ชื่อมงคล ผู้ชาย จะเปลี่ยนชื่อใหม่ หรือตั้งชื่อลูกชาย ก็มงคล ความหมายดีเสริมชีวิตให้รุ่งเรือง!

 • 11 ตุลาคม 2564
 • 120

      รวมหลากหลาย ชื่อมงคล ผู้ชาย ที่มีความหมายดี จะเปลี่ยนชื่อใหม่ หรือตั้งชื่อลูกชาย ก็ช่วยเสริมดวงดีให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ถูกใจความหมายและตัวอักษรอะไร มาเซฟไปใช้ให้เหมาะกับศาสตร์การตั้งชื่อของคุณกันได้เลยค่ะ TrueID Horoscope ได้รวมชื่อมงคลสำหรับผู้ชายมาให้คุณแล้ว!

รวมชื่อมงคลสำหรับผู้ชาย จะเปลี่ยนชื่อใหม่ หรือตั้งชื่อลูกชาย ก็มงคล

 

ชื่อมงคลสำหรับผู้ชาย พร้อมคำอ่าน และความหมายมงคล

 • กฤษณนัยน์ (กริด – สะ – นะ – ไน) แปลว่า ดวงตาแห่งพระกฤษณะ
 • กชพร (กด - ชะ - พอน)  แปลว่าดอกบัวอันประเสริฐ
 • กมลเทพ (กะ - มน - เทพ) แปลว่า เทพแห่งทรัพย์ เทพผู้มีจิตใจสูง
 • กรกฏ (กอ - ระ - กด)  แปลว่า ปู
 • กรกฤติ (กอน-กริด) แปลว่า มือผู้สร้าง
 • กรณ์ (กอน) แปลว่า การกระทำ
 • กรภัค (กอ-ระ-พัก) แปลว่า มือแห่งโชค
 • กรภาส (กอ-ระ-พาด) แปลว่า มือแห่งความรุ่งเรือง
 • กรฤต (กอ - ระ - ริด) แปลว่า ผู้สุกสว่างด้วยแสงรัศมี
 • กฤตชัย (กริด - ไช) แปลว่า กระทำชนะแล้ว
 • กลศ (กลด) แปลว่า ภาชนะใส่น้ำเทพมนตร์ของพราหมณ์
 • กัญชพร (กัน - ชะ - พอน) แปลว่า ประเสริฐราวกับน้ำดอกไม้
 • กันต์ (กัน) แปลว่า น่ารัก น่าพอใจ
 • กันต์ธีร์ (กัน - ที) แปลว่า นักปราชญ์ผู้น่ารัก
 • กัลปพฤกษ์ (กัน - ละ - ปะ - พรึก) แปลว่า ต้นสารพัดนึก
 • กานต์ (กาน) แปลว่า น่ารัก น่าพึงพอใจ
 • กานตพงศ์ (กาน - ตะ - พง) แปลว่า ผู้มีเผ่าพันธุ์ที่น่ารัก
 • กุลภณ (กุน-พน) แปลว่า ช่างเจรจาแห่งตระกูล
 • ขจรเกียรติ (ขะ - จอน - เกียด) แปลว่า ผู้มีเกียรติ
 • ขจรยศ (ขะ – จอน – ยด) แปลว่า มียศศักดิ์เลื่องลือระบือไกล
 • ขรรค์ (ขัน) แปลว่า อาวุธคล้ายหอกมีคมสองด้าน
 • ขัตติยะ (ขัด - ติ - ยะ) แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน
 • เขมนันท์ (เข - มะ - นัน) แปลว่า ผู้ยินดีในความปลอดภัย
 • คณาธิป (คะ-นา-ทิบ) แปลว่า ผู้เป็นหัวหน้า
 • คมฉกรรจ์ (คม – ฉะ – กัน) แปลว่า แข็งแกร่งและเฉียบคม
 • คมสัน (คม - สัน) แปลว่า ความฉลาดปราดเปรียว
 • คัมคุณ (คำ - คุน) แปลว่า มีคุณค่า
 • คิรากร (คิ-รา-กอน) แปลว่า การกระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี
 • งามพล (งาม - พน) แปลว่า ผู้ไร้มลทิน
 • จรณ์ (จอน) แปลว่า ผู้มีความประพฤติดี
 • จรณะ (จะ - ระ - นะ) แปลว่า ความประพฤติที่ดี
 • จักรพล (จัก - กระ - พน) แปลว่า ทหาร ผู้เป็นกำลังของแผ่นดิน
 • จักรภพ (จัก - กะ - พบ) แปลว่า ประเทศที่รวมกลุ่มกัน
 • จักริน (จัก - กริน) แปลว่า พระราชา หรือพระนารายณ์
 • จิรกฤต (จิ - ระ - กิด) แปลว่า ผู้สืบทอด
 • จิรทีปต์ (จิ - ระ - ทีบ) แปลว่า ความรุ่งเรืองตลอดกาล
 • จิรวิน (จิ - ระ - วิน) แปลว่า ผู้มีอายุยืนยาว น่าพอใจ
 • จิรัฎฐ์ (จิ - รัด) แปลว่า ความตั้งมั่น
 • จิรายุ (จิ - รา - ยุ) แปลว่า ผู้มีอายุยืน
 • ฉันทัช (ฉัน-ทัด) แปลว่า ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ
 • เฉลิมพล (ฉะ - เหลิม - พน) แปลว่า เพิ่มกำลัง
 • ชญาดล (ชะ-ยา-ดน)  แปลว่า บันดาลให้เกิดความรู้
 • ชนกันต์ (ชะ - นะ - กัน) แปลว่า เป็นที่รักของปวงชน
 • ชนม์พัศนภ (ชน – พัด – สะ – นบ) แปลว่า ผู้เกิดมากล้าหาญและยิ่งใหญ่ดุจท้องฟ้ากว้าง
 • ชนัต (ชะ - นัด) แปลว่า ประชากร
 • ชนัศชัย (ชะ – นัด – ไช) แปลว่า ผู้เป็นใหญ่มีชัยชนะ
 • ชนุดม (ชะ - นุ - ดม) แปลว่า ผู้ประเสริฐ
 • ชโนทัย (ชะ - โน - ไท) แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรือง
 • ชย (ชะ – ยะ) แปลว่า ชัยชนะ
 • ชยพัทธ์ (ชะ - ยะ - พัด) แปลว่า ชัยชนะ
 • ชยรพ (ชะ – ยะ – รบ) แปลว่า เสียงแห่งชัยชนะ เสียงที่เรียงร้อยขึ้นมาจากชัยชนะ
 • ชยุต (ยุด) แปลว่า รุ่งเรือง
 • ชลธี (ชน - ละ - ที) แปลว่า ทะเล
 • ชลาธิป (ชะ - ลา - ทิป) แปลว่า ชื่อพระวิษณุ
 • ชวิศ (ชะ - วิด) แปลว่า ผู้ที่มีไหวพริบและปัญญา
 • ชัยกร (ไช - ยะ - กอน) แปลว่า การทำให้มีชัยชนะ
 • ชานนท์ (ชา - นน) แปลว่า พลิดเพลินยินดีในความรู้
 • ญาธิป (ยา - ทิป) แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ด้วยความรู้
 • ฐานทัต (ถา - นะ - ทัด) แปลว่า ความมั่นคง
 • ฐาปนัท (ถา - ปะ - นัด) แปลว่า ผู้เป็นประธาน
 • ฐิติพันธ์ (ถิ - ติ - พัน) แปลว่า เชื้อสายที่มั่นคง
 • ณภัทร (นะ-พัด) แปลว่า ดีงามด้วยความรู้
 • ณรงค์ (นะ - รง) แปลว่า การสู้รบ
 • ณัฏฐ์ (นัด) แปลว่า นักปราชญ์
 • ณัฏฐพล (นัด - ถะ - พน) แปลว่า ผู้เป็นกำลังของนักปราชญ์
 • ณัฐนันท์ (นัด - ถะ - นัน) แปลว่า ผู้เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
 • ณัฐยศ (นัด - ถะ - ยด) แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
 • ณัฐวีร์ (นัด - ถะ - วี) แปลว่า นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
 • ดนัยกฤต (ดะ - ไน - กริด) แปลว่า ได้ลูกชาย
 • ดรัณ (ดะ - รัน) แปลว่า การเดินทางข้ามเรือแพ
 • เดชาธร (เด-ชา-ทอน) แปลว่า ทรงไว้ซึ่งเดช อำนาจ
 • เด่นภูมิ (เด่น - พูม) แปลว่า มีภูมิดีเด่น
 • ตนุภพ (ตะ - นุ - พบ) แปลว่า ลูกชาย
 • ตรรกวิท (ตัก - กะ - วิด) แปลว่า นักปราชญ์
 • ตฤณ (ตริน) แปลว่า หญ้า
 • ตุลยากร (ตุน - ยา - กอน) แปลว่า ผู้มีใจเที่ยงธรรม
 • เตชสิทธิ์ (เต - ชะ - สิด) แปลว่า ผู้กระทำการสิ่งใดสำเร็จด้วยเดช
 • เตชัส (เต - ชัด) แปลว่า เดชหรืออำนาจ
 • เตชิต (เต - ชิด) แปลว่า ผู้ฉลาดเฉียบแหลม
 • ไตรทศ (ไตร - ทด) แปลว่า สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
 • ทศพล (ทด - สะ - พน) แปลว่า พระราชา
 • ทักษ์ (ทัก) แปลว่า ขยัน ฉลาด มีทักษะ
 • ทัตตกร (ทัด - ตะ - กอน) แปลว่า ผู้ให้
 • ทัตเทพ (ทัด - เทบ) แปลว่า เทพประทาน
 • ทัพพ์ (ทับ) แปลว่า ทรัพย์สมบัติ
 • ทินโชติ (ทิน - นะ - โชด) แปลว่า แสงอาทิตย์
 • ทินพล (ทิน - นะ - พน) แปลว่า ชื่อจักรราศีหนึ่ง
 • ทินพันธุ์ (ทิน - นะ - พัน) แปลว่า พระอาทิตย์
 • ทีปกร (ที - ปะ - กอน) แปลว่า ผู้สร้างประทีป ผู้ให้แสงสว่าง
 • ทีปกฤช (ที-ปะ-กริด) แปลว่า สว่างและเฉียบคม
 • ธนกร (ทะ-นะ-กอน)  แปลว่า สร้างทรัพย์
 • ธนงค์ (ทะ - นง) แปลว่า องค์แห่งทรัพย์
 • ธนชาติ (ทะ - นะ - ชาด) แปลว่า ตระกูลเศรษฐี
 • ธนเดช (ทะ - นะ - เดด) แปลว่า ผู้มีทรัพย์
 • ธนพล (ทะ - นะ - พน) แปลว่า ผู้มีกำลังเป็นทรัพย์
 • ธนวรรธน์ (ทะ - นะ - วัด) แปลว่า ความเจริญด้วยทรัพย์
 • ธนัท (ทะ-นัด)  แปลว่า มีทรัพย์
 • ธนากร (ทะ - นา - กอน) แปลว่า ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์
 • ธนาธิป (ทะ - นา - ทิบ) แปลว่า เจ้าแห่งทรัพย์
 • ธนุร (ทะ-นุ-ระ)  แปลว่า ธนู
 • ธเนษฐ (ทะ - เนด) แปลว่า ผู้ร่ำรวยสุด
 • ธมน (ทะ-มน) แปลว่า ใจที่ตั้งมั่น
 • ธมล (ทะ - มน) แปลว่า ความงดงาม
 • ธรณ์ (ทอน) แปลว่า ทรงไว้ ความทรงจำ แผ่นดิน
 • ธรรมทาน (ทัม - มะ - ทาน) แปลว่า การให้ธรรมเป็นทาน
 • ธรรมภณ (ทำ - พน) แปลว่า ผู้พูดแต่สิ่งที่ดีงาม
 • ธรรมรัตน์ (ทำ - มะ - รัด) แปลว่า ผู้มีคุณธรรมอันล้ำเลิศ
 • ธราธิป (ทะ - รา - ทิบ) แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน
 • ธัชชัย (ทัด - ไช) แปลว่า ธงชัย
 • ธาตรี (ทา - ตรี) แปลว่า แผ่นดิน
 • ธีทัต (ที - ทัด) แปลว่า ผู้ให้ปัญญา
 • ธีรศักดิ์ (ที - ระ - สัก) แปลว่า อำนาจของผู้ฉลาด
 • เธียรวิชญ์ (เทียน - ระ - วิด) แปลว่า นักปราชญ์
 • นทชล (นะ-ทะ-ชน) แปลว่า สายน้ำ แม่น้ำ
 • นนทภู (นน-ทะ-พู) แปลว่าสูงส่งน่ายินดี
 • นนทัช (นน - ทัด) แปลว่า ผู้เกิดมาเพื่อความบันเทิง
 • นนทิน (นน - ทิน) แปลว่า ปีติยินดี
 • นภัทร (นะ - พัด) แปลว่า มีความรู้เป็นสิริมงคล
 • นรธิป (นอ - ระ - ทิบ) แปลว่า ผู้เป็นใหญ่
 • นรวร (นอ - ระ - วอน) แปลว่า คนผู้ประเสริฐ
 • นรวุฒิ (นอ - ระ - วุด) แปลว่า ผู้เจริญ
 • นฤพล (นะ - รึ - พน) แปลว่า คนผู้มีพลัง 
 • นัทธ์ (นัด) แปลว่า ความผูกพัน
 • นิติธร (นิ - ติ - ทอน) แปลว่า นักกฎหมาย
 • นิมมาน (นิม - มาน) แปลว่า การสร้างขึ้นมาใหม่
 • นิรัช (นิ - รัด) แปลว่า ผู้ไม่มีกิเลส
 • เนกษ์ (เนก) แปลว่า แท่งทอง
 • บรรณรต (บัน - นะ - รด) แปลว่า ผู้ชอบความรู้จากหนังสือ
 • บรรพต (บัน - พด) แปลว่า ภูเขา
 • บริณัย (บอ - ริ - ไน) แปลว่า งานแต่งงาน
 • บวรยศ (บอ – วอน – ยด) แปลว่า มียศชั้นยอด
 • บวรวงศ์ (บอ – วอน – วง) แปลว่า ตระกูลอันล้ำเลิศ
 • บวรวิทย์ (บะ - วอน - วิด) แปลว่า ผู้มีความรู้ประเสริฐ
 • บุลากร (บุ - ลา - กอน) แปลว่า ขุมทรัพย์มหาศาล
 • ปฏิญญา (ปะ - ติน - ยา) แปลว่า การให้คำมั่นสัญญา
 • ปณชัย (ปะ - นะ - ไช) แปลว่า การค้าขายที่ประสบความสำเร็จ
 • ปภังกร (ปะ - พัง - กอน) แปลว่า ผู้รุ่งเรือง
 • ปภาวิน (ปะ - พา - วิน) แปลว่า ผู้มีเดช มีอำนาจ
 • ปรพล (ปะ - ระ - พน) แปลว่า กำลังของผู้อื่น
 • ประณพ (ประ - นบ) แปลว่า พระผู้เป็นเจ้า 
 • ประพล (ประ - พน) แปลว่า แข็งแรง มีอำนาจ
 • ปริญญา (ปะ - ริน - ยา) แปลว่า ความกำหนดรู้ เอกสารรับรองวุฒิ
 • ปฤษฎี (ปริด - สะ - ดี) แปลว่า รัศมี
 • ปวรรัชดล (ปะ – วอน – รัด – ชะ – ดน) แปลว่า บันดาลให้ยิ่งใหญ่และประเสริฐ
 • ปวริศ (ปะ - วะ - ริด) แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
 • ปวัตร (ปะ - วัด) แปลว่า ผู้บริสุทธิ์
 • ปองภพ (ปอง - พบ) แปลว่า ปรารถนาความเจริญ
 • ปิติภัทร (ปิ - ติ - พัด) แปลว่า ผู้เจริญด้วยปีติ
 • ปิยะ (ปิ-ยะ) แปลว่าที่รัก
 • พงศ์พัฒน์ (พง - พัด) แปลว่า สืบทอดดำรงเชื้อสาย
 • พงศพัศ (พง - สะ - พัด) แปลว่า เชื้อสายผู้มีอำนาจ
 • พงศ์พิสุทธิ์ (พง - พิ - สุด) แปลว่า ผู้มีสกุลไม่ด่างพร้อย
 • พชร (พะ-ชะ-ระ) แปลว่า เพชร
 • พชรพล (พด – ชะ – ระ – พน) แปลว่า มีกำลังกล้าแกร่งประดุจเพชร
 • พชรพล (พด - ชะ - ระ - พน) แปลว่า ความแข็งแรงดุจเพชร
 • พรต (พด) แปลว่า การบำเพ็ญพรต ข้อวัตรปฏิบัติ
 • พรรธน์ยศ (พัด – ยด) แปลว่า มียศและความเจริญ
 • พร้อมพงศ์ (พร้อม - พง) แปลว่า ตระกูลที่มีความมั่งคั่งเพียบพร้อม
 • พฤกษ์ (พรึก) แปลว่า ต้นไม้
 • พฤทธิ์ (พะ - ริด) แปลว่า ความเจริญ ความงอกงาม
 • พลกฤต (พน – ละ – กริด) แปลว่า ผู้สร้างพลัง
 • พสธร (พด – สะ – ทอน) แปลว่า ทรงไว้ซึ่งอำนาจ
 • พหลวัศ (พะ – หน – ละ – วัด) แปลว่า มีอำนาจมาก
 • ภาสกร (พาด-สะ-กอน) แปลว่า พระอาทิตย์
 • มารุต (มา-รุด) แปลว่า ลม
 • ยงยศ (ยง – ยด) แปลว่า มียศมั่นคงยั่งยืนนาน
 • ยศกร (ยด – สะ – กอน) แปลว่า ผู้สร้างยศ ผู้รุ่งเรืองด้วยยศ
 • ยศชยน (ยด – ชะ – ยน) แปลว่า ผู้มียศมีชัยชนะ
 • ยศนนท์ (ยด – สะ – นน) แปลว่า ผู้ยินดีในยศ
 • ยศพนธ์ (ยด – สะ – พน) แปลว่า เกี่ยวเนื่องด้วยยศ
 • ยศพร (ยด – สะ – พอน) แปลว่า มียศดั่งพรอันประเสริฐ
 • ยศพล (ยด – สะ – พน) แปลว่า ผู้มียศและมีพลัง
 • ยศพัฒน์ (ยด – สะ – พัด) แปลว่า เจริญรุ่งเรืองด้วยยศ
 • ยศพัทธ์ (ยด – สะ – พัด) แปลว่า เกี่ยวข้องด้วยยศ
 • ยศภัทร (ยด – สะ – พัด) แปลว่า เจริญดีงามด้วยยศ
 • ยศมนวรรธ์ (ยด – มะ – นะ – วัด) แปลว่า เจริญใจและยิ่งไปด้วยยศ
 • ยศวร (ยด – สะ – วอน) แปลว่า ผู้มียศอันประเสริฐ
 • ยุทธ (ยุด) แปลว่า การรบ
 • รชณกร (ระ – ชะ – นะ – กอน) แปลว่า มีความสามารถยิ่งใหญ่
 • รฐนนท์ (ระ – ถะ – นน) แปลว่า เป็นที่นิยมทั่วดินแดน
 • รณกร (รน-นะ-กอน) แปลว่า นักรบ
 • รณกฤต (รน-นะ-กริด) แปลว่า นักรบที่เก่งกาจ
 • รณชัช (รน – นะ – ชัด) แปลว่า ทหารกล้าในสนามรบ
 • รณยศ (รน – นะ – ยด) แปลว่า มีชื่อเสียงเลื่องลือในเรื่องการรบ
 • รณรัต (รน – นะ – รัด) แปลว่า การต่อสู้ที่น่ายินดี
 • รณวร (รน – นะ – วอน) แปลว่า มีเสียงไพเราะ เก่งในการรบ
 • รมณ (ระ-มน) แปลว่า ความรื่นรมย์
 • เรวัต (เร - วัด) แปลว่า ผู้มีทรัพย์
 • โรจกร (โรด - จะ - กอน) แปลว่า ผู้ให้ความรุ่งโรจน์
 • วรภพ (วอ – ระ – พบ) แปลว่า เกิดมาดี มีภพประเสริฐ
 • วรยศ (วอ – ระ – ยด) แปลว่า มียศอันประเสริฐ
 • วรรณลภย์ (วัน – ลบ) แปลว่า ได้รับเกียรติ
 • วศพล (วะ – สะ – พน) แปลว่า พลังอำนาจ
 • ไวกฏ (ไว - กด) แปลว่า ช่างเจียระไน
 • ศักดา (สัก-ดา) แปลว่า อำนาจ
 • เศรษฐา (เสด - ถา) แปลว่า ความเจริญสูงสุด
 • สมรรถชัย (สะ – มัด – ถะ – ไช) แปลว่า ความสามารถในการคว้าชัยชนะ
 • สรรพัชญ์ (สัน – พัด) แปลว่า พระนามของพระพุทธเจ้า
 • เสกข์ (เสก) แปลว่า นักศึกษา
 • เสฏฐวุฒิ (เสด - ถะ - วุด) แปลว่า ผู้มีความเจริญ
 • เสาวภาคย์ (เสา - วะ - พาก) แปลว่า ความสำเร็จ
 • โสธร (โส - ทอน) แปลว่า ครองความดี
 • เหมกร (เหม - มะ - กอน) แปลว่า ช่างทำทอง 
 • อติวิชญ์ (อะ-ติ-วิด) แปลว่า นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีตระกูลสูง
 • อนล (อะ – นน) แปลว่า ไฟ อัคนีเทพ
 • อภิชา (อะ-พิ-ชา) แปลว่า เกิดมายิ่งใหญ่
 • อินทัช (อิน – ทัด) แปลว่า เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่
 • เอกฉัท (เอก - กะ - ฉัด) แปลว่า ยินดีในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
 • เอกภพ (เอก - กะ - พบ) แปลว่า ผู้เป็นที่หนึ่ง
 • เอกภพ (เอก - กะ - พบ) แปลว่า เป็นหนึ่งในภพ ความเป็นหนึ่ง
 • โอภาส (โอ - พาด) แปลว่า ความสว่างสุกใส


คลิกดู ชื่อมงคลตามวันเกิดวันอื่นๆ

ตั้งชื่อตามวันเกิด เกิดวันอาทิตย์ คลิก
ตั้งชื่อตามวันเกิด เกิดวันจันทร์ คลิก
ตั้งชื่อตามวันเกิด เกิดวันอังคาร คลิก
ตั้งชื่อตามวันเกิด เกิดวันพุธกลางวัน คลิก
ตั้งชื่อตามวันเกิด เกิดวันพุธกลางคืน คลิก
ตั้งชื่อตามวันเกิด เกิดวันพฤหัสบดี คลิก
ตั้งชื่อตามวันเกิด เกิดวันศุกร์ คลิก
ตั้งชื่อตามวันเกิด เกิดวันเสาร์ คลิก

 

หลักการ ตั้งชื่อมงคล ผู้ชาย ลูกชาย ด้วยการ ตั้งชื่อตามวันเกิด ควรเลี่ยงอักษรกาลกิณี ดังนี้

 • ตั้งชื่อตามวันเกิด ผู้ชายเกิดวันอาทิตย์ (ตั้งแต่ 06.00 น. - เช้าวันจันทร์ เวลา 05.59 น.) ห้ามอักษรกาลิณี ศ ส ษ ห ฬ อ ฮ

 • ตั้งชื่อตามวันเกิด ผู้ชายเกิดวันจันทร์ (ตั้งแต่ 06.00 น. - เช้าวันอังคาร เวลา 05.59 น.) ห้าม สระทั้งหมด

 • ตั้งชื่อตามวันเกิด ผู้ชายเกิดวันอังคาร (ตั้งแต่ 06.00 น.-เช้าวันพุธ เวลา 05.59 น.) ห้ามอักษรกาลกิณี ก ข ค ฆ ง

 • ตั้งชื่อตามวันเกิด ผู้ชายเกิดวันพุธกลางวัน (ตั้งแต่ 06.00 น.-เย็นวันพุธ เวลา 17.59 น.) ห้ามอักษรกาลิณี คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ

 • ตั้งชื่อตามวันเกิด ผู้ชายเกิดวันพุธกลางคืน (ตั้งแต่ 18.00 น.-เช้าวันพฤหัสบดี เวลา 05.59 น.) ห้ามอักษรกาลกิณี คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

 • ตั้งชื่อตามวันเกิด ผู้ชายเกิดวันพฤหัสบดี (ตั้งแต่ 06.00 น.-เช้าวันศุกร์ เวลา 05.59 น.) ห้ามอักษรกาลกิณี ด ต ถ ท ธ น

 • ตั้งชื่อตามวันเกิด ผู้ชายเกิดวันศุกร์ (ตั้งแต่ 6.00 น.-เช้าวันเสาร์ เวลา 05.59 น.) ห้ามอักษรกาลกิณี ย ร ล ว

 • ตั้งชื่อตามวันเกิด ผู้ชายเกิดวันเสาร์ (ตั้งแต่ 6.00 น.-เช้าวันอาทิตย์ เวลา 05.59 น.) ห้ามอักษรกาลกิณี ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ

 

คลิกอ่าน บทความที่เกี่ยวข้อง

หลักการตั้งชื่อตามวันเกิด ถูกโฉลก เสริมโชค เพิ่มสิริมงคล พร้อมความหมาย 

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล