปมุญเจสันหัง คิรัง อัดถะวะติง
ปะมุนเจ
ควรกล่าววาจาไพเราะ ที่มีประโยชน์
สจฺเจนาลิกวาทินํสัจเจนาลิกะวาทินังพึงชนะคนพูดปด ด้วยคำจริง
สมฺมุขา นาติขีณํ ภเณสัมมุขา นาติขีนัง ภะเนไม่ควรกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้า
รโห วาทํ น ภาเสยฺยระโห วาทัง นะ พาเสยยะไม่ควรกล่าววาทะลับหลัง
อตฺตา ชานาติ สจฺจํ วา
ยทิ วา มุสา
อัดตา ชานาติ สัดจัง วา
ยะทิ วา มุสา
อะไรจะจริงหรือเท็จ ตนก็ย่อมจะรู้เอง

 

 

พุทธศาสนสุภาษิต หมวดศีล

คำบาลีคำอ่านคำแปล
สีลํ กิเรว กลฺยาณํสีลัง กิเรวะ กัลยานังการมีศีลนั่นแหล่ะ เป็นความดี
สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโยสุโข ปุนยัดสะ อุดจะโยการสร้างสมความดี นำสุขมาให้
กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณกัมมุนา โหติ พราหมะโนคนเราจะดี เพราะการกระทำ
อภิตฺถเรถ กลฺยาเณอะพิดถะเรถะ กัลยาเณควรใฝ่หาแต่ความดี
สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํสาธุ ปาเปนะ ทุกกะรังความดี คนชั่วทำยาก
สุกรํ สาธุนา สาธุสุกะรัง สาธุนา สาธุความดี คนดี ทำง่าย
ปุญฺญํ โจเรหิ ทูหรํปุนยัง โจเรหิ ทูหะรังความดี โจรขโมยลักพาไปไม่ได้
สยํ กตานิ ปุญญานิ ตํ ธนํสะยัง กะตานิ
ปุนยานิ ตัง ทะนัง
ความดีที่ทำตนเองไว้
จะเป็นทรัพย์ติดตามตนไป
กตญฺจ สุกตํ เสยฺโยกะตันจะ สุกะตัง เสยโยทำความดีไว้ ย่อมดีกว่า
คุณวา จาตฺตโน คุณํคุนะวา จาดตะโน คุนังผู้มีความดี จงรักษาความดีของตนไว้
เมตฺตา ภาเวตพฺพา
พฺยาปาทสฺส
เมดตา ภาเวตับพา
พะยาปาทัดสะ
พึงเจริญเมตตา เพื่อละความพยาบาท
น ปเรสํ กตากตํนะ ปะเรสัง กะตากะตังไม่ควรจ้องธุระที่คนอื่นทำแล้ว
และยังไม่ได้ทำ
สีลํ กวจมพฺภุตํสีลัง กะวะจะมับพุตังศีล เป็นเกราะคุ้มกันอย่างอัศจรรย์
สีลํ อาภรณํ เสฎฺฐํสีลัง อาภะระนัง เสดถังศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ

 

พุทธศาสนสุภาษิต หมวดสติ

คำบาลีคำอ่านคำแปล
จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุจิดตัดสะ ทะมะโถ สาทุการฝึกจิต เป็นการดี
กาลญฺจ ญตฺวาน ตถาวิธสฺสกาลันจะ ยัดตะวานะ ตะถาวิทัดสะคนฉลาด พึงรู้จักเวลาควร ไม่ควร
สติมโต สุเว เสยฺโยสะติมะโต สุเว เสย-โยคนมีสติ ย่อมดีขึ้นทุกวัน
สมฺปชญฺญํ อตฺถาย สํวตฺตติสัมปะชันยัง อัดถายะ
สังวัดตะติ
ความรู้สึกตัวอยู่เสมอ
มีประโยชน์ยิ่งใหญ่
นิสมฺม กรณํ เสยฺโยนิสัมมะ กะระนัง เสยโยใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่า
อนาคตํ ปฏิกยิราถ กิจฺจํอะนาคะตัง ปะติกะยิราถะ
กิดจัง
เตรียมกิจสำหรับอนาคตให้พร้อมไว้
มนฺโท ปจฺฉานุตปฺปติมันโท ปัดฉานุตัปปะติทำงานโดยผลีผลาม
จะเดือดร้อน ในภายหลัง
ปฏิสงฺขานพลา พหุสฺสุตาปะติสังขานะพะลา พะหุดสุตาผู้ที่ฟังมาก ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
รกฺขมาโน สโต รกฺเขรักขะมาโน สะโต รักเขผู้ที่รักษา ควรมีสติรักษา
สติมโต สทา ภทฺทํสะติมะโต สะทา พัดทังผู้มีสติ เท่ากับมีสิ่งนำโชคตลอดเวลา
สติมา สุขเมธติสะติมา สุขะเมทะติผู้มีสติ ย่อมมีความสุข
รกฺเขยฺยานาคตํ ภยํรักเขยยานาคะตัง ภะยังพึงป้องกันภัยที่ยังไม่มาถึง
โยนิโส วิจิเน ธมฺมํโยนิโส วิจิเน ธัมมังพึงพินิจพิจารณาเรื่องราวโดยรอบคอบ
สงฺเกยฺย สงฺกิตพฺพานิสังเกยยะ สังกิตัพพานิพึงระแวง สิ่งที่ควรระแวง
สติ เตสํ นิวารณํสะติ เตสัง นิวาระนังมีสติ ป้องกันเหตุร้ายๆได้
นาสฺมเส อลิกวาทิเนนาดสะมะเส อะลิกะวาทิเนไม่ควรไว้วางใจ ในคนพูดพล่อย
สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยาสะติ สับพัดถะ ปัดถิยาสติ จำเป็นต้องใช้ในทุกๆที่
สติ โลกสฺมิ ชาคโรสะติ โลกัดสะมิ ชาคะโรสติ ทำให้ตื่นตัวอยู่ในโลก
มา จ สาวชฺชมาคมามา จะ สาวัดชะมาคะมาอย่าทำการงาน ที่มีโทษเลย

 

พุทธศาสนสุภาษิต หมวดสามัคคี

คำบาลีคำอ่านคำแปล
ภูตํ เสสํ ทยิตพฺพํภูตัง เสสัง ทะยิตัพพังคนทุกคน ควรเกื้อกูลกัน
สมคฺคานํ ตโป สุโขสะมัคคานัง ตะโป สุโขความเพียรพยายามเพื่อสามัคคีกัน
ให้เกิดความสุข
สมคฺคานํ สขิลา โหถสะมัคคานัง สะขิลา โหถะจงสามัคคี มีน้ำใจดีต่อกันเถิด
นานาทิฎฺฐิเก นานยิสฺสสิ เตนานาทิดฐิเก นานะยิดสะสิ เตต่างคนต่างความเห็น
จะให้เห็นเหมือนกันหมดไม่ได้

 

พุทธศาสนสุภาษิต หมวดสุข

คำบาลีคำอ่านคำแปล
อปฺปิจฺฉตา อตฺถาย สํวตฺตติอับปิดฉะตา อัดถายะ
สังวัดตะติ
ความมักน้อย มีประโยชน์อันยิ่งใหญ่
ปาปานํ อกรณํ สุขํปาปานัง อะกะระนัง สุขังการไม่ทำความชั่ว ให้เกิดความสุข
น โหติ สุขํ ทุกฺกฏการินานะ โหติ สุขัง ทุกกะตะการินาหมวดปัญญา
อุปสมาธิฏฺฐาโนอุปะสะมาทิดถาโนควรมีความสงบใจเป็นหลักมั่นอยู่ในใจ
จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํจิดตัง ทันตัง สุขาวะหังจิต ที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้
อตฺตา หิ ปรมํ ปิโยอัดตา หิ ปะระมัง ปิโยตนแลเป็นที่รักอย่างยิ่ง
ญาโต อตฺโถ สุขาวโหญาโต อัดโถ สุขาวะโหประโยชน์ที่รู้จักแล้ว ย่อมนำสุขมาให้
สุขา สทฺธา ปติฏฺฐิตาสุขา สัทธา ปะติดฐิตาศรัทธาที่มั่นคงแล้ว นำสุขมาให้
ตญฺจ กมฺมํ กตํ สาธุตันจะ กัมมัง กะตัง สาธุสิ่งที่ทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลัง
สิ่งนั้นดี
ฉนฺทานิทานานิ ปิยานิ โลเกฉันทานิทานานิ ปิยานิ โลเกสิ่งเป็นที่รักในโลกนี้
เพราะมีความพอใจเป็นเหตุ
สพฺพํ อิสฺสริยํ สุขํสับพัง อิดสะริยัง สุขังอิสรภาพทุกอย่าง เป็นความสุข

 

พุทธศาสนสุภาษิต หมวดกรรม

คำเขียนคำอ่านคำแปล
ขนฺติ สาหสวารณาขันติ สาหะสะวาระณาความอดทนห้ามไว้ได้ซึ่งความ
ผลุนผลัน
มนาโป โหติ ขนฺติโกมะนาโป โหติ ขันติโกผู้มีความอดทน ย่อมเป็นที่ชอบใจ
ของคนอื่น
น ปเรสํ วิโลมานินะ ปะเรสัง วิโลมานิไม่ควรใส่ใจคำแสลงหูของผู้อื่น
ขนฺติ หิตสุขาวหาขันติ หิตะสุขาวะหาความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์สุข

 

บทความที่คุณอาจสนใจ