รีเซต

วันอัฏฐมีบูชา 2565 บทสวดมนต์ และคำถวายดอกไม้ธูปเทียน เสริมมงคลชีวิต

  • 19 พฤษภาคม 2565
  • 1,647 1

       สำหรับชาวพุทธ วันอัฏฐมีบูชา 2565 ที่เวียนมาถึงในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญ ที่เราจะระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำบุญ รักษาศีล ภาวนา และกล่าวคำถวายดอกไม้ธูปเทียนวันอัฐมีบูชา เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตค่ะ วันอัฏฐมีบูชาสำคัญอย่างไร และต้องสวดมนต์บทไหน เรามีข้อมูลดีๆ มาฝากค่ะ 

 

 

วันอัฐมีบูชา ประวัติ ความเป็นมา และความสำคัญ

      วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ ถือเป็นวันสำคัญที่มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนามาก เพราะเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากที่เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว 8 วัน โดยเจ้ามัลลกษัตริย์ แห่งนครกุสินารา ประชาชน และคณะสงฆ์ ได้ร่วมกันจัดพิธีถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ณ มกุฏพันธนเจดีย์ แห่งกรุงกุสินารา

      วันอัฏฐมีบูชา จึงเป็นวันที่ชาวพุทธต้องวิปโยค เพราะสูญเสียพระบรมสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงยิ่ง และในขณะเดียวกัน ก็ถือเป็นวันที่ควรแสดงธรรมสังเวช คือความสังเวชโดยธรรมเมื่อเห็นความแตกดับของสังขาร และระลึกถึงพระพุทธคุณเป็นพุทธานุสสติ ดังเช่นที่พระพุทธองค์ตรัสก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานเอาไว้ว่า....

     “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันว่าสังขารทั้งหลาย ย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตน และประโยชน์ของผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาท ให้ถึงพร้อมเถิด ความปรินิพพานแห่งตถาคต จักมีในไม่ช้า โดยล่วงไปอีกสามเดือนแต่นี้ ตถาคตก็จักปรินิพพาน ฯ”  (ทีฆนิกาย มหาวรรค. ๑๐/๑๐๐/๑๐๘)"

      นอกจากนี้ วันอัฏฐมีบูชายังเป็นวันคล้ายวันที่พระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดาสิ้นพระชนม์ และเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน หลังตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอีกด้วย

      ในปัจจุบัน วันอัฏฐมีบูชา จึงเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธได้ระลึกถึงเหตุการณ์และข้อธรรมต่างๆ ตามที่กล่าวมา พร้อมกับบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รักษาศีลและปฏิบัติภาวนากันในวันนี้ รวมถึงวัดบางแห่งก็จัดพิธีเวียนเทียนขึ้นในวันอัฏฐมีบูชาด้วย เช่นเดียวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอื่นๆ ค่ะ 

 

คำถวายดอกไม้ธูปเทียนในวันอัฏฐมีบูชา

 

     ยะมัมหะ โข มะยัง, ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา, โย โน ภะคะวา สัตถา, ยัสสะ จะ มะยัง, ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ, อะโหสิ โข โส ภะคะวา, มัชฌิเมสุ ชะนะปะเทสุ, อะริยะเกสุ มะนุสเสสุ อุปปันโน, ขัตติโย ชาติยา, โคตะโม โคตเตนะ, สักยะปุตโต สักยะกุลา ปัพพะชิโต, สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก, สัสสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ, อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ, นิสสังสะยัง โข โส ภะคะวา, อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุคะโต โลกะวิทู, อนุตตะโร ปุริสทัมมะสาระถิ, สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ ภะคะวา สวากขาโต โข ปะนะ, เตนะ ภะคะวา ธัมโม, สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ. สุปะฏิปันโน โข ปะนัสสะ, ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ, อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเนยโย อัญชลีกะระณีโย. อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ. อะยัง โข ปะนะ ถูโป(ปฏิมา) ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ กโต (อุททิสสิ กตา) ยาวะเทวะ ทัสสะเนนะ, ตัง ภะคะวันตัง อะนุสสะริตวา, ปะสาทะสังเวคะปะฏิลาภายะ, มะยัง โข เอตะระหิ, อิมัง วิสาขะปุณณะมิโตปะรัง อัฏฐะมีกาลัง, ตัสสะ ภะคะวะโต สรีรัชฌาปะนะกาละสัมมะตัง ปัตวา, อิมัง ฐานัง สัมปัตตา, อิเม ทัณฑะทีปะธูปะ-, ปุปผาทิสักกาเร คะเหตวา, อัตตะโน กายัง สักการุปะธานัง กะริตวา, ตัสสะ ภะคะวะโต ยะถาภุจเจ คุเณ อะนุสสะรันตา, อิมัง ถูปัง(ปะฏิมาฆะรัง) ติกขัตตุง ปะทักขิณัง กะริสสามะ, ยะถาคะหิเตหิ สักกาเรหิ ปูชัง กุรุมานา. 

      สาธุ โน ภันเต ภะคะวา, สุจิระปะรินิพพุโตปิ, ญาตัพเพหิ คุเณหิ, อะตีตารัมมะณะตายะ ปัญญายะมาโน, อิเม อัมเหหิ คะหิเต, สักกาเร ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.

 

 

บทความเพิ่มเติมที่คุณอาจสนใจ

 

บทสวดมนต์ วันพระ ที่คุณอาจสนใจ

รวมบทสวดมนต์ก่อนนอน พร้อมบทแผ่เมตตา สวดทุกคืน ชีวิตดีขึ้นแน่นอน!


วันนี้วันพระ รวมบทสวดมนต์ พร้อมคำอ่านและคำแปล สวดเสริมดวงให้รุ่งเรือง มีโชคลาภ


บทสวดมนต์ วันพระ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา สวดแล้วดี ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

 

รวมบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา และคาถาเสริมดวง ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทสวดมนต์ ตอนเช้า

 

บทสวดมนต์ ก่อนนอน

 

รวมบทสวดมนต์ต่างๆ

รวม บทแผ่เมตตา

 

รวมคาถา เสริมดวง

 

รวมคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์