รีเซต

ชื่อมงคล ผู้หญิงและผู้ชาย เกิดวันอังคาร ตั้งชื่อตามวันเกิดแบบไหนให้มงคล

 • 16 พฤศจิกายน 2565
 • 91,184 2

     การเลือก ชื่อมงคล ตามวันเกิด ทั้งผู้หญิงและผู้ชายสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร หากตั้งต้นด้วย ชื่อมงคล ที่มีความหมายดี ก็จะช่วยสร้างความมงคลให้กับชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อมงคลเพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดี หรือการเปลี่ยนชื่อเพื่อเสริมดวงชะตา พลิกชีวิตที่ติดขัดให้ดีขึ้นก็ตาม หลังจากที่ทราบหลักการตั้งชื่อของผู้ที่เกิดในแต่ละวันแล้ว มาดูกันต่อค่ะว่าชื่อที่เป็นมงคล และความหมายดีๆ ของผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นมีอะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการตั้งชื่อมงคลสำหรับคุณค่ะ     

 

หลักการตั้งชื่อ สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย

ตั้งชื่อมงคล ตามวันเกิด คนเกิดวันอังคาร ชื่อมงคลผู้หญิง ชื่อมงคลผู้ชาย เปลี่ยนชื่อมงคล ชื่อไหนความหมายดี


การตั้งชื่อให้ไล่วรรคทางขวาเสมอ แต่ห้ามใช้กาลกิณีโดยเด็ดขาด

บริวาร > อายุ > เดช > ศรี > มูละ > อุตสาหะ > มนตรี > กาลกิณี

 • ผู้ชาย ให้ใช้อักษรในวรรค เดช นำหน้า หรือตามหลัง
 • ผู้หญิง ให้ใช้อักษรในวรรค ศรี นำหน้า  หรือตามหลัง


อักขระมงคล - กาลกิณี ของผู้ที่เกิดวันอังคาร


หลักการตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ผู้ที่เกิดวันอังคาร

ควรดูตัวอักษรหรืออักขระที่เป็นมงคล และเว้นตัวที่เป็นกาลกิณี ดังต่อไปนี้

 • บริวาร    จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • อายุ  ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • เดช  ด ต ถ ท ธ น
 • ศรี   บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • มูละ   ย ร ล ว
 • อุตสาหะ  ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • มนตรี   ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • กาลกิณี  ก ข ค ฆ ง

รวมชื่อมงคล ผู้ชาย เกิดวันอังคาร พร้อมคำอ่าน และความหมาย

 • จรณินท์ อ่านว่า จะ-ระ-นิน ความหมาย เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
 • จารุเดช อ่านว่า จา-รุ-เดด ความหมาย มีเดชงดงาม
 • จารุวัฒน์ อ่านว่า จา-รุ-วัด ความหมาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
 • จิตติพัฒน์ อ่านว่า จิด-ติ-พัด ความหมาย เจริญด้วยความคิด ความฉลาด
 • จิตรภณ อ่านว่า จิด-ตระ-พน ความหมาย ดูดี พูดไพเราะ
 • จิรทีปต์ อ่านว่า จิ-ระ-ทีบ ความหมาย รุ่งเรืองตลอดกาลนาน
 • จิรภาส อ่านว่า จิ-ระ-พาด ความหมาย รุ่งเรืองนาน รุ่งโรจน์ตลอด
 • จิรวิน อ่านว่า จิ-ระ-วิน ความหมาย ผู้มีอายุยืนยาวมพอใจ
 • จิรัฎฐ์ อ่านว่า จิ-รัด ความหมาย ดำรงมั่น อยู่นาน
 • ฉันทวัฒน์ อ่านว่า ฉัน-ทะ-วัด ความหมาย มีความอิ่มเอิบทางใจ


 • ฉันทัช อ่านว่า ฉัน-ทัด ความหมาย ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ
 • ชฎาธร อ่านว่า ชะ-ดา-ทอน ความหมาย พระศิวะ
 • ชนสิษฎ์ อ่านว่า ชะ-นะ-สิด ความหมาย เป็นที่รักของชาติตระกูล
 • ชนาธิป อ่านว่า ชะ-นา-ทิบ ความหมาย ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
 • ชนานันท์ อ่านว่า ชะ-นา-นัน ความหมาย ยินดีในหมู่คน
 • ชนาภัทร อ่านว่า ชะ-นา-พัด ความหมาย คนดี คนเจริญ
 • ชนายุส อ่านว่า ชะ-นา-ยุด ความหมาย พลังกำลังแห่งคน
 • ชโนทัย อ่านว่า ชะ-โน-ไท ความหมาย ผู้มีความรุ่งเรือง
 • ชยพล อ่านว่า ชะ-ยะ-พน ความหมาย มีพลังคือชัยชนะ
 • ชยพัทธ์ อ่านว่า ชะ-ยะ-พัด ความหมาย เกี่ยวเนื่องกับความชนะ


 • ชยพัทธ์ อ่านว่า ชะ-ยะ-พัด ความหมาย เกี่ยวเนื่องกับความชนะ
 • ชรัณ อ่านว่า ชะ-รัน ความหมาย การต่อสู้ที่มีชัย
 • ชลธี อ่านว่า ชน-ละ-ที ความหมาย ทะเล
 • ชลิต อ่านว่า ชะ-ลิด ความหมาย ผู้รุ่งเรืองแล้ว
 • ชวิศ อ่านว่า ชะ-วิด ความหมาย เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา ผู้ที่มีไหวพริบเป็นยอด
 • ชานนท์ อ่านว่า ชา-นน ความหมาย เพลิดเพลินยินดีในความรู้
 • ชุติพนธ์ อ่านว่า ชุ-ติ-พน ความหมาย เกี่ยวพันกับความรุ่งเรือง มีความรุ่งเรืองมั่นคง
 • โชดิวัต อ่านว่า โช-ดิ-วัด ความหมาย มีความรุ่งโรจน์
 • ไชยวัฒน์ อ่านว่า ไช-ยะ-วัด ความหมาย มีความเจริญอันประเสริฐ
 • ญาณวรุตม์ อ่านว่า ยา-นะ-วะ-รุด ความหมาย มีความรู้ประเสริฐสุด


 • ญานภัทร อ่านว่า ยา-นะ-พัด ความหมาย ดีงามด้วยความรู้
 • ฐานทัต อ่านว่า ถา-นะ-ทัด ความหมาย ให้หลักแหล่งมั่นคง
 • ฐิติพันธ์ อ่านว่า ถิ-ติ-พัน ความหมาย เชื้อสายที่มั่นคง
 • ณพิชญ์ อ่านว่า นะ-พิด ความหมาย นักปราชญ์
 • ณพิศิษฏ์ อ่านว่า นะ-พิ-สิด ความหมาย ที่ซึ่งมีความเป็นเลิศ
 • ณัฏฐ์ อ่านว่า นัด ความหมาย ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
 • ณัฏฐชัย อ่านว่า นัด-ถะ-ไช ความหมาย ความชนะของนักปราชญ์
 • ณัฏฐพล อ่านว่า นัด-ถะ-พน ความหมาย พลังของนักปราชญ์
 • ณัฐพล อ่านว่า นัด-ถะ-พน ความหมาย พลังแห่งนักปราชญ์
 • ณัฐวรรธน์ อ่านว่า นัด-ถะ-วัด ความหมาย นักปราชญ์ผู้เจริญ


 • ณัฐวัฒน์ อ่านว่า นัด-ถะ-วัด ควาหมาย ความเจริญของนักปราชญ์
 • ณัฐเศรษฐ อ่านว่า นัด-ถะ-เสด ความหมาย นักปราชญ์ผู้ร่ำรวย
 • ดนุสรณ์ อ่านว่า ดะ-นุ-สอน ความหมาย มีตนเองเป็นที่พึ่ง
 • เดชาธร อ่านว่า เด-ชา-ทอน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งเดช
 • ตฤณ อ่านว่า ตริน ความหมาย หญ้า
 • ตุนท์ อ่านว่า ตุน ความหมาย คล่องแคล่ว ว่องไว
 • เตชินท์ อ่านว่า เต-ชิน ความหมาย เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่
 • เตโชดม อ่านว่า เต-โช-ดม ความหมาย มีเดชสูงสุด
 • ถิรวัสส์ อ่านว่า ถิ-ระ-วัด ความหมาย ความมั่นคงอันยาวนาน
 • ทาวัต อ่านว่า ทา-วัด ความหมาย มั่งคั่ง


 • ทิทยุ อ่านว่า ทิด-ทะ-ยุ ความหมาย ท้องฟ้า สวรรค์
 • ทินโชติ อ่านว่า ทิน-นะ-โชด ความหมาย แสงอาทิตย์
 • ทินพันธุ์ อ่านว่า ทิน-นะ-พัน ความหมาย พระอาทิตย์
 • เทพทัต อ่านว่า เทพ-พะ-ทัด ความหมาย ผู้ที่เทวดาประทานมา
 • ธชรัฐ อ่านว่า ทะ-ชะ-รัด ความหมาย เครื่องหมายบอกลักษณะประเทศ
 • ธนดล อ่านว่า ทะ-นะ-ดน ความหมาย บันดาลทรัพย์
 • ธนเดช อ่านว่า ทะ-นะ-เดด ความหมาย มีทรัพย์เป็นอำนาจ
 • ธนบูลย์ อ่านว่า ทะ-นะ-บูน ความหมาย เต็มไปด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก
 • ธนพล อ่านว่า ทะ-นะ-พน ความหมาย มีกำลังเป็นทรัพย์
 • ธนภูมิ อ่านว่า ทะ-นะ-พูม ความหมาย พื้นที่แห่งทรัพย์


 • ธนัช อ่านว่า ทะ-นัด ควาหมาย เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย
 • ธนัท อ่านว่า ทะ-นัด ความหมาย ผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย
 • ธนาฒย์ อ่านว่า ทะ-นาด ความหมาย ผู้ร่ำรวย
 • ธนิน อ่านว่า ทะ-นิน ความหมาย มีทรัพย์ร่ำรวย
 • ธเนษฐ อ่านว่า ทะ-เนด ความหมาย ร่ำรวยสุด
 • ธรรศ อ่านว่า ทัด ความหมาย ความกล้าหาญ ความอหังการ
 • ธราธิป อ่านว่า ทะ-รา-ทิบ ความหมาย พระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
 • ธัชธรรม์ อ่านว่า ทัด-ชะ-ทัน ความหมาย ธงของคุณความดี
 • ธัญพิสิษฐ์ อ่านว่า ทัน-พิ-สิด ความหมาย โชคดีเป็นพิเศษ
 • ธาตรี อ่านว่า ทา-ตรี ความหมาย แผ่นดิน


 • ธารณ์ อ่านว่า ทาน ความหมาย ทรงไว้ ค้ำจุนหรือดำรงไว้
 • ธิติฏฐ์ อ่านว่า ทิ-ติด ความหมาย ผู้ดำรงอยู่ในความเพียร ความรู้
 • ธีทัต อ่านว่า ที-ทัด ความหมาย ให้ปัญญา
 • ธีรพิชญ์ อ่านว่า ที-ระ-พิด ความหมาย นักปราชญ์
 • ธีรัตม์ อ่านว่า ที-รัด ความหมาย ผู้ฉลาดที่สุด
 • เธียรวิชญ์ อ่านว่า เทียน-ระ-วิด ความหมาย นักปราชญ์
 • นภวัต อ่านว่า นบ-พะ-วัด ความหมาย เยาว์วัย ลม
 • นภัทร อ่านว่า นะ-พัด ความหมาย มีความรู้เป็นศิริมงคล
 • นภาเดช อ่านว่า นะ-พา-เดด ความหมาย อำนาจฟ้า
 • นรเศรษฐ์ อ่านว่า นอ-ระ-เสด ความหมาย ผู้มีความมั่งคั่ง


 • นราธิป อ่านว่า นะ-รา-ทิบ ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน
 • นฤเบศร์ อ่านว่า นะ-รึ-เบด ความหมาย ยอดชาย, เป็นใหญ่เหนือผู้ปกครอง
 • นัทธ์พิรดา อ่านว่า นัด-พิ-ระ-ดา ความหมาย ผูกพันกับความกล้าหาญ และความสุข
 • นัธทวัฒน์ อ่านว่า นัด-ทะ-วัด ความหมาย มีความเจริญเป็นที่มั่นคง
 • นิธิป อ่านว่า นิ-ทิบ ความหมาย รักษาขุมทรัพย์
 • นิธิศ อ่านว่า นิ-ทิด ความหมาย เจ้าแห่งขุมทรัพย์
 • นิพิฐพนธ์ อ่านว่า นิ-พิด-พน ความหมาย มีความผูกพันมั่นคง
 • นิพิฑย์ อ่านว่า นิ-พิด ความหมาย กอดคอ
 • ปภาณ อ่านว่า ปะ-พาน ความหมาย พูดเก่ง
 • ปภาวิน อ่านว่า ปะ-พา-วิน ความหมาย ผู้มีเดช มีอำนาจ


 • ปภินวิช อ่านว่า ปะ-พิน-วิด ความหมาย มีความรู้แตกฉาน
 • ประดิพัทธ์ อ่านว่า ประ-ดิ-พัด ความหมาย เสน่หา
 • ปรัณ อ่านว่า ปรัน ความหมาย เต็ม บริบูรณ์ พึงพอใจ
 • ปรัตถ์ อ่านว่า ปะ-รัด ความหมาย ประโยชน์เพื่อผู้อื่น ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม
 • ปรีดิท อ่านว่า ปรี-ดิด ความหมาย เป็นที่รัก ให้ความเพลิดเพลินยินดี
 • ปวริศ อ่านว่า ปะ-วะ-ริด ความหมาย ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
 • ปัญจพล อ่านว่า ปัน-จะ-พน ความหมาย มีพลังห้าอย่าง
 • ปัณณวิชญ์ อ่านว่า ปัน-นะ-วิด ความหมาย ผู้รู้หนังสือ มีความรู้ในเรื่องหนังสือ
 • พชร อ่านว่า พด-ชะ-ระ ความหมาย เพชร
 • พนินห์ อ่านว่า พะ-นิน ความหมาย เมฆ ต้มโสม


 • พรรษิษฐ์ อ่านว่า พัน-สิด ความหมาย สูงสุด ใหญ่ยิ่งที่สุด
 • พีรเจษฎ์ อ่านว่า พี-ระ-เจด ความหมาย ผู้กล้าและเป็นใหญ่
 • พีรภาส อ่านว่า พี-ระ-พาด ความหมาย นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง
 • พีรวัส อ่านว่า พี-ระ-วัด ความหมาย อำนาจของวีรบุรุษ
 • ภวินท์ อ่านว่า พะ-วิน ความหมาย เจ้าแห่งภพ เป็นใหญ่ในโลก
 • ภวิศ อ่านว่า พะ-วิด ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในโลก
 • ภัณนวรจน์ อ่านว่า พัน-นะ-วะ-รด ความหมาย รุ่งเรืองด้วยคำพูดใหม่ ๆ
 • ภาณิน อ่านว่า พา-นิน ความหมาย ผู้พูดเก่ง นักพูด
 • ภูดิทภัทร อ่านว่า พู-ดิด-พัด ความหมาย สูงส่งเจริญดีงาม
 • ภูดิศ อ่านว่า พู-ดิด ความหมาย เจ้าแห่งความเจริญ


 • เรวัต อ่านว่า เร-วัด ความหมาย มีทรัพย์
 • เวชพิสิฐ อ่านว่า เวด-พิ-สิด ความหมาย หมอผู้ประเสริฐสุด มีความรู้ประเสริฐสุด
 • เวทรรถ อ่านว่า เว-ทัด ความหมาย ความรู้จริง
 • เวธน์ อ่านว่า เวด ความหมาย ปัญญาเฉียบแหลม
 • เวธัส อ่านว่า เว-ทัด ความหมาย ทรงคุณ
 • สรวิชญ์ อ่านว่า สอ-ระ-วิด ความหมาย มีความรู้และแกล้วกล้า 
 • โอชวิน อ่านว่า โอ-ชะ-วิน ความหมาย เรืองอำนาจ
 • ไอศูรย์ อ่านว่า ไอ-สูน ความหมาย อำนาจ ความเป็นใหญ่

รวมชื่อมงคล ผู้หญิง เกิดวันอังคาร พร้อมคำอ่าน และความหมาย

 • จรรยาภรณ์ อ่านว่า จัน - ยา - พอน ความหมาย เครื่องประดับที่สวยงาม
 • จริยา อ่านว่า จะ - ริ - ยา ความหมาย กริยาเพียบพร้อม กริยาดี มารยาทดี
 • จริยาพร อ่านว่า จะ-ริ-ยา-พอน ความหมาย ความประพฤติดี
 • จริยาวดี อ่านว่า จะ-ริ-ยา-วะ-ดี ความหมาย หญิงผู้มีความประพฤติดี
 • จันทราภา อ่านว่า จัน - ทรา - พา ความหมาย แสงจันทร์
 • จารวี อ่านว่า จา - ระ - วี ความหมาย ผู้งดงาม
 • จารุจันทร์ อ่านว่า จา - รุ - จัน ความหมาย พระจันทร์งาม งามสง่าน่ารักดั่งพระจันทร์
 • จารุณี อ่านว่า จา - รุ - นี ความหมาย สาวรุ่นที่มีความน่ารัก
 • จารุนันท์ อ่านว่า จา - รุ - นัน ความหมาย ผู้ยินดีในความงาม ผู้ยินดีในสิ่งที่น่ารัก
 • จารุนิภา อ่านว่า จา - รุ - นิ - พา ความหมาย ดุจทอง


 • จิณห์วรา อ่านว่า จิน - วะ - รา ความหมาย มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อันประเสริฐ
 • จิณัฐตา อ่านว่า จิ - นัด - ตา ความหมาย ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา
 • จิดาภา อ่านว่า จิ - ดา - พา ความหมาย รัศมีอันสะสมไว้แล้ว รุ่งเรืองมาก
 • จิตรวรรณ อ่านว่า จิด - ตะ - วัน ความหมาย ผู้มีผิวพรรณงดงาม
 • จินดารัตน์ อ่านว่า จิน - ดา - รัด ความหมาย มีความคิดที่วิเศษเป็นเลิศ
 • จินต์จุฑา อ่านว่า จิน-จุ-ทา ความหมาย มีความคิดเด่น มีความคิดเป็นเลิศ
 • จิรปรียา อ่านว่า จิ - ระ - ปรี - ยา ความหมาย ผู้เป็นที่รักตลอดกาล
 • จีรณา อ่านว่า จี - ระ - นา ความหมาย ประพฤติแล้ว ผู้คงแก่เรียน
 • ฉันทนิษฐ์ อ่านว่า ฉัน - ทะ - นิด ความหมาย ความรู้อันน่าพึงพอใจ
 • ชญานิศ อ่านว่า ชะ - ยา - นิด ความหมาย เจ้าแห่งความรู้ ยอดผู้รู้


 • ชญานี อ่านว่า ชะ - ยา - นี ความหมาย ผู้มีความรู้
 • ชญาภา อ่านว่า ชะ - ยา - พา ความหมาย ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
 • ชฎารัตน์ อ่านว่า ชะ-ดา-รัด ความหมาย มงกุฎแก้ว
 • ชนม์นิภา อ่านว่า ชน - นิ - พา ความหมาย รักปานชีวิต
 • ชนรดี อ่านว่า ชน - ระ - ดี ความหมาย เป็นที่รักแห่งปวงชน
 • ชนัญชิดา อ่านว่า ชะ - นัน - ธิ - ดา ความหมาย ผู้ชนะคนอื่น
 • ชนิดาภา อ่านว่า ชะ - นิ - ดา - พา ความหมาย ให้เกิดรัศมี
 • ชนิศา อ่านว่า ชะ-นิ-สา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
 • ชนิสรา อ่านว่า ชะ - นิด - ระ - สา ความหมาย เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เจ้าแห่งคน
 • ชยานี อ่านว่า ทะ - ยา - นี ความหมาย ผู้มีปัญญา ผู้มีความคิด


 • ชรินทร์ทิพย์ อ่านว่า ชะ - ริน - ทิบ ความหมาย วิเศษ
 • ชัชชญา อ่านว่า ชัด - ชะ - ยา ความหมาย รู้รวดเร็ว รอบรู้
 • ชัญญานุช อ่านว่า ชัน - ยา - นุด ความหมาย หญิงสาวผู้ประเสริฐ
 • ชามา อ่านว่า ชา - มา ความหมาย ลูกสาว
 • ชิษณุชา อ่านว่า ชิด - สะ - นุ - ชา ความหมาย เกิดจากผู้ชนะ
 • ชุติมณฑน์ อ่านว่า ชุ-ติ-มน ความหมาย มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ
 • ญาณัฐ อ่านว่า ยา - นัด ความหมาย เกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์
 • ญาณิดา อ่านว่า ยา-นิ-ดา ความหมาย มีความรู้
 • ญาณิน อ่านว่า ยา-นิน ความหมาย ผู้มีความรู้
 • ญาดา อ่านว่า ยา-ดา ความหมาย ผู้รู้ นักปราชญ์


 • ญาตา อ่านว่า ยา - ตา ความหมาย เป็นที่รู้จักกันดี
 • ฐปนีย์ อ่านว่า ถะ-ปะ-นี ความหมาย ผู้มีความตั้งมั่น
 • ฐานิฏฐ์ อ่านว่า ถา - นิด ความหมาย เป็นที่น่าพอใจ
 • ฐานิตา อ่านว่า ถา - นิ - ตา ความหมาย ผู้มีฐานะ
 • ฐาปานีย์ อ่านว่า ถา - ปา - นี ความหมาย ผู้มีความมั่นคง
 • ฐิตาภา อ่านว่า ถิ - ตา - พา ความหมาย มีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน
 • ฐิตารีย์ อ่านว่า ถิ - ตา - รี ความหมาย มั่นคงและประเสริฐ
 • ฐิติภา อ่านว่า ถิ-ติ-พา ความหมาย แสงสว่าง
 • ฐิติรัตน์ อ่านว่า ถิ - ติ - รัด ความหมาย ชีวิตที่ประเสริฐ
 • ฑิตยา อ่านว่า ดิด - ตะ - ยา ความหมาย เก่งดังนักปราชญ์
 • ณยฎา อ่านว่า นะ - ยะ - ดา ความหมาย พื้นพิภพและมหาสมุทร


 • ณัจยา อ่านว่า นัด - จะ - ยา ความหมาย การสะสมความรู้
 • ณัฏฐนันท์ อ่านว่า นัด - ถะ - นัน ความหมาย เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
 • ณัฏฐวี อ่านว่า นัด - ถะ - วี ความหมาย ผู้มีความฉลาด
 • ณัฐธยาน์ อ่านว่า นัด - ทะ - ยา ความหมาย การเพ่งพินิจของนักปราชญ์
 • ณัฐพัชร์ อ่านว่า นัด - ถะ - พัด ความหมาย มีความรู้ดุจเพชร
 • ณัฐรินีย์ อ่านว่า นัด - ถะ - ริ - นี ความหมาย ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ
 • ณัฐวศา อ่านว่า นัด - วะ - สา ความหมาย หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
 • ณัฐสินี อ่านว่า นัด - ถะ - สิ - นี ความหมาย หญิงผู้ฉลาด
 • ณัฐสุดา อ่านว่า นัด-ถะ-สุ-ดา ความหมาย สาวนักปราชญ์
 • ณัฐิดา อ่านว่า นัด - ทิ - ดา ความหมาย ธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด


 • ณิชานาฎ อ่านว่า นิ - ชา - นาด ความหมาย หญิงสาวผู้บริสุทธิ์
 • ณิศวรา อ่านว่า นิด - สะ - วะ - รา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในทางความรู้คือนักปราชญ์
 • เณศรา อ่านว่า เนด - สะ - รา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในทางความรู้คือนักปราชญ์
 • ดนิตา อ่านว่า ดะ - นิ - ตา ความหมาย ผู้สำเร็จผลสมบูรณ์
 • ดนุลดา อ่านว่า ดะ - นุ - ละ - ดา ความหมาย เอวบางร่างเล็ก
 • ดรัลพร อ่านว่า ดะ-รัน-พอน ความหมาย ทับทิมอันประเสริฐ
 • ดารินทร์ อ่านว่า ดา-ริน ความหมาย ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา
 • ติณณา อ่านว่า ติน-นา ความหมาย ผู้ข้ามพ้นความทุกข์
 • ตุลยดา อ่านว่า ตุน-ยะ-ดา ความหมาย ความเสมอภาค
 • เตชินี อ่านว่า เต - ชิ - นี ความหมาย ผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง


 • ทยาตา อ่านว่า ทะ - ยา - ตา ความหมาย กรุณา
 • ทยิดา อ่านว่า ทะ - ยิ - ดา ความหมาย เป็นที่รัก เป็นที่กรุณา
 • ทัตพิชา อ่านว่า ทัด-พิ-ชา ความหมาย ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ ผู้ได้รับความรู้
 • ธนิดา อ่านว่า ทะ - นิ - ดา ความหมาย หนักแน่น
 • ธยาดา อ่านว่า ทะ - ยา - ดา ความหมาย คิดถึง คิดคำนึง
 • ธวัลยา อ่านว่า ทะ-วัน-ยา ความหมาย บริสุทธิ์
 • ธัญญาภรณ์ อ่านว่า ทัน - ยา - พอน ความหมาย เครื่องประดับนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล
 • ธัญรดี อ่านว่า ทัน - ระ - ดี ความหมาย มีความยินดีในสิริมงคล
 • ธัญสิริ อ่านว่า ทัน-ยะ-สิ-หริ ความหมาย โชคดีและเป็นมิ่งขวัญ
 • ธาพิดา อ่านว่า ทา - พิ - ดา ความหมาย สะอาด บริสุทธิ์แล้ว


 • ธินิดา อ่านว่า ทิ - นิ - ดา ความหมาย หญิงผู้มั่นคง
 • ธิษตยา อ่านว่า ทิด - ตะ - ยา ความหมาย รู้ด้วยใจ
 • ธีรตา อ่านว่า ที - ระ - ตา ความหมาย ยินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
 • ธีรยา อ่านว่า ที - ระ - ยา ความหมาย ความฉลาด
 • นพรดา อ่านว่า นบ - พะ - ระ - ดา ความหมาย ผู้ยินดีในสิ่งใหม่ๆ มีความรุ่งเรืองเสมอ
 • นภาลัย อ่านว่า นะ-พา-ลัย ความหมาย ฟากฟ้า
 • นรมน อ่านว่า นอ - ระ - มน ความหมาย เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน
 • นรียา อ่านว่า นะ-รี-ยา ความหมาย สตรี
 • นรีรัตน์ อ่านว่า นะ - รี - รัด ความหมาย นางผู้ประเสริฐ
 • นวินดา อ่านว่า พู-บะ-ดิน ความหมาย ความใหม่ ความสดชื่น 


 • นวิยา อ่านว่า นะ - วิ - ยา ความหมาย สาวเสมอ สดชื่นเสมอ
 • นวีนา อ่านว่า นะ - วี - นา ความหมาย ใหม่ เยาว์วัย
 • นัทธมน อ่านว่า นัด - ทะ - มน ความหมาย มีใจผูกพัน
 • นัทธ์หทัย อ่านว่า นัด - หะ - ไท ความหมาย ใจอันผูกพันไว้
 • นันท์นพิน อ่านว่า นัน - ทะ - พิน ความหมาย ผู้มีความสุขใหม่ๆ มีความสุขเสมอ
 • นันท์นภัส อ่านว่า นัน - นะ - พัด ความหมาย มีความสุขดุจสวรรค์
 • นันท์ลินี อ่านว่า นัน - ลิ - นี ความหมาย หญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข
 • นาฏยา อ่านว่า นาด - ตะ - ยา ความหมาย สาวงาม
 • นิชานาถ อ่านว่า นิ - ชา - นาด ความหมาย มีที่พึ่งเป็นของตนเอง
 • นิชาภา อ่านว่า นิ - ชา - พา ความหมาย มีรัศมีเฉพาะตน รุ่งเรืองนาน


 • นิดานุช อ่านว่า นิ - ดา - นุด ความหมาย หญิงสาวผู้ได้รับการอบรม
 • นิพิษฐา อ่านว่า นิ-พิด-ถา ความหมาย ผู้ดำรงมั่น มั่นคง
 • นิรณา อ่านว่า นิ - ระ - นา ความหมาย ร่าเริง ยินดี
 • นิรดา อ่านว่า นิ - ระ - ดา ความหมาย เป็นที่ยินดี
 • นิรัชพร อ่านว่า นิ-รัด-ชะ-พอน ความหมาย บริสุทธิ์และประเสริฐ
 • นิศารัตน์ อ่านว่า นิ-สา-รัด ความหมาย พระจันทร์
 • นิษฐเนตร์ อ่านว่า นิด - ถะ - เนด ความหมาย ที่พึ่งอันมั่นคง
 • นิษฐา อ่านว่า นิด - ถา ความหมาย สำเร็จ สมบูรณ์
 • นุชวรา อ่านว่า นุด - วะ - รา ความหมาย หญิงสาวผู้ประเสริฐ
 • นุตประวีณ์ อ่านว่า นุด - ประ - วี ความหมาย นักปราชญ์ผู้ได้รับคำชมเชย


 • บุญญาพร อ่านว่า บุน-ยา-พอน ความหมาย มีบุญเป็นพร
 • บุญญิสา อ่านว่า บุน - ยิ - สา ความหมาย ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
 • บุณยนุช อ่านว่า บุน - ยะ - นุด ความหมาย สาวผู้มีวาสนา
 • เบญญาภา อ่านว่า เบน - ยา - พา ความหมาย รุ่งเรืองด้วยปัญญา
 • ปณิตา อ่านว่า ปะ - นิ - ตา ความหมาย ได้รับการสรรเสริญ ประณีต
 • ปทิตตา อ่านว่า ปะ-ทิด-ดา ความหมาย รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
 • ปนิตา อ่านว่า ปะ - นิ - ตา ความหมาย ยกย่อง สรรเสริญ
 • ปภาดา อ่านว่า ปะ - พา - ดา ความหมาย รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
 • ประติภา อ่านว่า ประ - ติ - พา ความหมาย แสงสว่างแห่งความรู้
 • ปรียาดา อ่านว่า ปรี - ยา - ดา ความหมาย ความเป็นที่รัก


 • ปรียาวดี อ่านว่า ปรี - ยา - วะ - ดี ความหมาย หญิงอันเป็นที่รัก
 • ปวริศา อ่านว่า ปะ - วะ - ริ - สา ความหมาย ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
 • ปัณยตา อ่านว่า ปัน - ยะ - ตา ความหมาย ควรแก่การสรรเสริญ
 • ปัทมนิภา อ่านว่า ปัด - ทะ - มะ - นิ - พา ความหมาย เปรียบได้ดังดอกบัว
 • ปาณิสรา อ่านว่า ปา - นิ - สะ - รา ความหมาย เจ้าแห่งชีวิต
 • ปารณีย์ อ่านว่า ปา - ระ - นี ความหมาย ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำให้สำเร็จ
 • ปาลิดา อ่านว่า ปา - ลิ - ดา ความหมาย ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา
 • ปิยธิดา อ่านว่า ปิ - ยะ - ทิ - ดา ความหมาย ลูกสาวที่น่ารัก
 • ปุญญิศา อ่านว่า ปุน - ยิ - สา ความหมาย ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
 • ปุณยนุช อ่านว่า ปุน - ยะ - นุด ความหมาย สาวผู้มีโชควาสนา


 • ปุณยวีร์ อ่านว่า ปุน - ยะ - วี ความหมาย ผู้ประเสริฐและกล้าหาญ
 • เปรมยุดา อ่านว่า เปรม - ยุ - ดา ความหมาย ผู้ประกอบด้วยความรัก
 • เปรมา อ่านว่า เปร - มา ความหมาย รัก ชื่อพระอาทิตย์
 • ไปรยา อ่านว่า ไปร - ยา ความหมาย ผู้เป็นที่รัก
 • พนิดา อ่านว่า พะ - นิ - ดา ความหมาย หญิงสาว
 • พรรวินท์ อ่านว่า พอน - ระ - วิน ความหมาย ประเสริฐเหมือนดอกบัว
 • แพรววนิด อ่านว่า แพรว - วะ - นิด ความหมาย งามเป็นที่รัก งามน่ารัก
 • ภัทรวรรณ อ่านว่า พัด-ทระ-วัน ความหมาย มีผิวพรรณดีงาม
 • เมธินี อ่านว่า เม - ทิ - นี ความหมาย ปราชญ์สตรี
 • โยษิตา อ่านว่า โย - ษิ - ตา ความหมาย สตรี
 • โรศนี อ่านว่า โรด - สะ - นี ความหมาย แสงสว่าง ความสว่างสุกใส
 • วรณัน อ่านว่า วอ-ระ-นัน ความหมาย การสรรเสริญ การพรรณนา
 • หทัยรัตน์ อ่านว่า หะ-ไท-รัด ความหมาย แก้วใจ

 

คลิกดู ชื่อมงคลตามวันเกิด วันอื่นๆ

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล