บทสวดมนต์มาติกา หรือ บทสวดมาติกา บังสุกุล พร้อมเสียงสวด และคำแปล

  • 14 ธันวาคม 2563
  • 4,340

     บทสวดมนต์สำคัญบทหนึ่งคือ บทสวดมนต์มาติกา หรือ บทสวดมาติกา บังสุกุล คือบทสวดที่เราชาวพุทธมักได้ยินในงานศพ หมายถึง การสวดบทมาติกา ของอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์หรือที่เรียกว่า "สัตตัปปกรณาภิธรรม" ซึ่งมีการบังสุกุลเป็นที่สุด ถือเป็นอีกบทสวดมนต์ที่แฝงด้วยธรรมะอันลึกซึ้งอย่างยิ่ง TrueID Horoscope จึงขอรวบรวมบทสวดมาติกา บังสุกุล พร้อมคำแปล และเสียงสวดมนต์มาฝากทุกท่าน เพื่อให้บังเกิดอานิสงส์เต็มเปี่ยมค่ะ 

 

เสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์มาติกา หรือ บทสวดมาติกา บังสุกุล 

 

บทสวดมนต์มาติกา หรือ บทสวดมาติกา บังสุกุล

กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ
สุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา ทุกขายะ
เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา อะทุกขะมะสุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา ฯ
วิปากา ธัมมา วิปากะธัมมะธัมมา เนวะวิปากะนะวิปากะธัมมะธัมมา ฯ
อุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา อะนุปาทินนุปาทานิยา ธัมมาอะนุปาทินนานุปาทานิยา ธัมมา ฯ
สังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา อะสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกา ธัมมา ฯ
สะวิตักกะสะวิจารา ธัมมา อะวิตักกะวิจาระมัตตา ธัมมา อะวิตักกาวิจารา ธัมมา ฯ
ปีติสะหะคะตา ธัมมา สุขะสะหะคะตา ธัมมา อุเปกขา สะหะคะตา ธัมมา ฯ
ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพา ธัมมา ภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา เนวะทัสสะเนนะ
นะภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา ฯ ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา ภาวะนายะ
ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา เนวะทัสสะเนนะ นะภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา ฯ
อาจะยะคามิโน ธัมมา อะปะจะยะคามิโน ธัมมา
เนวาจะยะคามิโน นาปะจะยะคามิโน ธัมมา ฯ
เสกขา ธัมมา อะเสกขา ธัมมา เนวะเสกขานาเสกขา ธัมมาฯ
ปะริตตา ธัมมา มะหัคคะตา ธัมมา อัปปะมาณา ธัมมา ฯ
ปะริตตารัมมะณา ธัมมา มะหัคคะตารัมมะณา ธัมมา อัปปะ-
มาณารัมมะณา ธัมมา ฯ หีนา ธัมมา มัชฌิมา ธัมมา ปะณีตา ธัมมา ฯ
มิจฉัตตะนิยะตา ธัมมา สัมมัตตะนิยะตา ธัมมา อะนิยะตา ธัมมา ฯ
มัคคารัมมะณา ธัมมา มัคคะเหตุกา ธัมมา มัคคาธิปะติโน ธัมมา ฯ
อุปปันนา ธัมมา อะนุปปันนา ธัมมา อุปปาทิโน ธัมมา ฯ
อะตีตา ธัมมา อะนาคะตา ธัมมา ปัจจุปปันนา ธัมมา ฯ
อะตีตารัมมะณา ธัมมา อะนาคะตารัมมะณา ธัมมา ปัจจุปปันนารัมมะณา ธัมมา ฯ
อัชฌัตตา ธัมมา พะหิทธา ธัมมา อัชฌัตตะพะหิทธา ธัมมาฯ
อัชฌัตตารัมมะณา ธัมมา พะหิทธารัมมะณา ธัมมา อัชฌัตตะพะหิทธารัมมะณา ธัมมา ฯ
สะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา อะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา อะนิทัสสะนาปปะฏิฆา ธัมมา ฯ

 

บทสวดมนต์มาติกา หรือ บทสวดมาติกา บังสุกุล  พร้อมคำแปล

หันทะ มะยัง ธัมมะสังคิณีมาติกะคาถาโย ภะณามะ เส) กุสะลา ธัมมา, อะกุสะลา ธัมมา, อัพยากะตา ธัมมา,
- ธรรมที่เป็นกุศล ก็มี ธรรมที่เป็นอกุศล ก็มี ธรรมไม่เป็นทั้งกุศลและอกุศลก็มี

สุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา, ทุกขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา, อะทุกขะมะสุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา,
- ธรรมที่ประกอบด้วยความรู้สึกเป็นสุขก็มี ธรรมที่ประ กอบด้วยความรู้สึก เป็นทุกข์ ก็มี ธรรมที่ประกอบด้วยความ รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ ก็มี

วิปากา ธัมมา, วิปากะธัมมะ ธัมมา, เนวะวิปากะนะวิปากะ ธัมมะ ธัมมา,
- ธรรมที่เป็นผล ก็มี ธรรมที่เป็นเหตุแห่งผล ก็มี ธรรมที่ทั้งไม่เป็นผลและไม่เป็นเหตุแห่งผล ก็มี

อุปาทิน นุปาทานิยา ธัมมา, อะนุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา, อะนุปาทินนานุปาทานิยาธัมมา,
- ธรรมที่ถูกยึดมั่น และเป็นที่แห่งความยึดมั่น ก็มีธรรมที่ไม่ถูกยึดมั่น แต่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น ก็มี ธรรมที่ทั้งไม่ถูกยึดมั่นและไม่เป็นที่ตั้ง แห่งความยึดมั่น ก็มี

สังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา, อะสังกิลิฏฐะสังกิเลสิกา ธัมมา, อะสังกิลิฏฐาสังกิเลสิกา ธัมมา,
- ธรรมที่เศร้าหมองและเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองได้ ก็มี ธรรมที่ไม่เศร้าหมองแต่เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองได้ ก็มี, ธรรมที่ทั้งไม่เศร้าหมองและไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองได้ ก็มี

สะวิตักกะสะวิจารา ธัมมา, อะวิตักกะวิจาระมัตตา ธัมมา, อวิตักกาวิจารา ธัมมา,
- ธรรมที่มีวิตก คือความตรึกและมีวิจาร คือความตรอง ก็มี ธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกมีแต่วิจาร ก็มี ธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร ก็มี

ปีติสะหะคะตา ธัมมา, สุขะสะหะคะตา ธัมมา, อุเปกขาสะหะคะตา ธัมมา,
- ธรรมที่เป็นไปพร้อมกับความเอิบอิ่มใจ ก็มี ธรรมที่เป็นไปพร้อม กับความสุขก็มี ธรรมที่เป็นไปพร้อมกับความวางเฉยก็มี

ทัสสะเนนะปะหาตัพพา ธัมมา, ภาวะนายะ ปะหาตัพพา ธัมมา, เนวะ ทัสสะเนนะ นะ ภาวะนายะปะหาตัพพา ธัมมา,
- ธรรมที่พึงละด้วยทัศนะก็มี ธรรมที่พึงละด้วยภาวนาก็มี ธรรมที่ละไม่ได้ทั้งด้วยทัศนะ และด้วยภาวนา ก็มี

ทัสสะเนนะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา, ภาวะนายะ ปะหาตัพพะเหตุกา ธัมมา, เนวะ ทัสสะเนนะ นะ ภาวะนายะ ปะหาตัพพะ เหตุกา ธัมมา,
- ธรรมมีสาเหตุที่พึงละด้วยทัศนะก็มี ธรรมมีสาเหตุที่พึงละด้วยภาวนาก็มี ธรรมมีสาเหตุที่ละมิได้ด้วยทัศนะและมิได้ด้วยภาวนาก็มี,

อาจะยะคามิโน ธัมมา, อะปะจะยะคามิโน ธัมมา, เนวาจะยะคามิโน นาปะจะยะคามิโน ธัมมา,
- ธรรมที่นำไปสู่การสั่งสม ก็มี ธรรมที่นำไปสู่ความปราศจากการสั่งสม ก็มี ธรรมที่ไม่นำไปทั้งสู่การสั่งสม และสู่ความปราศจากการสั่งสมก็มี,

เสกขา ธัมมา, อะเสกขา ธัมมา, เนวะเสกขา นาเสกขา ธัมมา,
- ธรรมที่เป็นของอริยบุคคลผู้ยัง ต้องศึกษาอยู่ ก็มี ธรรมที่เป็นของผู้บรรลุอรหัตผล ซึ่งไม่ต้องศึกษาแล้ว ก็มี,

ธรรมที่ไม่เป็นทั้งของผู้ยังต้องศึกษาและผู้ไม่ต้องศึกษาก็มี ปะริตตา ธัมมา, มะหัคคะตา ธัมมา, อัปปะมาณา ธัมมา,
- ธรรมที่ยังเล็กน้อย ก็มี ธรรมที่ถึงภาวะใหญ่แล้วก็มี ธรรมที่ประมาณมิได้ ก็มี ปะริตตารัมมะณา ธัมมา,

มะหัคคะตารัมมะณา ธัมมา, อัปปะมาณารัมมะณา ธัมมา,
- ธรรมที่มีสภาวะที่ยังเล็กน้อยเป็นอารมณ์ ก็มี ธรรมที่มีสภาวะที่ถึงภาวะใหญ่แล้วเป็นอารมณ์ก็มี ธรรมที่มีสภาวะอันประมาณมิได้เป็นอารมณ์ ก็มี

หีนา ธัมมา, มัชฌิมา ธัมมา, ปะณีตา ธัมมา,
- ธรรมอย่างทราม ก็มี ธรรมอย่างกลาง ก็มี ธรรมอย่างประณีต ก็มี

มิจฉัตตะนิยะตา ธัมมา, สัมมัตตะนิยะตา ธัมมา, อะนิยะตา ธัมมา,
- ธรรมที่แน่นอน ฝ่ายผิดก็มี ธรรมที่แน่นอนฝ่ายถูก ก็มี ธรรมที่ไม่แน่นอน ก็มี

มัคคารัมมะณา ธัมมา, มัคคะเหตุกา ธัมมา, มัคคาธิปะติโน ธัมมา,
- ธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์ก็มี ธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุ ก็มี ธรรมที่มีมรรคเป็นประธานก็มี

อุปปันนา ธัมมา, อะนุปปันนา ธัมมา, อุปปาทิโน ธัมมา,
- ธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ก็มี ธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น ก็มี ธรรมที่จักเกิดขึ้น ก็มี

อะตีตา ธัมมา, อะนาคะตา ธัมมา, ปัจจุปปันนา ธัมมา,
-ธรรมที่เป็นอดีตก็มี ธรรมที่เป็นอนาคตก็มี ธรรมที่เป็นปัจจุบันก็มี

อะตีตา รัมมะณา ธัมมา, อะนาคะตารัมมะณา ธัมมา, ปัจจุปปันนารัมมะณา ธัมมา,
- ธรรมที่มีอดีตเป็นอารมณ์ก็มี ธรรมที่มีอนาคตเป็นอารมณ์ก็มี ธรรมที่มีปัจจุบันเป็นารมณ์ก็มี อัชฌัตตา ธัมมา,

พะหิทธา ธัมมา, อัชฌัตตะพะหิทธา ธัมมา,
- ธรรมภายใน ก็มี ธรรมภายนอก ก็มี ธรรมทั้งภายในและภายนอกก็มี

อัชฌัตตา รัมมะณา ธัมมา, พะหิทธา รัมมะณา ธัมมา, อัชฌัตตะพะหิทธา รัมมะณา ธัมมา,
- ธรรมที่มีสภาวะภายในเป็นอารมณ์ ก็มี ธรรมที่มีสภาวะภายนอกเป็นอารมณ์ ก็มี ธรรมที่มีสภาวะทั้งภายในและภายนอกเป็นอารมณ์ ก็มี

สะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา, อะนิทัสสะนะสัปปะฏิฆา ธัมมา, อะนิทัสสะนาป ปะฏิฆา ธัมมา,
- ธรรมที่เห็นได้และกระทบได้ ก็มี ธรรมที่เห็นไม่ได้ แต่กระทบได้ก็มี, ธรรมทั้งที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ ก็มี.

บังสุกุลตาย
อะนิจจา วะตะ สังขารา อุปปาทะวะยะธัมมิโม อุปปัชชิต๎วา นิรุชฌันติ เตสัง วูปะสะโม สุโข ฯ สัพเพ สัตตา มะรันติ จะ มะริงสุ จะ มะริสสะเร ตะเถวาหัง มะริสสามิ นัตถิ เม เอตถะ สังสะโย ฯ

บังสุกุลเป็น
อะจิรัง วะตะยัง กาโย ปะฐะวิง อะธิเสสสะติ ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญาโณ นิรัตถังวะ กะลิงคะรัง

 

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

บทสวดมนต์ก่อนนอน แบบสั้น พร้อมคำแปล สวดง่ายๆ แค่วันละ 5 นาที ชีวิตเปลี่ยน! (มีคลิป)

บทสวดมนต์ก่อนนอน พร้อมเสียงและคำอ่าน เปิดฟังแล้วหลับสบาย

รวมบทสวดมนต์ตอนเช้า พร้อมคำอ่าน เปิดฟังทุกเช้าช่วยเสริมดวงชีวิต ปัดเป่าอุปสรรค (มีคลิป)

รวมบทสวดมนต์ คาถาชินบัญชร บทสวดอิติปิโส บทแผ่เมตตา และบทสวดมนต์ต่างๆ สวดแล้วชีวิตเปลี่ยน!

บทแผ่เมตตา แบบเต็มและแบบย่อ พร้อมคำแปล เสริมพลังด้านบวก สวดทุกวันชีวิตดี

รวมบทสวดมนต์ คาถาเรียกเงิน เรียกทรัพย์ มีโชคลาภ นับเงินรัวๆ! (มีคลิป)

 

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์