รีเซต

บทสวดมนต์มาติกา หรือ บทสวดมาติกา บังสุกุล พร้อมเสียงสวด และคำแปล

  • 25 กรกฎาคม 2565
  • 17,582

     บทสวดมนต์สำคัญบทหนึ่งคือ บทสวดมนต์มาติกา หรือ บทสวดมาติกา บังสุกุล คือบทสวดที่เราชาวพุทธมักได้ยินในงานศพ หมายถึง การสวดบทมาติกา ของอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์หรือที่เรียกว่า "สัตตัปปกรณาภิธรรม" ซึ่งมีการบังสุกุลเป็นที่สุด ถือเป็นอีกบทสวดมนต์ที่แฝงด้วยธรรมะอันลึกซึ้งอย่างยิ่ง TrueID Horoscope จึงขอรวบรวมบทสวดมาติกา บังสุกุล พร้อมคำแปล และเสียงสวดมนต์มาฝากทุกท่าน เพื่อให้บังเกิดอานิสงส์เต็มเปี่ยมค่ะ 

 

เสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์มาติกา หรือ บทสวดมาติกา บังสุกุล 

 

บทสวดมนต์มาติกา หรือ บทสวดมาติกา บังสุกุล

กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ
สุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา ทุกขายะ
เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา อะทุกขะมะสุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา ฯ
วิปากา ธัมมา วิปากะธัมมะธัมมา เนวะวิปากะนะวิปากะธัมมะธัมมา ฯ
อุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา อะนุปาทินนุปาทานิยา ธัมมาอะนุปาทินนานุปาทานิยา ธัมมา ฯ
สังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา อะสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกา ธัมมา ฯ
สะวิตักกะสะวิจารา ธัมมา อะวิตักกะวิจาระมัตตา ธัมมา อะวิตักกาวิจารา ธัมมา ฯ
ปีติสะหะคะตา ธัมมา สุขะสะหะคะตา ธัมมา อุเปกขา สะหะคะตา ธัมมา ฯ
ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพา ธัมมา ภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา เนวะทัสสะเนนะ
นะภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา ฯ ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา ภาวะนายะ
ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา เนวะทัสสะเนนะ นะภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา ฯ
อาจะยะคามิโน ธัมมา อะปะจะยะคามิโน ธัมมา
เนวาจะยะคามิโน นาปะจะยะคามิโน ธัมมา ฯ
เสกขา ธัมมา อะเสกขา ธัมมา เนวะเสกขานาเสกขา ธัมมาฯ
ปะริตตา ธัมมา มะหัคคะตา ธัมมา อัปปะมาณา ธัมมา ฯ
ปะริตตารัมมะณา ธัมมา มะหัคคะตารัมมะณา ธัมมา อัปปะ-
มาณารัมมะณา ธัมมา ฯ หีนา ธัมมา มัชฌิมา ธัมมา ปะณีตา ธัมมา ฯ
มิจฉัตตะนิยะตา ธัมมา สัมมัตตะนิยะตา ธัมมา อะนิยะตา ธัมมา ฯ
มัคคารัมมะณา ธัมมา มัคคะเหตุกา ธัมมา มัคคาธิปะติโน ธัมมา ฯ
อุปปันนา ธัมมา อะนุปปันนา ธัมมา อุปปาทิโน ธัมมา ฯ
อะตีตา ธัมมา อะนาคะตา ธัมมา ปัจจุปปันนา ธัมมา ฯ
อะตีตารัมมะณา ธัมมา อะนาคะตารัมมะณา ธัมมา ปัจจุปปันนารัมมะณา ธัมมา ฯ
อัชฌัตตา ธัมมา พะหิทธา ธัมมา อัชฌัตตะพะหิทธา ธัมมาฯ
อัชฌัตตารัมมะณา ธัมมา พะหิทธารัมมะณา ธัมมา อัชฌัตตะพะหิทธารัมมะณา ธัมมา ฯ
สะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา อะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา อะนิทัสสะนาปปะฏิฆา ธัมมา ฯ

 

บทสวดมนต์มาติกา หรือ บทสวดมาติกา บังสุกุล  พร้อมคำแปล

หันทะ มะยัง ธัมมะสังคิณีมาติกะคาถาโย ภะณามะ เส) กุสะลา ธัมมา, อะกุสะลา ธัมมา, อัพยากะตา ธัมมา,
- ธรรมที่เป็นกุศล ก็มี ธรรมที่เป็นอกุศล ก็มี ธรรมไม่เป็นทั้งกุศลและอกุศลก็มี

สุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา, ทุกขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา, อะทุกขะมะสุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา,
- ธรรมที่ประกอบด้วยความรู้สึกเป็นสุขก็มี ธรรมที่ประ กอบด้วยความรู้สึก เป็นทุกข์ ก็มี ธรรมที่ประกอบด้วยความ รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ ก็มี

วิปากา ธัมมา, วิปากะธัมมะ ธัมมา, เนวะวิปากะนะวิปากะ ธัมมะ ธัมมา,
- ธรรมที่เป็นผล ก็มี ธรรมที่เป็นเหตุแห่งผล ก็มี ธรรมที่ทั้งไม่เป็นผลและไม่เป็นเหตุแห่งผล ก็มี

อุปาทิน นุปาทานิยา ธัมมา, อะนุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา, อะนุปาทินนานุปาทานิยาธัมมา,
- ธรรมที่ถูกยึดมั่น และเป็นที่แห่งความยึดมั่น ก็มีธรรมที่ไม่ถูกยึดมั่น แต่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น ก็มี ธรรมที่ทั้งไม่ถูกยึดมั่นและไม่เป็นที่ตั้ง แห่งความยึดมั่น ก็มี

สังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา, อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา, อะสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกา ธัมมา,
- ธรรมที่เศร้าหมองและเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองได้ ก็มี ธรรมที่ไม่เศร้าหมองแต่เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองได้ ก็มี, ธรรมที่ทั้งไม่เศร้าหมองและไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองได้ ก็มี

สะวิตักกะสะวิจารา ธัมมา, อะวิตักกะวิจาระมัตตา ธัมมา, อวิตักกาวิจารา ธัมมา,
- ธรรมที่มีวิตก คือความตรึกและมีวิจาร คือความตรอง ก็มี ธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกมีแต่วิจาร ก็มี ธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร ก็มี

ปีติสะหะคะตา ธัมมา, สุขะสะหะคะตา ธัมมา, อุเปกขาสะหะคะตา ธัมมา,
- ธรรมที่เป็นไปพร้อมกับความเอิบอิ่มใจ ก็มี ธรรมที่เป็นไปพร้อม กับความสุขก็มี ธรรมที่เป็นไปพร้อมกับความวางเฉยก็มี

ทัสสะเนนะปะหาตัพพา ธัมมา, ภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา, เนวะ ทัสสะเนนะ นะ ภาวะนายะปะหาตัพพา ธัมมา,
- ธรรมที่พึงละด้วยทัศนะก็มี ธรรมที่พึงละด้วยภาวนาก็มี ธรรมที่ละไม่ได้ทั้งด้วยทัศนะ และด้วยภาวนา ก็มี

ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา, ภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา, เนวะ ทัสสะเนนะ นะ ภาวะนายะ ปะหาตัพพะ เหตุกา ธัมมา,
- ธรรมมีสาเหตุที่พึงละด้วยทัศนะก็มี ธรรมมีสาเหตุที่พึงละด้วยภาวนาก็มี ธรรมมีสาเหตุที่ละมิได้ด้วยทัศนะและมิได้ด้วยภาวนาก็มี,

อาจะยะคามิโน ธัมมา, อะปะจะยะคามิโน ธัมมา, เนวาจะยะคามิโน นาปะจะยะคามิโน ธัมมา,
- ธรรมที่นำไปสู่การสั่งสม ก็มี ธรรมที่นำไปสู่ความปราศจากการสั่งสม ก็มี ธรรมที่ไม่นำไปทั้งสู่การสั่งสม และสู่ความปราศจากการสั่งสมก็มี,

เสกขา ธัมมา, อะเสกขา ธัมมา, เนวะเสกขา นาเสกขา ธัมมา,
- ธรรมที่เป็นของอริยบุคคลผู้ยัง ต้องศึกษาอยู่ ก็มี ธรรมที่เป็นของผู้บรรลุอรหัตผล ซึ่งไม่ต้องศึกษาแล้ว ก็มี,

ธรรมที่ไม่เป็นทั้งของผู้ยังต้องศึกษาและผู้ไม่ต้องศึกษาก็มี ปะริตตา ธัมมา, มะหัคคะตา ธัมมา, อัปปะมาณา ธัมมา,
- ธรรมที่ยังเล็กน้อย ก็มี ธรรมที่ถึงภาวะใหญ่แล้วก็มี ธรรมที่ประมาณมิได้ ก็มี ปะริตตารัมมะณา ธัมมา,

มะหัคคะตารัมมะณา ธัมมา, อัปปะมาณารัมมะณา ธัมมา,
- ธรรมที่มีสภาวะที่ยังเล็กน้อยเป็นอารมณ์ ก็มี ธรรมที่มีสภาวะที่ถึงภาวะใหญ่แล้วเป็นอารมณ์ก็มี ธรรมที่มีสภาวะอันประมาณมิได้เป็นอารมณ์ ก็มี

หีนา ธัมมา, มัชฌิมา ธัมมา, ปะณีตา ธัมมา,
- ธรรมอย่างทราม ก็มี ธรรมอย่างกลาง ก็มี ธรรมอย่างประณีต ก็มี

มิจฉัตตะนิยะตา ธัมมา, สัมมัตตะนิยะตา ธัมมา, อะนิยะตา ธัมมา,
- ธรรมที่แน่นอน ฝ่ายผิดก็มี ธรรมที่แน่นอนฝ่ายถูก ก็มี ธรรมที่ไม่แน่นอน ก็มี

มัคคารัมมะณา ธัมมา, มัคคะเหตุกา ธัมมา, มัคคาธิปะติโน ธัมมา,
- ธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์ก็มี ธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุ ก็มี ธรรมที่มีมรรคเป็นประธานก็มี

อุปปันนา ธัมมา, อะนุปปันนา ธัมมา, อุปปาทิโน ธัมมา,
- ธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ก็มี ธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น ก็มี ธรรมที่จักเกิดขึ้น ก็มี

อะตีตา ธัมมา, อะนาคะตา ธัมมา, ปัจจุปปันนา ธัมมา,
-ธรรมที่เป็นอดีตก็มี ธรรมที่เป็นอนาคตก็มี ธรรมที่เป็นปัจจุบันก็มี

อะตีตา รัมมะณา ธัมมา, อะนาคะตารัมมะณา ธัมมา, ปัจจุปปันนารัมมะณา ธัมมา,
- ธรรมที่มีอดีตเป็นอารมณ์ก็มี ธรรมที่มีอนาคตเป็นอารมณ์ก็มี ธรรมที่มีปัจจุบันเป็นารมณ์ก็มี อัชฌัตตา ธัมมา,

พะหิทธา ธัมมา, อัชฌัตตะพะหิทธา ธัมมา,
- ธรรมภายใน ก็มี ธรรมภายนอก ก็มี ธรรมทั้งภายในและภายนอกก็มี

อัชฌัตตา รัมมะณา ธัมมา, พะหิทธา รัมมะณา ธัมมา, อัชฌัตตะพะหิทธา รัมมะณา ธัมมา,
- ธรรมที่มีสภาวะภายในเป็นอารมณ์ ก็มี ธรรมที่มีสภาวะภายนอกเป็นอารมณ์ ก็มี ธรรมที่มีสภาวะทั้งภายในและภายนอกเป็นอารมณ์ ก็มี

สะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา, อะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา, อะนิทัสสะนาป ปะฏิฆา ธัมมา,
- ธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ ก็มี ธรรมที่เห็นไม่ได้ แต่กระทบได้ก็มี, ธรรมทั้งที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ ก็มี.

บังสุกุลตาย
อะนิจจา วะตะ สังขารา อุปปาทะวะยะธัมมิโม อุปปัชชิต๎วา นิรุชฌันติ เตสัง วูปะสะโม สุโข ฯ สัพเพ สัตตา มะรันติ จะ มะริงสุ จะ มะริสสะเร ตะเถวาหัง มะริสสามิ นัตถิ เม เอตถะ สังสะโย ฯ

บังสุกุลเป็น
อะจิรัง วะตะยัง กาโย ปะฐะวิง อะธิเสสสะติ ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญาโณ นิรัตถังวะ กะลิงคะรัง

 

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

 

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์