รีเซต

ศีล 5 มีอะไรบ้าง วิธีการอาราธนาศีล 5 คำสมาทานศีล 5 พร้อมอานิสงส์ และคำแปล

 • 23 กุมภาพันธ์ 2566
 • 21,293

     ก่อนสวดมนต์หรือปฏิบัติธรรม เรามักกล่าวคำอาราธนาศีล 5 ก่อนเสมอ ศีล 5 จึงมีความสำคัญ เพราะหลักของไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นหลักที่พึงศึกษา 3 ประการเพื่อนำไปสู่การพ้นทุกข์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเริ่มต้นที่ ศีล เป็นอย่างแรก เพราะศีลเป็นฐานสำคัญที่จะต่อไปสู่สมาธิ และปัญญานั่นเอง และยังมีอานิสงส์อีกมากมายหลายประการ TrueID Horoscope จึงรวบรวมคำอาราธนาศีล 5 พร้อมคำแปล ศีล 5 ข้อมีอะไรบ้าง และอานิสงส์ของการรักษาศีลมาฝากทุกท่านกันค่ะ

 

ศีล 5 ข้อมีอะไรบ้าง และทําไมต้องกล่าวคำอาราธนาศีล 5

     ศีล แปลว่า ปกติ ดังนั้นผู้ที่มีศีลจะมีความเป็นปกติ สามารถก่อให้เกิดสมาธิได้ง่าย และเมื่อมีสมาธิดีแล้ว การพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม ตามหลักสติปัติฐาน 4 เพื่อให้เกิดปัญญาพ้นทุกข์ก็ย่อมเจริญก้าวหน้าได้ดีตามลำดับ จึงเห็นได้ว่าศีลนั้นเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นรากฐานที่สำคัญอย่างยิ่ง ชาวพุทธจึงอาราธนาศีล 5 ก่อนเพื่อเป็นการทบทวนศีลแต่ละข้อ และเพื่อความตั้งใจที่จะรักษาไว้ โดยศีล 5 นั้นประกอบไปด้วย

     ศีล 5 มีอะไรบ้าง

 1. ศีลข้อที่ 1 เว้นจากการทำลายชีวิต

 2. ศีลข้อที่ 2 เว้นจากถือเอาของที่เจ้าของเขามิได้ให้

 3. ศีลข้อที่ 3 เว้นจากประพฤติผิดในกาม

 4. ศีลข้อที่ 4 เว้นจากพูดเท็จ

 5. ศีลข้อที่ 5 เว้นจากของเมา คือ สุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท


     โดยการรักษาศีล 5 สามารถทำได้สองวิธี คือ

     1. สมาทานวิรัติ คือ สมาทานหรือขอรับศีลจากภิกษุ ซึ่งต่อมามีการพัฒนารูปแบบให้เป็นการกล่าวคำขอและคำรับศีล รวมทั้งมีคำสรุปอานิสงส์ของศีลด้วย

     2. สัมปัตวิรัติ  คือ งดเว้นไม่ทำบาปขณะประสบกับสถานการณ์ที่กระตุ้นให้ทำบาป

 

ขั้นตอน การอาราธนาศีล 5 และคำอาราธนาศีล 5

1. บูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ

 

2. นมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)


3. นมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ)


4. อาราธนาศีล 5

มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะศีลานิยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะศีลานิยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะศีลานิยาจามะ


5. นมัสการไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

 

6. สมาทานศีล 5

ปาณาติปาตาเวรมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

อทินนาทานาเวรมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

กาเมสุมิสฉาจาราเวรมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

มุสาวาทาเวรมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

สุราเมรยมัฌชปะมาทัตถานาเวรมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

 

7. อาราธนาธรรม

พรหมมา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะตี กัตอัญชะลี อันธิวรัง อะยาจะถะ สันตีธะ สัตตาป ปะระชักขะ ชาติกา เทเสตุ ธัมมัง อุนะกัมปิมัง ปะชัง ฯ

 

8. กล่าวคำนมัสการ ถวายพรพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

 สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัส สาติ

 

     จากนั้นจึงสวดมนต์บทอื่นๆ และปฏิบัติธรรมภาวนาต่อไป

 

คำแปล สมาทานศีล 5

 1. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ - ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง และใช้ผู้อื่นฆ่า

 2. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ -  ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้

 3. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ - ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย

 4. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ - ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือเว้นจากการพูดไม่จริง

 5. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ - ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจาการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

 

อานิสงส์ของการรักษาศีล

 1. สีเลนะ สุคะติง ยันติ แปลว่า ศีลทำให้ไปสู่สุคติ
 2. สีเลนะ โภคะสัมปะทา แปลว่า ศีลทำให้มีโภคทรัพย์
 3. สีเลนะ นิพพุติง ยันติ แปลว่า ศีลทำให้ไปพระนิพพาน

 

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์