รีเซต

ชื่อมงคล ผู้หญิงและผู้ชาย เกิดวันเสาร์ ตั้งชื่อตามวันเกิดแบบไหนให้มงคล

 • 16 พฤศจิกายน 2565
 • 101,870

     การตั้งชื่อตามวันเกิด สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ หากตั้งต้นด้วย ชื่อมงคล ที่มีความหมายดี ก็จะช่วยสร้างความมงคลให้กับชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อลูกตามวันเกิดเพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดี หรือการเปลี่ยนชื่อเพื่อเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตที่ติดขัดให้ดีขึ้นก็ตาม หลังจากที่ทราบหลักการตั้งชื่อของผู้ที่เกิดในแต่ละวันแล้ว มาดูกันต่อค่ะว่าชื่อที่เป็นมงคล และความหมายดีๆ ของผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นอะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการตั้งชื่อค่ะ

 

หลักการตั้งชื่อ สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย

การตั้งชื่อให้ไล่วรรคทางขวาเสมอ แต่ห้ามใช้กาลกิณีโดยเด็ดขาด

บริวาร > อายุ > เดช > ศรี > มูละ > อุตสาหะ > มนตรี > กาลกิณี

 • ผู้ชาย ให้ใช้อักษรในวรรค เดช นำหน้า หรือตามหลัง
 • ผู้หญิง ให้ใช้อักษรในวรรค ศรี นำหน้า  หรือตามหลัง


อักขระมงคล - กาลกิณี ของผู้ที่เกิดวันเสาร์


หลักการตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ผู้ที่เกิดวันเสาร์

ควรดูตัวอักษรหรืออักขระที่เป็นมงคล และเว้นตัวที่เป็นกาลกิณี ดังต่อไปนี้

 • บริวาร  ด ต ถ ท ธ น
 • อายุ  บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • เดช   ย ร ล ว
 • ศรี  ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • มูละ  ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • อุตสาหะ ก ข ค ฆ ง
 • มนตรี  จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • กาลกิณี  ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

รวมชื่อมงคล ผู้ชาย ของผู้เกิด วันเสาร์ และความหมาย

 • กนต์ธร อ่านว่า กน-ทอน ความหมาย ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก
 • กรชวัล อ่านว่า กอน-ชะ-วัน ความหมาย รุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง
 • กรทักษ์ อ่านว่า กอ-ระ-ทัก ความหมาย ถนัดมือ ทำการคล่องแคล่ว
 • กรวิชญ์ อ่านว่า กอ-ระ-วิด ความหมาย ความรุ่งเรืองของปราชญ์
 • กรวีร์ อ่านว่า กอ-ระ-วี ความหมาย กล้าหาญในการทำงาน
 • กฤดาการ อ่านว่า กริ-ดา-กาน ความหมาย บารมีอันยิ่งที่ได้ทำไว้
 • กฤตชัย อ่านว่า กริด-ไช ความหมาย กระทำชนะแล้ว
 • กฤตนัน อ่านว่า กริด-ตะ-นัน ความหมาย ผู้มีประสบการณ์อันยิ่งใหญ่
 • กฤตนัย อ่านว่า กริด-ตะ-ไน ความหมาย ผู้มีนโยบายดี มีวิธีแนะนำดี
 • กฤตพร อ่านว่า กิต-ตะ-พอน ความหมาย ผู้สร้างพรมีความประเสริฐ


 • กฤตภาส อ่านว่า กริด-ตะ-พาด ความหมาย สร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง
 • กฤตเมธ อ่านว่า กริด-ตะ-เมด ความหมาย สร้างปัญญา มีปัญญา
 • กฤตานนท์ อ่านว่า กริ-ตา-นน ความหมาย ผู้ชำนาญยิ่ง
 • กฤติเดช อ่านว่า กริด-ติ-เดด ความหมาย ผู้มีอำนาจและมีความสร้างสรรค์
 • กวิน อ่านว่า กะ-วิน ความหมาย ดี
 • กันต์ธีร์ อ่านว่า กัน-ที ความหมาย นักปราชญ์ผู้น่ารัก
 • กันตพิชญ์ อ่านว่า กัน-ตะ-พิด ความหมาย ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
 • กันตวิชญ์ อ่านว่า กัน-ตะ-วิด ความหมาย ผู้มีความรู้เป็นที่น่าพอใจ
 • กันติทัต อ่านว่า กัน-ติ-ทัด ความหมาย ผู้ให้ความรัก ผู้ให้ความพอใจ
 • กันตินันท์ อ่านว่า กัน-ติ-นัน ความหมาย ยินดีในความรัก


 • การิน อ่านว่า กา-ริน ความหมาย ผู้สร้าง ผู้กระทำ
 • กิตติ อ่านว่า กิด-ติ คำเล่าลือ ความหมาย คำสรรเสริญ
 • กิตติธร อ่านว่า กิด-ติ-ทอน ความหมาย ทรงเกียรติ
 • เกียรติภูมิ อ่านว่า เกียด-พูม ความหมาย เกียรติเพราะความนิยม
 • เขมทัต อ่านว่า เข-มะ-ทัด ความหมาย ผู้ให้ความเกษม
 • เขมวันต์ อ่านว่า เขม-มะ-วัน ความหมาย ที่แห่งความเกษม เจริญรุ่งเรือง
 • เขมินทร์ อ่านว่า เข-มิน ความหมาย มีความเกษมอันยิ่งใหญ่
 • คิรากร อ่านว่า คิ-รา-กอน ความหมาย กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี
 • คีรี อ่านว่า คี-รี ความหมาย ภูเขา
 • เครือวัลย์ อ่านว่า เครือ-วัน ความหมาย เถาวัลย์ สืบสายเจริญอุดมสมบรูณ์


 • จตุภัทร อ่านว่า จะ-ตุ-พัด ความหมาย เจริญด้วยธรรม 4 อย่าง
 • จักรินทร์ อ่านว่า จัก-กริน ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้น
 • จารุกิตติ์ อ่านว่า จา-รุ-กิด ความหมาย มีชื่อเสียงดีงาม
 • จิรกร อ่านว่า จิ-ระ-กอน ความหมาย กระทำตลอดกาลนาน
 • จิรกฤต อ่านว่า จิ-ระ-กิด ความหมาย ผู้สืบทอด
 • จิรทีปต์ อ่านว่า จิ-ระ-ทีบ ความหมาย รุ่งเรืองตลอดกาลนาน
 • จิรเมธ อ่านว่า จิ-ระ-เมด ความหมาย มีความรู้ตลอดกาลนาน มีความฉลาดนาน
 • จิรวิน อ่านว่า จิ-ระ-วิน ความหมาย ผู้มีอายุยืนยาว
 • จิระเดช อ่านว่า จิ-ระ-เดด ความหมาย มีอำนาจตลอดกาล
 • จิระนันท์ อ่านว่า จิ-ระ-นัน ความหมาย ผู้มีความเพลิดเพลินยินดีตลอดกาลนาน


 • จิรายุ อ่านว่า จิ-รา-ยุ ความหมาย มีอายุยืน
 • เจตนิพัทธ์ อ่านว่า เจด-นิ-พัด ความหมาย มีความคิดมั่นคง
 • ชญานนท์ อ่านว่า ชะ-ยา-นน ความหมาย ยินดีในความรู้
 • ชนกันต์ อ่านว่า ชะ-นะ-กัน ความหมาย เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
 • ชนนน อ่านว่า ชะ-นะ-นน ความหมาย การสืบเชื้อสาย
 • ชนวีร์ อ่านว่า ชะ-นะ-วี ความหมาย ชนผู้กล้าหาญ วีรชนของคนทั้งหลาย
 • ชนินทร์ อ่านว่า ชะ-นิน ความหมาย เป็นใหญ่ในหมู่ชน
 • ชยทัต อ่านว่า ชะ-ยะ-ทัด ความหมาย ให้ชัยชนะ
 • ชยพล อ่านว่า ชะ-ยะ-พน ความหมาย มีพลังคือชัยชนะ
 • ชยพัทธ์ อ่านว่า ชะ-ยะ-พัด ความหมาย เกี่ยวเนื่องกับความชนะ


 • ชยังกูร อ่านว่า ชะ-ยัง-กูน ความหมาย หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
 • ชลธร อ่านว่า ชน-ละ-ทอน ความหมาย ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ คือทะเล
 • ชวกร อ่านว่า ชะ-วะ-กอน ความหมาย ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์
 • ชวนากร อ่านว่า ชะ-วะ-นา-กอน ความหมาย ผู้มีความปราดเปรื่อง
 • ชวัล อ่านว่า ชะ-วัน ความหมาย ส่องแสง รุ่งเรือง
 • ชวิน อ่านว่า ชะ-วิน ความหมาย มีความไว มีเชาวน์ปัญญา ผู้ปราดเปรื่อง
 • ชวินทร์ อ่านว่า ชะ-วิน ความหมาย มีเชาวน์เป็นใหญ่
 • ชัชชัย อ่านว่า ชัด-ไช ความหมาย ชัยชนะของนักรบ
 • ชัยรัมภา อ่านว่า ชัย-รัม-พา ความหมาย ชัยชนะของนางฟ้า
 • ชัยวิชญ์ อ่านว่า ไช-ยะ-วิด ความหมาย ชัยชนะของนักปราชญ์


 • ชาคริต อ่านว่า ชา-คริด ความหมาย ผู้มีความเพียร
 • ชานนท์ อ่านว่า ชา-นน ความหมาย เพลิดเพลินยินดีในความรู้
 • ชิติพัทธ์ อ่านว่า ชิ-ติ-พัด ความหมาย เกี่ยวข้องกับชัยชนะ มีชัยชนะอันมั่นคง
 • ชินดนัย อ่านว่า ชิน-ดะ-ไน ความหมาย บุตรผู้ชนะ บุตรของพระชินะ พุทธบุตร
 • ชินารมย์ อ่านว่า ชิน-นา-รม ความหมาย ยินดีในพระชินเจ้า
 • ชีวันธร อ่านว่า ชิน-วัน-ทอน ความหมาย มีชีวิตทรงไว้ซึ่งชีวิต
 • ชุติเดช อ่านว่า ชุ-ติ-เดด ความหมาย มีเดชอันรุ่งเรือง
 • ชุติพนธ์ อ่านว่า ชุ-ติ-พน ความหมาย เกี่ยวพันกับความรุ่งเรือง มีความรุ่งเรืองมั่นคง
 • โชติมนต์ อ่านว่า โช-ติ-มน ความหมาย ประเสริฐในความรู้
 • ดนวัต อ่านว่า ดน-นะ-วัด ความหมาย ที่มีการแพร่ขยาย สืบสาย


 • ดนุเดช อ่านว่า ดะ-นุ-เดด ความหมาย มีเดชเป็นของตน
 • ตนุภัทร อ่านว่า ตะ-นุ-พัด ความหมาย ดีงามด้วยตนเอง
 • ตุลยากร อ่านว่า ตุน-ยา-กอน ความหมาย มีใจเที่ยงธรรม
 • เตชิต อ่านว่า เต-ชิด ความหมาย คมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม
 • เตชินท์ อ่านว่า เต-ชิน ความหมาย เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่
 • เตวิช อ่านว่า เต-วิด ความหมาย มีวิชาสามประการ มีความรู้พิเศษสามประการ
 • ถิรนัย อ่านว่า ถิ-ระ-ไน ความหมาย มีนโยบายมั่นคง
 • ถิรวัสส์ อ่านว่า ถิ-ระ-วัด ความหมาย ความมั่นคงอันยาวนาน
 • ถิรวิทย์ อ่านว่า ถิ-ระ-วิด ความหมาย มีความรู้มั่นคง
 • ทยากร อ่านว่า ทะ-ยา-กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา


 • ทวีรัชต์ อ่านว่า ทะ-วี-รัด ความหมาย สมบัติมาก
 • ทินกฤต อ่านว่า ทิน-นะ-กริด ความหมาย ทำกลางวัน พระอาทิตย์
 • ทินภัทร อ่านว่า ทิน-นะ-พัด ความหมาย วันที่เป็นสิริมงคล
 • ทิวัตถ์ อ่านว่า ทิ-วัด ความหมาย มีความสำเร็จเป็นเลิศ
 • ทีปกร อ่านว่า ที-ปะ-กอน ความหมาย ผู้สร้างประทีป ผู้ให้แสงสว่าง
 • ทีปรกร อ่านว่า ทีบ-ประ-กอน ความหมาย รัศมีที่ส่องแสงรุ่งโรจน์
 • ธนกฤต อ่านว่า ทะ-นะ-กริด ความหมาย การสร้างทรัพย์สมบัติ
 • ธนชาต อ่านว่า ทะ-นะ-ชาด ความหมาย เกิดแต่ทรัพย์
 • ธนเดช อ่านว่า ทะ-นะ-เดด ความหมาย มีทรัพย์เป็นอำนาจ
 • ธนทัต อ่านว่า ทะ-นะ-ทัด ความหมาย มีทรัพย์


 • ธนนันท์ อ่านว่า ทะ-นะ-นัน ความหมาย ยินดีในทรัพย์
 • ธนพนธ์ อ่านว่า ทะ-นะ-พน ความหมาย รวบรวมทรัพย์สิน
 • ธนภูมิ อ่านว่า ทะ-นะ-พูม ความหมาย พื้นที่แห่งทรัพย์
 • ธนวัต อ่านว่า ทะ-นะ-วัด ความหมาย มีทรัพย์
 • ธนวิชญ์ อ่านว่า ทะ-นะ-วิด ความหมาย มีความรู้เรื่องทรัพย์
 • ธนวินท์ อ่านว่า ทะ-นะ-วิน ความหมาย ได้ทรัพย์สิน มีทรัพย์
 • ธนัช อ่านว่า ทะ-นัด ความหมาย เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย
 • ธนัน อ่านว่า ทะ-นัน ความหมาย ผู้มีทรัพย์
 • ธนากร อ่านว่า ทะ-นา-กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งทรัพย์
 • ธนาตย์ อ่านว่า ทะ-นาด ความหมาย ร่ำรวย


 • ธนาธิป อ่านว่า ทะ-นา-ทิบ ความหมาย เจ้าแห่งทรัพย์
 • ธนิน อ่านว่า ทะ-นิน ความหมาย มีทรัพย์
 • ธราวุธ อ่านว่า ทะ-รา-วุด ความหมาย ทรงไว้ซึ่งอาวุธ
 • ธัญธร อ่านว่า ทัน-ยะ-ทอน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งโชคดี
 • ธาดา อ่านว่า ทา-ดา ความหมาย ผู้สร้าง
 • ธานินทร์ อ่านว่า ทา-นิน ความหมาย ผู้ครองแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในนคร
 • ธาม อ่านว่า ทาม ความหมาย ยศศักดิ์
 • ธารินทร์ อ่านว่า ทา-ริน ความหมาย เจ้าแห่งการสร้าง
 • ธาวิน อ่านว่า ทา-วิน ความหมาย ผู้บริสุทธิ์ วิ่ง ว่องไว
 • ธิติ อ่านว่า ทิ-ติ ความหมาย ความเพียร ความรู้ ความอดทน


 • ธิติกร อ่านว่า ทิ-ติ-กอน ความหมาย สร้างความเพียร ความดี และอดทน
 • ธีทัต อ่านว่า ที-ทัด ความหมาย ให้ปัญญา
 • ธีธัช อ่านว่า ที-ทัด ความหมาย มีปัญญาเป็นธงชัย
 • ธีรดนย์ อ่านว่า ที-ระ-ดน ความหมาย ลูกชายผู้เป็นปราชญ์
 • ธีรเดช อ่านว่า ที-ระ-เดด ความหมาย อำนาจของนักปราชญ์
 • ธีร์ธวัช อ่านว่า ที-ทะ-วัด ความหมาย นักปราชญ์ผู้เป็นดุจธงชัย
 • ธีรนพ อ่านว่า ที-ระ-นบ ความหมาย นักปราชญ์ผู้สดชื่น
 • ธีรไนย อ่านว่า ที-ระ-ไน ความหมาย ผู้ที่นักปราชญ์พึ่งแนะนำ
 • ธีรภัทร อ่านว่า ที-ระ-พัด ความหมาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
 • ธีรวัชร อ่านว่า ที-ระ-วัด ความหมาย เพชรของนักปราชญ์


 • ธีรัช อ่านว่า ที-รัด ความหมาย เกิดมาเพื่อเป็นนักปราชญ์
 • ธีราทร อ่านว่า ที-รา-ทอน ความหมาย เอื้อเฟื้อต่อนักปราชญ์
 • ธีริทธ์ อ่านว่า ที-ริด ความหมาย นักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ
 • ธีรุตน์ อ่านว่า ที-รุด ความหมาย นักปราชญ์ผู้สูงสุด
 • เธียรวิชญ์ อ่านว่า เทียน-ระ-วิด ความหมาย นักปราชญ์
 • นคินทร์ อ่านว่า นะ-คิน ความหมาย ผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขา
 • นทีบดี อ่านว่า นะ-ที-บอ-ดี ความหมาย เจ้าแห่งแม่น้ำ
 • นนท์ปวิธ อ่านว่า นน-ปะ-วิด ความหมาย ผู้สร้างความสุข ผู้สร้างความบันเทิง
 • นนทพัทธ์ อ่านว่า นน-ทะ-พัด ความหมาย ผูกพันด้วยความสุข
 • นนทรมย์ อ่านว่า นน-ทะ-รม ความหมาย มีความเพลิดเพลินยินดี


 • นพรุจ อ่านว่า นบ-พะ-รุด ความหมาย มีความรุ่งเรืองใหม่ๆ มีความรุ่งเรืองเสมอ
 • นพวิทย์ อ่านว่า นบ-พะ-วิด ความหมาย มีความรู้ใหม่เสมอ
 • นภวัต อ่านว่า นบ-พะ-วัด ความหมาย เยาว์วัย ลม
 • นภัทร อ่านว่า นะ-พัด ความหมาย มีความรู้เป็นศิริมงคล
 • นรธิป อ่านว่า นอ-ระ-ทิบ ความหมาย เป็นใหญ่ในหมู่คน
 • นรธีร์ อ่านว่า นอ-ระ-ที ความหมาย คนผู้เป็นนักปราชญ์
 • นรวิชญ์ อ่านว่า นอ-ระ-วิด ความหมาย คนที่เป็นปราชญ์
 • นรากร อ่านว่า นะ-รา-กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งคน
 • นราธิป อ่านว่า นะ-รา-ทิบ ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน
 • นราวิชญ์ อ่านว่า นะ-รา-วิด ความหมาย คนที่เป็นปราชญ์


 • นรินทร์พร อ่านว่า นะ-ริน-พอน ความหมาย พรของพระราชา
 • นวัช อ่านว่า นะ-วัด ความหมาย เกิดใหม่ ผู้เยาว์วัย
 • นวัต อ่านว่า นะ-วัด ความหมาย ความใหม่ ภาวะใหม่
 • นิทธนต์ อ่านว่า นิด-ทน ความหมาย ผู้กำจัดมลทิน ผู้ขจัดความชั่ว
 • นิทธันต์ อ่านว่า นิด-ทัน ความหมาย ผู้ขยัดมลทิน ขจัดความชั่ว
 • นิธาน อ่านว่า นิ-ทาน ความหมาย เก็บไว้ ตั้งมั่น
 • นิธิกร อ่านว่า นิ-ทิ-กอน ความหมาย ผู้สร้างขุมทรัพย์
 • นิรินธน์ อ่านว่า นิ-ริน ความหมาย ไม่มีกิเลศ
 • บวรรัช อ่านว่า บอ-วอน-รัด ความหมาย สมบัติอันประเสริฐ
 • บวรวิชญ์ อ่านว่า บอ-วอน-วิด ความหมาย ผู้ฉลาดล้ำเลิศ


 • บุรินทร์ อ่านว่า บุ-ริน ความหมาย เจ้าเมือง
 • บุลกิต อ่านว่า บุ-ละ-กิด ความหมาย มีความปลื้มใจ
 • ปทิต อ่านว่า ปะ-ทิด ความหมาย รุ่งเรืองแล้ว
 • ปธานิน อ่านว่า ปะ-ทา-นิน ความหมาย ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่
 • ปพนธนัย อ่านว่า ปะ-พน-ทะ-ไน ความหมาย แต่งความ วิธีประพันธ์
 • ปพนธีร์ อ่านว่า ปะ-พน-ที ความหมาย นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
 • ปพนวิช อ่านว่า ปะ-พน-วิด ความหมาย ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์
 • ปภาวิน อ่านว่า ปะ-พา-วิน ความหมาย ผู้มีเดช มีอำนาจ
 • ปภาวินท์ อ่านว่า ปะ-พา-วิน ความหมาย ได้รับแสงสว่าง
 • ปภินวิช อ่านว่า ปะ-พิน-วิด ความหมาย มีความรู้แตกฉาน


 • ปภินวิทย์ อ่านว่า ปะ-พิน-วิด ความหมาย มีความรู้แตกฉาน
 • ประวีร์ อ่านว่า ประ-วี ความหมาย ผู้กล้าหาญยิ่ง
 • ปรานต์ อ่านว่า ปราน ความหมาย ที่สุด
 • ปริชญ์ อ่านว่า ปริด ความหมาย ผู้รอบรู้
 • ปรินทร์ อ่านว่า ปะ-ริน ความหมาย เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
 • ปรินทร อ่านว่า ปะ-ริน-ทอน ความหมาย เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
 • ปวรุตม์ อ่านว่า ปะ-วะ-รุด ความหมาย ผู้ประเสริฐสุด
 • ปวิธ อ่านว่า ปะ-วิด ความหมาย ผู้สร้าง ผู้กำหนด
 • ปวินท์ อ่านว่า ปะ-วิน ความหมาย ได้รับ ประสบ
 • ปวีร์ อ่านว่า ปะ-วี ความหมาย ผู้กล้าหาญยิ่ง


 • ปิยพล อ่านว่า ปิ-ยะ-พน ความหมาย มีกำลังอันเป็นที่รัก
 • ปิยพัทธ์ อ่านว่า ปิ-ยะ-พัด ความหมาย เป็นที่รักที่ผูกพัน
 • ปีติกร อ่านว่า ปี-ติ-กอน ความหมาย ผู้สร้างความดี
 • ปีติภัทร อ่านว่า ปี-ติ-พัด ความหมาย ผู้เจริญด้วยปีติ
 • ปุริม อ่านว่า ปุ-ริม ความหมาย หัวหน้า เป็นใหญ่
 • ปุลวัชร อ่านว่า ปุ-ละ-วัด ความหมาย มีเพชรมาก
 • เปมทัต อ่านว่า เป-มะ-ทัด ความหมาย ผู้ให้ความรัก
 • พชร อ่านว่า พด-ชะ-ระ ความหมาย เพชร
 • พชรพล อ่านว่า พด-ชะ-ระ-พน ความหมาย มีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร
 • พฤทธิ์ อ่านว่า พะ-ริด ความหมาย ความเจริญ


 • พลวรรธน์ อ่านว่า พน-ละ-วัด ความหมาย ความเจริญด้วยอำนาจ
 • พลวัต อ่านว่า พน-ละ-วัด ความหมาย ผู้มีพลัง
 • พลอธิป อ่านว่า พน-อะ-ทิบ ความหมาย มีกำลังยิ่งใหญ่
 • พัทธ์ อ่านว่า พัด ความหมาย ผูกพัน ติดแน่น
 • พัทธดนย์ อ่านว่า พัด-ทะ-ดน ความหมาย บุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน
 • พิชญ์ อ่านว่า พิด ความหมาย นักปราชญ์
 • พิชญะ อ่านว่า พิด-ชะ-ยะ ความหมาย นักปราชญ์
 • พิชาน อ่านว่า พิ-ชาน ความหมาย ความรู้สึกตัว
 • พิธาน อ่านว่า พิ-ทาน ความหมาย กฎเกณฑ์ หลักการ วิธีการ พิธี การจัดการ
 • พิรัชย์ อ่านว่า พิ-รัด ความหมาย ชัยชนะของวีรบุรุษ


 • พิรัล อ่านว่า พิ-รัน ความหมาย หายาก งาม โปร่งบาง
 • พีรดนย์ อ่านว่า พี-ระ-ดน ความหมาย ผู้ชายผู้กล้าหาญ
 • พีรธัช อ่านว่า พี-ระ-ทัด ความหมาย ผู้เป็นธงชัยแห่งผู้กล้าหาญ
 • พีรพล อ่านว่า พี-ระ-พน ความหมาย มีพลังกล้าหาญ
 • พีรวิชญ์ อ่านว่า พี-ระ-วิด ความหมาย นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
 • พีรัช อ่านว่า พี-รัด ความหมาย ลูกชายของผู้กล้าหาญ หรือลูกของผู้กล้า
 • ภควัต อ่านว่า พะ-คะ-วัด ความหมาย ผู้มีโชค
 • ภคิน อ่านว่า พะ-คิน ความหมาย ผู้มีโชค มีสิริมงคล
 • ภพธร อ่านว่า พบ-ทอน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งความเจริญ ทรงภพ
 • ภวัต อ่านว่า พะ-วัด ความหมาย ผู้เจริญ


 • ภวินท์ อ่านว่า พะ-วิน ความหมาย เจ้าแห่งภพ เป็นใหญ่ในโลก
 • ภัคพล อ่านว่า พัก-คะ-พน ความหมาย มีโชคเป็นพลัง
 • ภากร อ่านว่า พา-กอน ความหมาย ผู้ทำแสงสว่าง พระอาทิตย์
 • ภาคิน อ่านว่า พา-คิน ความหมาย ผู้มีโชค มีกำไร
 • ภาธร อ่านว่า พา-ทอน ความหมาย ทรงไว้ซึ่งรัศมี รุ่งเรือง
 • ภานุกร อ่านว่า พา-นุ-กอน ความหมาย แสงอาทิตย์ แสงตะวัน
 • ภานุรุจ อ่านว่า พา-นุ-รุด ความหมาย รุ่งโรจน์ดุจดวงอาทิตย์
 • ภานุวัชร์ อ่านว่า พา-นุ-วัด ความหมาย พระอาทิตย์และเพชร
 • ภาวัต อ่านว่า พา-วัด ความหมาย มีแสงสว่าง มีความรุ่งเรือง
 • ภูริช อ่านว่า พู-ริด ความหมาย แผ่นดิน


 • ภูริช อ่านว่า พู-ริด ความหมาย แผ่นดิน
 • ภูรินท์ อ่านว่า พู-ริน ความหมาย เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
 • เมธัส อ่านว่า เม-ทัด ความหมาย ผู้มีปัญญา นักปราชญ์
 • โยธิน อ่านว่า โย-ทิน ความหมาย ผู้ชนะ
 • โยธิน อ่านว่า โย-ทิน ความหมาย ผู้ชนะ
 • รชานนท์ อ่านว่า ระ-ชา-นน ความหมาย ยินดีในทรัพย์สมบัติ
 • รวิพล อ่านว่า ระ-วิ-พน ความหมาย มีกำลังดุจพระอาทิตย์
 • รัชชานนท์ อ่านว่า รัด-ชา-นน ความหมาย ยินดีในสมบัติ ยินดีในความเป็นพระราชา
 • วชิรวิทย์ อ่านว่า วะ-ชิ-ระ-วิด ความหมาย มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
 • วรกันต์ อ่านว่า วอ-ระ-กัน ความหมาย ผู้ประเสริฐและน่ารัก


 • วรชิต อ่านว่า วอ-ระ-ชิด ความหมาย มีชัยชนะอันประเสริฐ
 • วรโชติ อ่านว่า วอ-ระ-โชด ความหมาย ผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ
 • วรดนัย อ่านว่า วอ-ระ-ดะ-ไน ความหมาย ผู้มีรูปโฉมอันสง่างาม
 • วรเมธ อ่านว่า วอ-ระ-เมด ความหมาย ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
 • วรัชญ์ อ่านว่า วะ-รัด ความหมาย ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
 • วริทธิ์ อ่านว่า วะ-ริด ความหมาย ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐ
 • วรินทร อ่านว่า วะ-ริน-ทอน ความหมาย ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
 • วรุตม์ อ่านว่า วะ-รุด ความหมาย ผู้ประเสริฐสุด
 • วโรตม์ อ่านว่า วะ-โรด ความหมาย ผู้ประเสริฐสุด
 • วัชรากร อ่านว่า วัด-ชะ-รา-กอน ความหมาย ขุมทรัพย์


 • วัชรินทร์ อ่านว่า วัด-ชะ-ริน ความหมาย เจ้าแห่งเพชร
 • วิชญะ อ่านว่า วิด-ชะ-ยะ ความหมาย นักปราชญ์
 • วิธวินท์ อ่านว่า วิด-ทะ-วิน ความหมาย ได้สิ่งแปลกๆ มีลาภเสมอ
 • วิพุช อ่านว่า วิ-พุด ความหมาย นักปราชญ์
 • วิรากร อ่านว่า วิ-รา-กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งผู้กล้าหาญ
 • วิวรรธน์ อ่านว่า วิ-วัด ความหมาย ความเจริญรุ่งเรือง
 • วีรากร อ่านว่า วี-รา-กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งผู้กล้าหาญ
 • อชิระ อ่านว่า อะ-ชิ-ระ ความหมาย ผู้ว่องไว คล่องแคล่ว
 • อดิรุจ อ่านว่า อะ-ดิ-รุด ความหมาย สง่างามยิ่ง
 • อดิศา อ่านว่า อะ-ดิ-สา ความหมาย ผู้ยิ่งใหญ่ 


 • อติกันต์ อ่านว่า อะ-ติ-กัน ความหมาย น่ารักยิ่ง
 • อติรุจ อ่านว่า อะ-ติ-รุด ความหมาย ผู้สง่างามยิ่ง
 • อติวิชญ์ อ่านว่า อะ-ติ-วิด ความหมาย นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีตระกูลสูง
 • อธิชนม์ อ่านว่า อะ-ทิ-ชน ความหมาย ชีวิตที่มีค่ามาก
 • อนวัช อ่านว่า อะ-นะ-วัด ความหมาย ผู้ไม่มีที่ติ ไม่มีข้อเสียหาย
 • อภิวรรธน์ อ่านว่า อะ-พิ-วัด ความหมาย มีความเจริญยิ่ง
 • อภิวิชญ์ อ่านว่า อะ-พิ-วิด ความหมาย ผู้รู้แจ้งอย่างยิ่ง ผู้ฉลาดอย่างยิ่ง
 • อริญชย์ อ่านว่า อะ-ริน ความหมาย ผู้ชนะศัตรู
 • อวัช อ่านว่า อะ-วัด ความหมาย ไม่มีโทษ ไม่มีที่ติ
 • อิงครัต อ่านว่า อิง-คะ-รัด ความหมาย ผู้ยินดีในความรู้


 • อิทธิกร อ่านว่า อิด-ทิ-กอน ความหมาย ผู้สร้างความสำเร็จ
 • อิทธิพัทธ์ อ่านว่า อิด-ทิ-พัด ความหมาย เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จ มีความสำเร็จมั่นคง
 • อินทัช อ่านว่า อิน-ทัด ความหมาย เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่
 • โอบนิธิ อ่านว่า โอบ-นิ-ทิ ความหมาย กอบเอาขุมทรัพย์ ร่ำรวย

 

รวมชื่อมงคล ผู้หญิง เกิดวันเสาร์ พร้อมคำอ่าน และความหมาย

 • กวิสรา อ่านวาา กะ-วิ-สะ-รา ความหมาย จอมกวี ยอดผู้ฉลาด
 • กัญญ์วรา อ่านว่า กัน-วะ-รา ความหมาย หญิงสาวผู้ประเสริฐ
 • กัญญาภัค อ่านว่า กัน-ยา-พัก ความหมาย หญิงสาวผู้มีศิริมงคล
 • กันย์สินี อานว่า กัน-สิ-นี ความหมาย สาวงามผู้ไร้โรค
 • กานต์รวี อ่านว่า กาน-ระ-วี ความหมาย พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งดงาม
 • เขมินทรา อ่านว่า เข-มิน-ทรา ความหมาย มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
 • คะนึงนิตย์ อ่านว่า คะ-นึง-นิด ความหมาย คิดทบทวนอยู่ตลอด คิดถึงอยู่ตลอด
 • จิรปรียา อ่านว่า จิ-ระ-ปรี-ยา ความหมาย ผู้เป็นที่รักตลอดกาล
 • จิรภิญญา อ่านว่า จิ-ระ-พิน-ยา ความหมาย ความรู้ยั่งยืน
 • ชญาภา อ่านว่า ชะ-ยา-พา ความหมาย ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ


 • ชนัญชิดา อ่านว่า ชะ-นัน-ธิ-ดา ความหมาย ผู้ชนะคนอื่น
 • ชนิศา อ่านว่า ชะ-นิ-สา ความหมาย ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
 • ชัชชญา อ่านว่า ชัด-ชะ-ยา ความหมาย รู้รวดเร็ว รอบรู้
 • ชาคริยา อ่านว่า ชา-คริ-ยา ความหมาย ความเพียร ความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
 • ชุติภา อ่านว่า ชุ-ติ-พา ความหมาย รัศมีรุ่งโรจน์
 • ญาตาวี อ่านว่า ยา-ตา-วี ความหมาย ผู้มีความรู้
 • ดนิตา อ่านว่า ดะ-นิ-ตา ความหมาย ผู้สำเร็จผลสมบูรณ์
 • ดมิสา อ่านว่า ดะ-มิ-สา ความหมาย เจ้าเหนือความมืด พระจันทร์
 • ธยาดา อ่านว่า ทะ-ยา-ดา ความหมาย คิดถึง คิดคำนึง
 • ธารินันท์ อ่านว่า ทา-ริ-นัน ความหมาย ความสดชื่นรื่นเริง


 • ธิษตยา อ่านว่า ทิด-ตะ-ยา ความหมาย รู้ด้วยใจ
 • ธีรตา อ่านว่า ที-ระ-ตา ความหมาย ยินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
 • นพิดา อ่านว่า นะ-พิ-ดา ความหมาย การสรรเสริญ
 • นรมน อ่านว่า นอ-ระ-มน ความหมาย เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน
 • นันท์นลิน อ่านว่า นัน-นะ-ลิน ความหมาย บัวงาม น่าเพลิดเพลินดุจดอกบัว
 • นารา อ่านว่า นา-รา ความหมาย รัศมีรุ่งเรือง
 • นุชวรา อ่านว่า นุด-วะ-รา ความหมาย หญิงสาวผู้ประเสริฐ
 • บงกชรัตน์ อ่านว่า บง-กต-รัต ความหมาย ดอกบัวแก้ว
 • บวรกานต์ อ่านว่า บะ-วอน-กาน ความหมาย ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
 • เบญจพร อ่านว่า เบน-จะ-พอน ความหมาย พร 5 ประการ


 • ปภาดา อ่านว่า ปะ-พา-ดา ความหมาย รุ่งเรืองแล้ว
 • ปรางทิพย์ อ่านว่า ปราง-ทิบ ความหมาย แก้มงาม , มะปรางแก้ว
 • ปราญชลี อ่านว่า ปราด-ชะ-ลี ความหมาย กระพุ่มมือไหว้ นอบน้อมถ่อมตน
 • ปริยฉัตร อ่านว่า ปะ-ริ-ยะ-ฉัด ความหมาย ฉัตรเป็นที่รัก
 • ปริยากร อ่านว่า ปริ-ยา-กอน ความหมาย บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก มีเสน่ห์
 • ปสุตา อ่านว่า ปะ-สุ-ตา ความหมาย ผู้ขยันขันแข็ง
 • ปุญญิศา อ่านว่า ปุน-ยิ-สา ความหมาย ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
 • พรลภัส อ่านว่า พอน-ละ-พัด ความหมาย มีลาภอันประเสริฐ
 • ภคนางค์ อ่านว่า พะ-คะ-นาง ความหมาย ผู้มีร่างกายนำโชค
 • ภรภัทร อ่านว่า พร-พัด ความหมาย ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
 • ภวิกา อ่านว่า พะ-วิ-กา ความหมาย มีความเจริญ
 • โยษิตา อ่านว่า โย-ษิ-ตา ความหมาย สตรี
 • รมิตา อ่านว่า ระ-มิ-ตา ความหมาย ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข
 • รวิภา อ่านว่า ระ-วิ-พา ความหมาย แสงอาทิตย์ หรือรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
 • รินรดา อ่านว่า ริน-ระ-ดา ความหมาย ผู้ยินดี หรือ รื่นเริงอยู่เสมอ
 • ลัลน์ลลิต อ่านว่า ลัน-ละ-ลิด ความหมาย สาวสวย
 • วรวลัญช์ อ่านว่า วอ-ระ-วะ-ลัน ความหมาย ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
 • วรันธร อ่านว่า วะ-รัน-ทอน ความหมาย ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ
 • ศุภรดา อ่านว่า สุบ-พะ-ระ-ดา ความหมาย ขาวสะอาด
 • สาธินี อ่านว่า สา-ทิ-นี ความหมาย ให้สำเร็จ
 • สิรี อ่านว่า สิ-รี ความหมาย ศรี 


คลิกดูชื่อมงคลตามวันเกิด วันอื่นๆ

 

หากยังอ่านดวงไม่จุใจ ติดตามอ่านดวงแบบอื่นๆ ได้ที่นี่

ดวงรายวัน

 

ดวงรายสัปดาห์

 

ดวงรายปักษ์

ดวงรายเดือน

 

เลขมงคล

 

ฤกษ์มงคล